Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

1. Πεδίο εφαρμογής και συμβαλλόμενα μέρη

1.1. Η Πλατφόρμα Protranslate είναι μια πλατφόρμα που δημιουργήθηκε με σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ των Πελατών και των Μεταφραστών της Protranslate για την παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης (η "Συμφωνία") παρέχουν όρους και προϋποθέσεις χρήσης/πρόσβασης/χρήσης περιεχομένου/υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας Protranslate (ειδικά των μεταφραστικών υπηρεσιών που παρέχονται από τον Μεταφραστή στους πελάτες του Protranslate μέσω της πλατφόρμας).

1.2. Τα Μέρη της Συμφωνίας είναι η www.protranslate.net (εφεξής "Protranslate") και ο Χρήστης.

1.3. Η Protranslate και ο Χρήστης θα αναφέρονται ως τα "Μέρη" συλλογικά και ως το "Μέρος" μεμονωμένα.

2.ΟΡΙΣΜΟΙ

Στην παρούσα συμφωνία, ισχύουν οι εξής ορισμοί:

«Χρήστης» είναι οποιοδήποτε φυσικό ή, κατά περίπτωση, νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει πρόσβαση στην Πλατφόρμα Protranslate, είτε έχει εγγραφεί είτε όχι, (σε περίπτωση εγγραφής, ο Χρήστης θα αναφέρεται εφεξής ως «Μεταφραστής» ή «Πελάτης Protranslate» σύμφωνα με τη χρήση της Πλατφόρμας και των περιεχομένων/υπηρεσιών της) και αποκτά ή κάνει χρήση των περιεχομένων και υπηρεσιών της Πλατφόρμας Protranslate με τρόπο που είναι μερικός/πλήρης και προσωρινός/μόνιμος για λογαριασμό του και με δικά του έξοδα ή για λογαριασμό τρίτων και με δικά τους έξοδα,

"Μεταφραστής" είναι κάθε τρίτος εγγεγραμμένος Χρήστης, ως εξωτερικός συνεργάτης, ο οποίος συνεργάζεται με την Protranslate προκειμένου να παρέχει μεταφραστικές υπηρεσίες στους Πελάτες της Protranslate,

«Πελάτης της Protranslate» είναι κάθε τρίτος εγγεγραμμένος Χρήστης, ο οποίος επιθυμεί να αποκτήσει μεταφραστικές υπηρεσίες μέσω της Πλατφόρμας της Protranslate,

"Υλικό Πελάτη" είναι το περιεχόμενο της πηγής, οι οδηγίες, τα γλωσσάρια και οποιοδήποτε άλλο υλικό που παρέχεται από τους Πελάτες της Protranslate για μετάφραση,

«Μεταφρασμένα Περιεχόμενα» είναι τα περιεχόμενα, τα οποία αποτελούν μετάφραση του Υλικού του Πελάτη στη γλώσσα-πηγή σε άλλη γλώσσα (γλώσσα-στόχο) από τον Μεταφραστή, εφαρμόζοντας τους κοινώς γνωστούς και αναγνωρισμένους κανόνες γραμματικής καθώς και τη δική του/της εμπειρία, γνώση επαγγέλματος και πεδίου ή τις απαραίτητες γνώσεις λεξιλογίου που αποκτήθηκαν μέσω και με βάση διάφορα λεξικά και γλωσσάρια,

"Πλατφόρμα/Πλατφόρμα Protranslate" είναι η διαδικτυακή πύλη και πλατφόρμα που περιέχει περιεχόμενο/υπηρεσίες Protranslate στο www.protranslate.net, Ως
«Μεταφραστική Παραγγελία» είναι κάθε παραγγελία για μεταφραστικές υπηρεσίες μέσω της Πλατφόρμας από έναν Πελάτη της Protranslate,

Ως "Επιλογές Επιπέδου Ποιότητας" είναι οι επιλογές μετάφρασης, που αναφέρονται ως "Τυποποιημένες, Επαγγελματικές, Πιστοποιημένες" στα Πρότυπα Ποιότητας Protranslate.

