Regulamin

1. Zakres usług i strony umowy

1.1. Protranslate pośredniczy między zleceniodawcami a tłumaczami w celu świadczenia usług tłumaczeniowych. Niniejsze Regulamin (zwany dalej „Umową”) określa zasady i warunki usług świadczonych za pośrednictwem platformy Protranslate (w szczególności usług tłumaczeniowych świadczonych).

1.2. Stronami Umowy są www.protranslate.net (zwanej dalej „Protranslate”) oraz użytkownik strony.

1.3. Protranslate i użytkownik strony są jedynymi stronami umowy.

2. Kluczowe pojęcia

Użytkownikiem Protranslate jest

każda osoba fizyczna lub prawna, która uzyskuje dostęp do Platformy Protranslate, niezależnie od tego, czy jest zarejestrowana, czy nie (zarejestrowany użytkownik zwany jest dalej „Klientem Protranslate” lub „Tłumaczem” w zależności od pełnionej funkcji) oraz nabywa lub korzysta z treści i usług platformy w swoim imieniu i na własny koszt lub w imieniu i na koszt osób trzecich

„Tłumaczem” jest każdy użytkownik będący niezależnym wykonawcą usług tłumaczeniowych dla klientów Protranslate,

„Klientem Protranslate” jest każdy zarejestrowy użytkownik nabywający usługi tłumaczeniowe za pośrednictwem platformy Protranslate

„Materiałami od klienta” są treści w języku źródłowym, wytyczne, glosariusze oraz wszelkie pliki dostarczone przez klientów Protranslate do tłumaczenia,

„Przetłumaczonymi dokumentami” są wszelkie tłumaczenia plików otrzymanych od klienta z języka źródłowego na język docelowy, z zastosowaniem powszechnie znanej gramatyki, a także własnego doświadczenia, zawodu i wiedzy specjalistycznej lub niezbędnej znajomość odpowiedniego słownictwa

„Stroną/Platformą Protranslate” określa się portal internetowy zawierający treści/ usługi Protranslate pod adresem www.protranslate.net
„Zleceniem tłumaczeniowym” określa się każde zlecenie na usługi tłumaczeniowe za pośrednictwem Platformy Protranslate,

„Poziomem usługi” określa się trzy rodzaje tłumaczeń Protranslate - standardowe, specjalistyczne oraz poświadczone.

3. Zmiany treści umowy

Protranslate ma prawo do częściowych lub całościowych zmian treści umowy oraz treści polityki prywatności będącej integralną częścią niniejszej umowy. Użytkownik strony nie może oświadczać, że nie został powiadomiony o zmianach treści umowy lub że zmiany i aktualizacje nie mają zastosowania dla Użytkownika, jeśli uzyskał on dostęp lub korzystał z treści/usług Protranslate bezpośrednio/pośrednio po wprowadzeniu zmian w treści umowy, Obowiązkiem Użytkownika jest okresowe weryfikowanie treści niniejszej umowy i polityki prywatności pod kątem zmian.

4. Zawarcie i egzekwowanie umowy

4.1. Niezależnie od etapu rejestracji, rodzaju członkostwa i wymaganej usługi, niniejsza umowa wchodzi w życie wraz z każdym wejściem na stronę przez klienta. Obie strony godzą się na jakiekolwiek konsekwencje prawne oraz przyjmuje się, że użytkownik przeczytał, zrozumiał i zgodził się na zobowiązania niniejszej umowy.

4.2. Zgodnie z punktem 4.1, niniejsza umowa obowiązuje podczas gdy użytkownik korzysta ze strony, jej treści oraz usług Protranslate.

4.3. Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą umowę poprzez zamknięcie swojego konta oraz przesłanie pisemnego powiadomienia opatrzonego datą, w którym użytkownik zaręcza, że nie będzie korzystał z Platformy momentu wystawienia pisemnego powiadomienia. Jeśli zostanie udowodnione ponad wszelką wątpliwość, że użytkownik narusza jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy i/lub polityki prywatności, Protranslate zawiesi konto użytkownika na stałe/czasowo i/lub natychmiast wypowie niniejszą umowę bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia i bez ponoszenia jakichkolwiek strat finansowych.

