POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza polityka prywatności jest integralną częścią warunków korzystania ze strony. Użytkownik niniejszym potwierdza, iż przeczytał, zrozumiał i zgodził się na zobowiązania polityki prywatności poprzez zaakceptowanie warunków użytkowania i/lub korzystania z którejkolwiek treści/usługi platformy Protranslate.
 2. Niniejsza polityka prywatności zawiera warunki użytkowania, ujawniania i gromadzenia danych osobowych.
 3. Użytkownik zobowiązany jest podać określone dane osobowe (w tym między innymi imię, nazwisko, adres e-mail). Protranslate podejmuje niezbędne środki w celu ochrony danych osobowych. Protranslate nie używa danych w celach komercyjnych, zaś wyłącznie wykorzystuje je w sposób określony w niniejszym dokumencie. Protranslate nie gwarantuje ochrony przed nieupoważnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem danych osobistych. Użytkownicy zobowiązani są zachować poufność swoich danych osobowych. Protranslate nie ponosi odpowiedzialności za szkody, straty, poniesione koszty lub jakiekolwiek niepożądane działania związane z nieupoważnionym wykorzystaniem danych osobowych.
 4. Profil użytkownika, kompetencje lingwistyczne i/lub nazwa użytkownika są wyświetlane w celu ułatwienia kontaktu i zarządzania usługami Protranslate. Adres e-mail użytkownika nie jest udostępniany/wyświetlany innym użytkownikom. Wyjątkiem są niektóre powiadomienia oraz zaproszenia do grona znajomych.
 5. Dzięki osobnej sekcji na komentarze, użytkownicy mogą rozmawiać między sobą na tematy związane z usługami tłumaczeniowymi bez ujawniania swoich danych kontaktowych (w tym między innymi numeru telefonu, Google Talk, Messenger)
 6. Wszelkie dane udostępnione na stronie stają się tzw. „informacjami publicznymi”. Użytkownicy muszą zachować ostrożność podczas ujawniania swoich danych osobowych.
 7. Protranslate udostępnia teksty wymagające przekładu swoim tłumaczom wyłącznie w celu umożliwienia podglądu treści. Dzięki temu tłumacz może znacznie szybciej zaakceptować lub odmówić przyjęcia zlecenia. Użytkownicy są odpowiedzialni za edycję lub usunięcie wszelkich informacji poufnych lub danych osobowych zawartych w materiałach do tłumaczenia.
 8. Protranslate archiwizuje i przechowuje dane osobowe użytkowników w celu usprawnienia świadczonych usług. Przechowywane informacje nie są zazwyczaj kasowane, nawet jeśli użytkownik usunie swoje konto. Protranslate nie gwarantuje archiwizacji danych oraz nie może zapewnić, że informacje te zostaną później udostępnione odpowiedniemu użytkownikowi.
 9. Dane osobowe użytkowników mogą zostać w późniejszych etapach wykorzystane w celu doskonalenia usług oraz w celach marketingowych, badań, analiz statystycznych, audytów i wszelkich innych działań komunikacyjnych.
 10. Protranslate nie może udostępniać danych użytkowników osobom trzecim, z wyjątkiem następujących przypadków. Protranslate udostępnia informacje o użytkownikach
  • swoim tłumaczom w celu świadczenia usług tłumaczeniowych,
  • zgodnie z prawnie uzasadnionym żądaniem sądów i innych organów państwowych,
  • w celu ochrony swoich praw/interesów/majątku/usług/strony.
  • w przypadku, gdy przenoszone są prawa lub zobowiązania z Protranslate na jakąkolwiek osobę trzecią,
  • dla celów określonych w art. 9, jeśli nie odnoszą się one bezpośrednio do indywidualnych użytkowników.
 11. Po uzyskaniu powiadomienia oraz pisemnej zgody użytkownika, Protranslate i/lub strony trzecie mające relację umowną z Protranslate mogą wprowadzać nowe usługi, promocje oraz kampanie w celach reklamowych i informacyjnych za pośrednictwem wiadomości SMS, drogą mailową lub jakiegokolwiek innego narzędzia do komunikacji z platformą Protranslate. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na otrzymywanie powiadomień, może zrezygnować z członkostwa, które wykorzystywane jest przez Protranslate w celach reklamowych. Protranslate zastrzega sobie jednak prawo do powiadamiania użytkowników o swoich usługach oraz sposobie zarządzania usługami.
 12. Obowiązujące warunki tyczą się również wszystkich kwestii, które nie zostały wymienione w niniejszym dokumencie.