3. Τροποποιήσεις/Ενημερώσεις στη Συμφωνία

Η Protranslate θα έχει το δικαίωμα και την εξουσιοδότηση να αλλάξει ή να ενημερώσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν και στην Πολιτική Απορρήτου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας, ανά πάσα στιγμή, είτε εν μέρει είτε πλήρως. Ο Χρήστης δεν θα ισχυρίζεται, απαιτεί ή δηλώνει ότι δεν έχει ειδοποιηθεί σχετικά με τις αναφερόμενες αλλαγές και ενημερώσεις από την Protranslate ή ότι οι αναφερόμενες αλλαγές και ενημερώσεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν για τον Χρήστη εάν ο Χρήστης έχει ειδοποιηθεί απευθείας από την Protranslate ή έχει πρόσβαση στην Πλατφόρμα με οποιονδήποτε τρόπο ή έχει χρησιμοποιήσει/έχει κάνει χρήση των περιεχομένων/υπηρεσιών στην Πλατφόρμα της Protranslate άμεσα/έμμεσα μετά την πραγματοποίηση αλλαγών και ενημερώσεων. Είναι ευθύνη του Χρήστη να ελέγχει περιοδικά την παρούσα Συμφωνία και την Πολιτική Απορρήτου για αλλαγές/ενημερώσεις.

4. Σύναψη της συμφωνίας και εφαρμογή της

4.1. Κατά την πρόσβαση στην Πλατφόρμα, ανεξάρτητα από το αν ο Χρήστης εγγραφεί ή όχι και ανεξάρτητα από τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, των επισκέψεων, της ιδιότητας μέλους και άλλων, η παρούσα Συμφωνία θα συσταθεί και θα τεθεί σε ισχύ και τα Μέρη αμφότερα θα θεωρούνται ότι έχουν συμφωνήσει να δεσμεύονται νομικά και στο εξής ο Χρήστης θα θεωρείται ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και επιβεβαιώσει την παρούσα Συμφωνία.

4.2. Μετά τη σύναψη της παρούσας Συμφωνίας, όπως αναφέρεται στο 4.1., η παρούσα Συμφωνία παραμένει σε ισχύ και δεσμεύει νομικά τα Μέρη κατά τη διάρκεια της πρόσβασης/χρήσης της Πλατφόρμας, των περιεχομένων/υπηρεσιών της, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο πρόσβασης του Χρήστη στην αναφερόμενη.

4.3. Ο Χρήστης μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση διαγράφοντας τον λογαριασμό του/της και ειδοποιώντας εγγράφως την Protranslate προσδιορίζοντας την ημερομηνία, υπό την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης εγγυάται ότι δεν θα έχει πρόσβαση στην Πλατφόρμα από την ημερομηνία της εν λόγω ειδοποίησης. Εάν η Protranslate διαπιστώσει ότι ο Χρήστης παραβιάζει οποιεσδήποτε διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας ή/και της Πολιτικής Απορρήτου εν μέρει/πλήρως, η Protranslate θα αναστείλει τον λογαριασμό Χρήστη μόνιμα/προσωρινά ή/και θα καταγγείλει αμέσως την παρούσα Συμφωνία χωρίς καμία ειδοποίηση και χωρίς να φέρει καμία ευθύνη πληρωμής.

5. Χρήση Μεταφραστικού Περιεχομένου/Υπηρεσιών και Υποχρεώσεων που σχετίζονται με τον Λογαριασμό Χρήστη

5.1. Περιορισμός ηλικίας

Για να χρησιμοποιήσετε/κάνετε χρήση της πλατφόρμας Protranslate και των περιεχομένων/υπηρεσιών της, οι Χρήστες δεν πρέπει να είναι κάτω των 18 ετών ή κάτω από τη νόμιμη ηλικία στη χώρα τους. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση της Πλατφόρμας και των περιεχομένων/υπηρεσιών της από ανηλίκους. Εάν ο Χρήστης παραποιήσει την ηλικία του κατά τη διάρκεια της εγγραφής, η Protranslate έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τον λογαριασμό του Χρήστη που παραπέμφθηκε. Με την πρόσβαση/χρήση της Πλατφόρμας και των περιεχομένων/υπηρεσιών της, ο Χρήστης συμφωνεί και εγγυάται ότι πληροί αυτές τις απαιτήσεις περιορισμού ηλικίας.