5. Warunki korzystania z treści/usług Protranslate

5.1. Ograniczenie wiekowe

Aby móc korzystać z treści/usług Protranslate należy mieć ukończone 18 lat lub należy osiągnąć pełnoletniość określoną w prawie państwa pochodzenia. Osobom niepełnoletnim zabrania się korzystania z platformy i jej treści/usług. Protranslate ma prawo do usunięcia każdego konta zawierającego błędnie podany wiek użytkownika. Uzyskując dostęp do Platformy i jej treści/usług, użytkownik potwierdza swoją pełnoletniość.

5.2. Korzystanie z konta

5.2.1. Rejestrując się na platformie Protranslate, użytkownik zobowiązuje się podać dokładne dane osobiste oraz aktualizować je na bieżąco.

5.2.2. Użytkownik nie ma prawa zezwalać osobom trzecim na korzystanie z informacji lub uprawnień zawartych na swoim koncie. W przeciwnym razie Protranslate może zawiesić każde konto, które narusza niniejszy regulamin.

5.2.3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki udostępnienia swojego konta osobom trzecim. Osoby trzecie, które częściowo lub całkowicie korzystają z kont Protranslate na stałe/tymczasowo, nie mogą wysuwać żadnych roszczeń wobec Protranslate.

5.2.4. Posiadanie więcej niż jednego konta jest wzbronione. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za konsekwencje będące skutkiem posiadania więcej niż jednego konta.

5.2.5. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać informacji o swoim koncie osobom trzecim oraz niezwłocznie powiadamiać Protranslate o każdym naruszeniu bezpieczeństwa poufności danych. Protranslate nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty oraz inne niekorzystne skutki wynikające z nieuprawnionego korzystania z konta.

5.2.6. Użytkownik potwierdza również zapoznanie się z warunkami polityki prywatności będącej integralną częścią niniejszej umowy. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać niniejszą umowy, politykę prywatności oraz wszelkie warunki nałożone przez Protranslate podczas korzystania z treści/usług strony. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje własne działania, nie może zgłosić roszczenia regresowego wobec Protranslate, a swoimi działaniami nie może przenieść odpowiedzialności na stronę Protranslate. Użytkownik zobowiązuje się wypłacić odszkodowanie na konto Protranslate oraz powiązanych osób trzecich za wszelkie szkody, straty, lub niepotrzebne wydatki poniesione z winy użytkownika.

5.2.7. Użytkownik zobowiązuje się nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w strukturę strony, jej treści oraz świadczonych usług. Użytkownik dodatkowo zobowiązuje się nie udzielać pomocy osobom trzecim, które zamierzają wprowadzić niepożądane zmiany strony.

5.2.8. Korzystając z usług Protranslate, Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać, nie publikować, nie wyświetlać, nie zapisywać, nie wysyłać, nie przechowywać oraz nie udostępniać treści nielegalne, nękające, szkodliwe, zniesławiające , obraźliwe, zawierające przemoc lub slang, pornograficzne, ingerujące w życie prywatne innych, rasistowskie, upokarzające, lub w jakikolwiek sposób niezgodne z Protranslate, jego podmiotami, dyrektorami, pracownikami, i innymi osobami trzecimi. Należy obchodzić się z treściami/usług Protranslate w określony sposób. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania, które mogą naruszyć założenia niniejszej umowy. Protranslate zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich materiałów naruszających zasady platformy bez konieczności powiadomienia kogokolwiek.

5.2.9. W przypadku, gdy użytkownik naruszy powyższe postanowienia, konto użytkownika zostanie zawieszone na stałe/czasowo, a sam użytkownik może zostać pozbawiony dostępu do usług/treści Protranslate. W razie potrzeby, Protranslate może również ujawnić treści naruszające powyższe postanowienia odpowiednim władzom.