5.2. Χρήση Λογαριασμών Χρηστών

5.2.1. Ο Χρήστης συμφωνεί και εγγυάται να παρέχει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες και να ενημερώνει αναλόγως τις αναφερόμενες πληροφορίες όταν ο Χρήστης υπογράφει στην Πλατφόρμα ή/και χρησιμοποιεί τα περιεχόμενα/υπηρεσίες της Protranslate με οποιονδήποτε τρόπο.

5.2.2. Σε καμία περίπτωση ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να επιτρέπει σε τρίτους να χρησιμοποιούν, μόνιμα ή προσωρινά, τα στοιχεία του λογαριασμού του ή οποιεσδήποτε άλλες εξουσιοδοτήσεις στην Πλατφόρμα. Διαφορετικά, η Protranslate μπορεί να αναστείλει οριστικά ή προσωρινά τον αντίστοιχο λογαριασμό χρήστη.

5.2.3. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις συνέπειες της χρήσης του λογαριασμού του από τρίτους. Σε καμία περίπτωση τρίτοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον λογαριασμό του Χρήστη είτε μόνιμα/προσωρινά είτε εν μέρει/πλήρως, δεν προβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση κατά της Protranslate.

5.2.4. Ο Χρήστης συμφωνεί και εγγυάται ότι δεν θα δημιουργήσει πολλαπλούς λογαριασμούς χρηστών για οποιονδήποτε λόγο. Διαφορετικά, ο Χρήστης θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε δυσμενή έκβαση σχετικά με την εν λόγω παραβίαση.

5.2.5. Ο Χρήστης συμφωνεί και εγγυάται να μην μοιράζεται τις πληροφορίες του λογαριασμού του με οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος, να προστατεύει και να διατηρεί εμπιστευτικές τις αναφερόμενες πληροφορίες και να ειδοποιεί αμέσως την Protranslate σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης της ασφάλειας. Η Protranslate δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, κόστος και οποιοδήποτε άλλο δυσμενές αποτέλεσμα που προκύπτει από τέτοια μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

5.2.6. Εκτός από την παρούσα Συμφωνία, ο Χρήστης συμφωνεί να επιβεβαιώσει την Πολιτική Απορρήτου, ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας. Ως εκ τούτου, ο Χρήστης εγγυάται τη συμμόρφωση με την παρούσα Συμφωνία, την Πολιτική Απορρήτου, τυχόν άλλους κανόνες και κανονισμούς της Protranslate, τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς κατά τη χρήση των περιεχομένων/υπηρεσιών της Protranslate. Από αυτή την άποψη, ο Χρήστης συμφωνεί να είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις δικές του ενέργειες, σε καμία περίπτωση δεν έχει δικαίωμα προσφυγής κατά της Protranslate και οι αναφερόμενες ενέργειες δεν απονέμουν καμία ευθύνη στην Protranslate. Επιπλέον, σε αυτή την περίπτωση, ο Χρήστης συμφωνεί και εγγυάται ότι θα αποζημιώσει αποκλειστικά την Protranslate και τυχόν άλλα τρίτα μέρη έναντι οποιασδήποτε ζημίας, απώλειας, κόστους ή εξόδων.

5.2.7. Ο Χρήστης συμφωνεί να μην παραβιάζει, αντιστρέφει μηχανικά, αποσυνθέτει, αντιστρέφει, αποσυναρμολογεί ή με άλλους τρόπους εκμεταλλεύεται την Πλατφόρμα και τα περιεχόμενα/υπηρεσίες της. Επιπλέον, ο Χρήστης συμφωνεί να μην παρέχει βοήθεια και συνδρομή σε άλλους σε σχέση με τις αναφερόμενες ενέργειες.

5.2.8. Κατά τη χρήση των υπηρεσιών/περιεχομένων της Protranslate, ο Χρήστης συμφωνεί και εγγυάται ότι δεν θα μεταφέρει, επικοινωνήσει, δημοσιεύσει, εμφανίσει, αποθηκεύσει, δημοσιεύσει, στείλει, προωθήσει, αποθηκεύσει, παράσχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε περιεχόμενο που θεωρείται παράνομο, παρενοχλητικό, απειλητικό, επιβλαβές, αδικοπραξίες, δυσφημιστικό, υβριστικό, αγενές, που περιέχει βία, αργκό, πορνογραφικό, σεξουαλικά προσβλητικό, παρεμβολές στην ιδιωτική ζωή άλλων ανθρώπων, ρατσιστικό ή ταπεινωτικό, εθνοτικές ταυτότητες ή παρόμοια ενοχλητικό για την Protranslate, τις θυγατρικές της, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, άλλους χρήστες και οποιουσδήποτε άλλους τρίτους και ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τα περιεχόμενα/υπηρεσίες της Protranslate με τον αναφερόμενο τρόπο. Διαφορετικά, ο Χρήστης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις σχετικές ενέργειές του. Η Protranslate διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε τέτοιο υλικό από την Πλατφόρμα χωρίς καμία προειδοποίηση.

5.2.9. Σε περιπτώσεις όπου ο Χρήστης παραβιάζει τις ρήτρες που αναφέρονται παραπάνω, ο λογαριασμός Χρήστη θα αναστέλλεται μόνιμα/προσωρινά και ο Χρήστης μπορεί να στερηθεί την πρόσβαση στις υπηρεσίες/περιεχόμενα της Protranslate από την Protranslate και εάν ζητηθεί από τις επίσημες αρχές, η Protranslate θα αποκαλύπτει περιεχόμενο που δημιουργείται από τον Χρήστη, το οποίο παραβιάζει την παραπάνω ρήτρα.

5.2.10 Η Protranslate ευθύνεται μόνο για την αφαίρεση του αναφερόμενου παράνομου περιεχομένου από τον σχετικό λογαριασμό Χρήστη και την Πλατφόρμα, εφόσον η αφαίρεση είναι τεχνικά δυνατή και η Protranslate δεν ευθύνεται για την αναφερόμενη αφαίρεση έναντι του αντίστοιχου Χρήστη.

5.2.11. Χωρίς τη ρητή γραπτή εξουσιοδότηση της Protranslate, ο Χρήστης δεν θα υποχρεώνει τους Μεταφραστές να παρέχουν υπηρεσίες μετάφρασης εκτός της Πλατφόρμας ούτε θα υποχρεώνει τους Πελάτες της Protranslate να αποστέλλουν το Υλικό του Πελάτη τους εκτός της Πλατφόρμας ούτε να διαπραγματεύονται απευθείας τα έξοδα μετάφρασης για μια Παραγγελία Μετάφρασης με άλλους Χρήστες και δεν θα επιχειρούν να προβούν στις αναφερόμενες ενέργειες. Επιπλέον, ο Χρήστης εγγυάται να μην επικοινωνεί ή να μην επιχειρεί να επικοινωνήσει με Μεταφραστές εκτός από τους τομείς που παρέχονται στην Πλατφόρμα

5.2.12. Η Protranslate δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε κατάσταση και συνέπεια που προκύπτει από ή σχετίζεται με την απώλεια ή τη μη διαθεσιμότητα των λογαριασμών Χρήστη ή/και οποιουδήποτε στοιχείου/περιεχομένου σε αυτούς τους λογαριασμούς Χρήστη ως αποτέλεσμα τεχνικών λόγων κατά την παροχή περιεχομένου/υπηρεσιών.

5.2.13. Για την προστασία των Χρηστών από ακατάλληλη διαφήμιση ή προσέλκυση και για τη διατήρηση της ακεραιότητας χρήσης στην Πλατφόρμα, η Protranslate έχει το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση των Χρηστών στην Πλατφόρμα εν μέρει ή πλήρως.