5.2.10 Protranslate jest odpowiedzialny za usunięcie niepożądanych treści z powiązanych kont tylko wtedy, gdy jest to możliwe z technicznego punktu widzenia.

5.2.11. Użytkownik nie może wymagać od tłumaczy, aby Ci świadczyli usługi tłumaczeniowe poza Protranslate, zmuszać klientów Protranslate do wysyłania dokumentów poza platformą ani negocjować opłat bezpośrednio z innymi użytkownikami bez wyraźnej pisemnej zgody od Protranslate. Użytkownik zobowiązany jest komunikować się z tłumaczami wyłącznie za pośrednictwem wskazanych metod na platformie Protranslate.

5.2.12. Protranslate nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z problemów technicznych prowadzących do utraty lub braku dostępu do kont użytkowników i/lub jakiejkolwiek treści znajdującej się na kontach podczas świadczenia usług.

5.2.13. Protranslate ma prawo częściowo lub całkowicie ograniczyć dostęp użytkowników do usług/treści platformy w celu ochrony przed nieodpowiednimi reklamami, nagabywaniem oraz w celu zachowania integralności danych platformy.

5.2.14. Na platformie Protranslate mogą znajdować się linki oraz treści (w tym reklamy) należące do stron trzecich. Użytkownik decyduje wyłącznie o tym, czy uzyska dostęp do treści osób trzecich za pośrednictwem Platformy. Warunki korzystania z treści, o których mowa, określają ich właściciele. Protranslate nie posiada uprawnień do określania niniejszych warunków użytkowania. Wszelkie spory lub roszczenia związane z wymienionymi warunkami użytkowania nie będą zgłaszane z winy Protranslate.

6. Usługi tłumaczeniowe

6.1. Protranslate zapewnia kontakt między klientami a tłumaczami w zakresie usług tłumaczeniowych za pośrednictwem strony internetowej. Zanim jednak dojdzie do jakiegokolwiek kontaktu, każdy tłumacz musi odbyć test określający poziom umiejętności oraz specjalizację. Obowiązkiem Protranslate jest ocenienie każdego z testów i przydzielanie tłumaczy do poszczególnych zleceń.

6.2. Aby skorzystać z usług tłumaczeniowych, klienci Protranslate muszą najpierw złożyć zlecenie na tłumaczenie. Podczas zlecania tłumaczenia klienci zobowiązani są dostarczyć ważne informacje, w tym również rodzaj wymaganego tłumaczenia, który jest zgodny ze standardami jakości Protranslate. Klienci mogą zlecić tłumaczenie swoich dokumentów na jeden/więcej niż jeden język. Obowiązkiem klienta jest dostarczenie wszystkich niezbędnych informacji oraz dokumentów do tłumaczenia. Jakość tłumaczeń zależy od dostarczonych plików. Wszelkie przekazane informacje/dokumenty muszą być kompletne, niebudzące wątpliwości i dokładne.

6.3. Zlecenia składane przez klientów są zapisywane w systemie Protranslate, który przydziela tłumacza zgodnie z jego specjalizacją i dyspozycyjnością. Jeśli tłumacz nie rozpoczął jeszcze prac nad zleceniem, klient może anulować je bez dodatkowych opłat za pośrednictwem poczty e-mail lub swojego konta. W przeciwnym wypadku nie będzie można ani anulować zlecenia, ani dokonać zwrotu pieniędzy.

6.4. Protranslate nie gwarantuje, że nasi tłumacze podejmą się każdego zlecenia. Dla każdego zlecenia, Protranslate szacuje przewidywany termin dostarczenia pliku w języku docelowym. Pierwotnie przewidywana data i godzina może się różnić od faktycznego terminu dostarczenia. Protranslate nie gwarantuje, że usługa zostanie wykonana w przewidzianym czasie. Po zakończeniu tłumaczenia Protranslate powiadamia klienta o konieczności weryfikacji wersji docelowej.