5.2.14. Ενδέχεται να υπάρχουν σύνδεσμοι τρίτων, περιεχόμενα, συμπεριλαμβανομένων διαφημίσεων, στην πλατφόρμα Protranslate. Ο Χρήστης αποφασίζει αποκλειστικά εάν θα έχει πρόσβαση ή θα χρησιμοποιεί ή όχι περιεχόμενο τρίτων μέσω της Πλατφόρμας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης των αναφερόμενων περιεχομένων καθορίζονται από τους ιδιοκτήτες τους. Από αυτή την άποψη, η Protranslate δεν έχει καμία εξουσία να καθορίσει αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση σε σχέση με τους αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις χρήσης δεν θα προβάλλεται κατά της Protranslate.

6.2 Υπηρεσίες μετάφρασης.

6.1. Δεδομένου ότι η Protranslate θα παρέχει διαμεσολάβηση μεταξύ των πελατών της Protranslate και του Μεταφραστή για μεταφραστικές υπηρεσίες μέσω πλατφόρμας, ο Μεταφραστής θα δοκιμάζεται από την Protranslate, μία ή περισσότερες φορές, προκειμένου να προσδιοριστούν οι δεξιότητες/το επάγγελμά τους για μεταφραστικές υπηρεσίες. Η αξιολόγηση των δοκιμασιών αυτών και η ανάθεση Μεταφραστών για Μεταφραστικές Παραγγελίες καθορίζονται αποκλειστικά από την Protranslate και οι αποφάσεις/διαπιστώσεις της είναι οριστικές.

6.2. Για να λάβουν υπηρεσίες μετάφρασης μέσω της πλατφόρμας, οι πελάτες της Protranslate πρέπει να δώσουν εντολές μετάφρασης. Σε μια Εντολή Μετάφρασης, οι Πελάτες της Protranslate θα προσδιορίζουν και θα παρέχουν ορισμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των Επιλογών Επιπέδου Ποιότητας, όπως αναφέρεται στα Πρότυπα Ποιότητας της Protranslate. Οι πελάτες Protranslate μπορούν να ζητήσουν μετάφραση του υλικού τους σε μία/περισσότερες γλώσσες, με μία μόνο εντολή μετάφρασης. Οι Μεταφραστές θα πρέπει να παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες/έγγραφα για τη μετάφραση. Δεδομένου ότι η ποιότητα των μεταφράσεων εξαρτάται από το παρεχόμενο υλικό του πελάτη, οι πελάτες της Protranslate συμφωνούν και εγγυώνται ότι οι πληροφορίες/έγγραφα που παρέχονται από αυτούς είναι σαφείς, ακριβείς και πλήρεις.

6.3. Οι εντολές μετάφρασης που δίνονται από τους πελάτες της Protranslate καταγράφονται στο σύστημα της Protranslate και η Protranslate διορίζει έναν μεταφραστή σύμφωνα με τις δεξιότητες/το επάγγελμά του και τη διαθεσιμότητά του. Οι Μεταφραστές έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποιαδήποτε από τις Παραγγελίες Μετάφρασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του λογαριασμού τους στην Πλατφόρμα, χωρίς καμία ευθύνη πληρωμής, εάν μια αντίστοιχη παραγγελία δεν έχει ακόμη ανατεθεί σε Μεταφραστή. Διαφορετικά, οι Παραγγελίες Μετάφρασης δεν μπορούν να ακυρωθούν και δεν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων για την πληρωμή τους.

6.4. Η Protranslate δεν εγγυάται ότι ένας συγκεκριμένος Μεταφραστής ή ότι οποιοσδήποτε Μεταφραστής θα συμμετάσχει σε μια Παραγγελία Μετάφρασης. Για κάθε Παραγγελία Μετάφρασης, η Protranslate θα αναφέρει έναν εκτιμώμενο χρόνο για την ολοκλήρωση της μετάφρασης, αλλά αυτός μπορεί να μην είναι ακριβής χρόνος παράδοσης. Η Protranslate δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία μετάφρασης θα ολοκληρωθεί σε αυτόν τον εκτιμώμενο χρόνο. Όταν ολοκληρωθεί η υπηρεσία μετάφρασης, η Protranslate ειδοποιεί τον αντίστοιχο Πελάτη της Protranslate σχετικά με την ολοκλήρωση για έλεγχο.

6.5. Μετά την ειδοποίηση της Protranslate που αναφέρεται παραπάνω, ο Πελάτης της Protranslate θα έχει .... ώρες για να εξετάσει τα μεταφρασμένα περιεχόμενα. Τα μεταφρασμένα περιεχόμενα θα θεωρούνται εγκεκριμένα εάν οι πελάτες της Protranslate το εγκρίνουν ή δεν απαντήσουν με οποιονδήποτε τρόπο εντός αυτής της χρονικής περιόδου. Εάν ο Πελάτης της Protranslate πιστεύει ότι τα μεταφρασμένα περιεχόμενα δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα ποιότητας της Protranslate, τότε ο Πελάτης της Protranslate πρέπει να απορρίψει και να αντιταχθεί εντός αυτής της χρονικής περιόδου. Η Protranslate θα απαντήσει στην απόρριψή σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

6.6. Ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι η Protranslate είναι μόνο διαμεσολαβητής μεταξύ Μεταφραστών και Πελατών της Protranslate. Οι Μεταφραστές και οι Πελάτες της Protranslate θα χρησιμοποιούν τις μεταφραστικές υπηρεσίες με δική τους ευθύνη και θα είναι υπεύθυνοι ο ένας έναντι του άλλου για τις δικές τους ενέργειες/συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένου του Μεταφρασμένου Περιεχομένου. Η Protranslate δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με τις ενέργειες/συναλλαγές τους.

6.7. Για τον λόγο που αναφέρεται παραπάνω, η Protranslate δεν υποχρεούται να ελέγχει και να εποπτεύει τα μεταφρασμένα περιεχόμενα και δεν παρέχει εγγυήσεις σχετικά με τις μεταφραστικές υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ακρίβειας, της ποιότητας, της αξιοπιστίας, της πληρότητας, της νομιμότητας των μεταφράσεων, των γλωσσικών δεξιοτήτων/επαγγελμάτων των μεταφραστών για μετάφραση ή/και εάν οι πελάτες της Protranslate παρέχουν ακριβείς, σαφείς, πλήρεις πληροφορίες για τις μεταφραστικές υπηρεσίες ή/και εάν μια εντολή μετάφρασης ολοκληρώνεται στον εκτιμώμενο χρόνο).

7. Πληρωμές

7.1. Ορισμένα από τα περιεχόμενα/υπηρεσίες που παρέχονται στην Πλατφόρμα ενδέχεται να απαιτούν πληρωμή και τα υπόλοιπα ενδέχεται να είναι δωρεάν. Η Protranslate θα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίσει ποια περιεχόμενα/υπηρεσίες απαιτούν πληρωμή και με ποιον τρόπο και για πόσο χρονικό διάστημα θα συνεχιστεί αυτός ο προσδιορισμός.

7.2. Σε σχέση με τις υπηρεσίες μετάφρασης στην πλατφόρμα Protranslate, οι πληρωμές πραγματοποιούνται από τους πελάτες της Protranslate, κατά την ημερομηνία που δίνεται η εντολή μετάφρασης. Οι πληρωμές εκτελούνται μέσω PayPal ή μέσω πιστωτικής κάρτας. Εάν η ιδιότητα μέλους ενός Πελάτη της Protranslate ορίζεται ως «Εγκεκριμένη Εταιρική Συνδρομή», οι αντίστοιχοι Πελάτες της Protranslate θα έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιούν τις πληρωμές τους μηνιαίως σε αντάλλαγμα για το σωστό τιμολόγιο. Οι πληρωμές, οι οποίες θα καταβάλλονται στους Μεταφραστές, θα πραγματοποιούνται μηνιαίως σε τουρκικές λίρες, όπως αναφέρεται στη Μεταφραστική Συμφωνία. Από την άλλη πλευρά, το συσσωρευμένο εισόδημα ενός Μεταφραστή σε ένα μήνα σε αντάλλαγμα για τις μηνιαίες μεταφραστικές υπηρεσίες του μέσω της Πλατφόρμας είναι κάτω από 30 USD, τότε για αυτόν τον μήνα η Protranslate δεν πραγματοποιεί καμία πληρωμή για τον Μεταφραστή και περιμένει έως το συσσωρευμένο εισόδημα να υπερβή το όριο που αναφέρεται στο παρόν.