6.5. Po otrzymaniu powiadomienia klient ma .... godzin na przejrzenie przetłumaczonej treści. Przetłumaczone treści zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli klienci zaaprobują plik lub nie skontaktują się z Protranslate w powyższym czasie. Jeśli klient uzna, że przetłumaczone treści nie są zgodne ze standardami jakości Protranslate, musi wówczas odrzucić przyjęcie zlecenia i zgłosić niezgodność treści we wskazanym terminie. Protranslate odpowie na Twój wniosek w rozsądnym terminie.

6.6. Użytkownik strony przyjmuje do wiadomości fakt, że Protranslate jest jedynie pośrednikiem między tłumaczami a klientami. Klienci i tłumacze podejmują współpracę na własne ryzyko i są odpowiedzialni za swoje własne działania, w tym również za przetłumaczone treści. Protranslate nie daje żadnych gwarancji dotyczących działań klientów/tłumaczy oraz form transakcji.

6.7. Z powodów określonych powyżej, Protranslate nie jest zobowiązane do kontrolowania i nadzorowania przetłumaczonych treści i nie daje żadnych gwarancji dotyczących usług tłumaczeniowych wykonanych za pośrednictwem platformy (w tym między innymi dokładności, jakości, rzetelności, kompletności, legalności tłumaczeń, języka tłumaczy, umiejętności tłumacza i/lub zapewnienia dokładnych, jasnych, kompletnych informacji dotyczących usług tłumaczeniowych i/lub zleceń realizowanych w przewidywanym czasie).

7. Płatności

7.1. Niektóre treści/usługi wymagają płatności, zaś niektóre są bezpłatne. Protranslate może jedynie określić, które treści/usługi wymagają zapłaty oraz na jak długo dana cena jest przypisana.

7.2. Płatności za usługi tłumaczeniowe na platformie Protranslate dokonywane są przez klientów w dniu wydania zlecenia. Płatności są realizowane za pośrednictwem systemu PayPal lub karty kredytowej. Jeśli klient jest zatwierdzonym członkiem-przedsiębiorcą, może dokonywać płatności raz na miesiąc w zamian za fakturę. Płatności przekazywane tłumaczom będą dokonywane co miesiąc w tureckich lirach, zgodnie z umową każdego tłumacza. Protranslate przelewa wyłącznie kwoty przekraczające 250 tureckich lir. Innymi słowy, Protranslate nie dokona płatności, dopóki dany tłumacz nie uzbiera większej należytej kwoty na swoim koncie.

7.3. Protranslate może zawiesić płatność, jeśli wystąpi podejrzenie, że jej źródło jest fałszywe. Jeśli fałszywa płatność zostanie już przelana, adresat przelewu musi wówczas zwrócić całkowitą kwotę firmie Protranslate. Nieuszanowanie powyższego będzie uważane za naruszenie niniejszej umowy, a Protranslate będzie mieć wówczas prawo do rozwiązania umowy i/lub trwałego/całkowitego zawieszenia rozpatrywanego konta.

7.4. Każdemu użytkownikowi, któremu Protranslate unieważni członkostwo z powodu naruszenia niniejszej umowy, nie będzie przysługiwać jakakolwiek płatność.

8. Polityka prywatności

8.1. Akceptując warunki niniejszej umowy, użytkownik portalu akceptuje również politykę prywatności stanowiącą integralną część całości.

8.2. Podczas procesu rejestracji, użytkownik może zostać poproszony o podanie kilku informacji (w tym między innymi imienia, nazwiska, adresu e-mail, informacji o znajomości języka). Protranslate podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony przekazywanych informacji.

8.3. Zarówno warunki korzystania jak i metody ujawniania i gromadzenia danych osobowych użytkowników wyjaśnione są dokładniej w polityce prywatności.

Protranslate udostępnia teksty wymagające przekładu swoim tłumaczom wyłącznie w celu umożliwienia podglądu treści. Dzięki temu tłumacz może znacznie szybciej zaakceptować lub odmówić przyjęcia zlecenia. Użytkownicy są odpowiedzialni za edycję lub usunięcie wszelkich informacji poufnych lub danych osobowych zawartych w materiałach do tłumaczenia.

9. Prawa własności intelektualnej

9.1. Wszelkie treści w formie obrazków/tekstu, wszelkie materiały objęte prawami autorskimi, wszelkie zastrzeżone informacje/treści, znaki towarowe, tytuły oraz prawa są wyłączną własnością Protranslate. Jeżeli nie zostanie uzyskana wyraźna uprzednia pisemna zgoda Protranslate, żadne z postanowień niniejszej umowy nie upoważnia do używania lub licencjonowania znaków handlowych oraz towarowych Protranslate. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej umowie, użytkownik nie może w żaden sposób kopiować, modyfikować, publikować, przekazywać, sprzedawać, rozpowszechniać, odtwarzać ani wykorzystywać treści objętych niniejszym zakazem.

9.2. Wszelkie treści oraz materiały objęte prawami autorskimi ( między innymi przetłumaczone dokumenty/treści przekazane przez użytkowników portalu), w tym prawa własności intelektualnej, są wyłączną własnością Protranslate. Przetłumaczone treści i prawa majątkowe do przetłumaczonych dokumentów (w tym prawo do powielania, korekty, rozpowszechniania i przesyłania treści) zostaną przeniesione na klientów bez żadnych ograniczeń, jeśli będą oni przestrzegać warunki niniejszej umowy i zatwierdzą zgodność przetłumaczonych plików.

9.3. Wszelkie treści, usługi, materiały oraz dokumenty udostępniane na platformie Protranslate są chronione prawem własności intelektualnej, prawem znaków towarowych, prawem patentowym, powiązanymi umowami międzynarodowymi oraz warunkami niniejszej umowy. W związku z powyższym, użytkownik portalu zobowiązany jest działać zgodnie z warunkami umowy oraz ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie niepożądane działania wynikające z zaniechania warunków.

9.4. Podczas świadczenia usług tłumaczeniowych na rzecz klientów Protranslate, wszelkie treści i materiały chronione prawami autorskimi zawierające informacje zastrzeżone, które dostarczane są przez strony trzecie, należą do właścicieli (klientów Protranslate), którzy przekazują pełnomocnictwo wspomnianym stronom trzecim. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać żadnego z wymienionych praw klientów Protranslate.

9.5. Poprzez umieszczanie informacji lub treści na ogólnodostępnych częściach platformy, użytkownik oświadcza, że przyznaje właścicielowi platformy oraz i innym użytkownikom nieodwołalne, oraz w pełni opłacone prawo do używania, kopiowania, rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania, udzielania dalszych licencji oraz tworzenia dzieł pochodnych.

10. Odszkodowanie i prawo regresu

UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZABEZPIECZAĆ I ZWALNIAĆ Z WSZELKICH ROSZCZEŃ, POZWÓW I ODSZKODOWAŃ SKIEROWANYCH WOBEC PROTRANSLATE, PODMIOTÓW PROTRANSLATE, DYREKTORÓW ORAZ PRACOWNIKÓW ZA BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE NARUSZENIE NINIEJSZEJ UMOWY, POLITYKI PRYWATNOŚCI LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ UMOWY.

11. Odstąpienie od gwarancji

11.1. PLATFORMA PROTRANSLATE I JEJ ZAWARTOŚĆ/USŁUGI SĄ DOSTARCZANE W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ AKTUALNIE ZNAJDUJĄ. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z USŁUG NA WŁASNE RYZYKO. PROTRANSLATE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI NA BŁĘDNIE ŚWIADCZONE USŁUGI, PRAWA WŁASNOŚCI OSÓB TRZECICH, ROSZCZEŃ WOBEC PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYKONANYCH USŁUG ZA JAKIKOLWIEK OKRES Z WYJĄTKIEM CZASU PRACY.

11.2. POSTANOWIENIA POWYŻSZEJ KLAUZULI NIE OZNACZAJĄ, ŻE PROTRANSLATE BĘDZIE CELOWO DĄŻYŁ DO PRZYSPORZENIA JEDNEGO Z PROBLEMÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 11.1.

12. Ograniczenie odpowiedzialności

12.1. NA ŻADNYM ETAPIE OBOWIĄZUJĄCEJ UMOWY, PROTRANSLATE NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ WOBEC UŻYTKOWNIKA STRONY ANI OSÓB TRZECICH POWIĄZANYCH Z UŻYTKOWNIKIEM STRONY ZA PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, BEZPOŚREDNIE, OSOBISTE, KARNE LUB WIELOKROTNIE PONIESIONE STRATY WYNIKAJĄCE Z NIEWŁAŚCIWEGO KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROTRANSLATE I/LUB JEJ ZAWARTOŚCI/USŁUG, BRAKU DOSTĘPU DO USŁUG ORAZ LEKCEWAŻENIA WARUNKÓW UMOWY NAWET JEŚLI PODMIOTY STOWARZYSZONE, DYREKTORZY ORAZ PRACOWNICY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA POWYŻSZYCH SZKÓD I/LUB MOŻLIWOŚCI DOCHODZENIA ROSZCZEŃ.

12.2. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, UŻYTKOWNIK NIE MOŻE ŻĄDAĆ ODSZKODOWAŃ WYNOSZĄCYCH WIĘCEJ NIŻ KWOTA PRZYPISANA DO SPORNEGO ZLECENIA.

13. Działania siły wyższej

Protranslate nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wywiązaniu się z zobowiązań niniejszej umowy, które spowodowane są działaniem sił wyższych, zdarzeniami niemożliwymi do przewidzenia pozostającymi poza kontrolą Protranslate (w tym między innymi klęski żywiołowe, wojny, ataki terrorystyczne, zamieszki, embarga, decyzje i zarządzenia władz lub wojsk, pożary, powodzie, strajki, ograniczenia środków transportu lub braki w dostawach paliwa, siły roboczej, lub materiałów).

14. Relacje między stronami umowy

Niniejsza Umowa nie jest podstawą do tworzenia spółek joint venture, spółek osobowych lub innych podobnych relacji między stronami umowy. Niniejsza umowa nie wpływa na wcześniejsze umowy między stronami, o ile te nie naruszają postanowień niniejszej umowy.

15. Nagłówki i interpretacja nazw

Nazwy poszczególnych sekcji niniejszej umowy mają wyłącznie charakter informacyjny. Nagłówki te nie mają jakichkolwiek skutków prawnych i nie wpływają w żaden sposób na znaczenie ani interpretację niniejszej umowy.

16. Częściowa nieważność umowy

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, zostanie ono zastąpione przez właściwe, by osiągnąć możliwie jak najbardziej zamierzony skutek dla stron umowy. Pozostałe postanowienia pozostają wówczas w pełnej mocy i są skuteczne zgodnie z ich warunkami. Jeżeli jednak klauzula uznana za niezgodną z prawem lub niewykonalną nie może zostać zamieniona, ustala się, że można ją oddzielić od pozostałych postanowień umowy. Nie ma to wpływu na ważność i wykonalność pozostałych warunków umowy.

17. Przeniesienie praw własności i użytkowania

17.1. Użytkownik nie może przenosić podlegające prawa ani obciążać osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Protranslate.

17.2. Protranslate ma prawo przenieść wszystkie/część podlegających praw/zobowiązań lub obciążyć nimi osoby trzecie w dowolnym momencie poprzez poinformowanie użytkownika o powyższym fakcie.

18. Zaniechanie odstąpienia od praw

18.1. Niewykonanie któregokolwiek z uzgodnionych postanowień nie zostanie zinterpretowane jako odstąpienie od swoich praw ani nie oznacza zrzeczenia się prawa do dochodzenia lub powoływania się na jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy.

18.2. Odstąpienie przez Protranslate od któregokolwiek postanowienia niniejszej umowy nie oznacza, że firma nie jest zobowiązania do działania zgodnie z danym postanowieniem w przyszłości.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsza Umowa podlega interpretacji zgodnej z prawami Republiki Turcji. W przypadku wystąpienia sporów wynikających z niniejszej umowy, strony wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów i urzędów w Stambule.