7.3. Η Protranslate έχει το δικαίωμα να αναστείλει την πληρωμή εάν υπάρχει υποψία ότι η πηγή της πληρωμής είναι δόλια. Σε αυτή την περίπτωση, εάν η πληρωμή γίνει στον Μεταφραστή, ο Μεταφραστής υποχρεούται να επιστρέψει πλήρως την πληρωμή στην Protranslate. Διαφορετικά, η αποτυχία θα θεωρείται παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας και η Protranslate θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία ή/και να αναστείλει οριστικά/πλήρως τον αντίστοιχο λογαριασμό χρήστη.

7.4. Κάθε Χρήστης, για τον οποίο η Protranslate ακυρώνει τη συνδρομή λόγω παραβίασης της παρούσας Σύμβασης, δεν θα λαμβάνει καμία πίστωση/πληρωμή ή οποιοδήποτε είδος οικονομικού τόκου.

8. Απόρρητο

8.1. Με την αποδοχή της παρούσας Συμφωνίας, ο Χρήστης θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί και δεσμεύεται από την Πολιτική Απορρήτου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας.

8.2. Μπορεί να απαιτηθεί από τον Χρήστη να παράσχει ορισμένες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του ονόματος, του επωνύμου, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των πληροφοριών σχετικά με τις γλωσσικές δεξιότητές του) κατά την εγγραφή. Η Protranslate δίνει προσοχή στη λήψη απαραίτητων μέτρων για την προστασία των αναφερόμενων πληροφοριών.

8.3. Οι όροι χρήσης, γνωστοποίησης και συλλογής των προσωπικών στοιχείων των Χρηστών από την Protranslate επεξηγούνται στην Πολιτική Απορρήτου.

8.4. Η Protranslate μπορεί να αποκαλύψει το Υλικό του Πελάτη σε πιθανούς Μεταφραστές, με μοναδικό σκοπό να τους επιτρέψει να προεπισκοπήσουν το περιεχόμενο προκειμένου να αποφασίσουν εάν θα συμμετάσχουν στην Παραγγελία Μετάφρασης. Από αυτή την άποψη, οι Χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επεξεργασία ή την κατάργηση οποιωνδήποτε εμπιστευτικών ή προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών στο Υλικό Πελάτη, εάν οι Χρήστες δεν θέλουν να αποκαλύψουν αυτές τις πληροφορίες.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

9.1. Οποιοδήποτε οπτικό/γραπτό περιεχόμενο, οποιοδήποτε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή/και οποιαδήποτε άλλη προστατευόμενη ιδιόκτητη πληροφορία/περιεχόμενο, εμπορικά σήματα στην Πλατφόρμα και οποιοσδήποτε τίτλος, δικαιώματα και συμφέροντα επί των αναφερόμενων ανήκουν αποκλειστικά στην Protranslate. Η παρούσα Συμφωνία δεν παρέχει οποιοδήποτε δικαίωμα χρήσης ή άδειας χρήσης στους Χρήστες για τα σήματα της Protranslate, εμπορικά σήματα για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς το ρητό προηγούμενο γραπτό περιεχόμενο της Protranslate. Εκτός από τα οριζόμενα στο παρόν, ο Χρήστης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αντιγράψει, να τροποποιήσει, να δημοσιεύσει, να μεταδώσει, να αναμεταδώσει, να εμφανίσει, να πωλήσει, να διανείμει ή να αναπαράγει ή να χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό που αναφέρεται στο παρόν.

9.2. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι οποιοδήποτε δικαίωμα, τίτλος ή συμφέρον επί οποιουδήποτε περιεχομένου, οποιουδήποτε υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και οποιουδήποτε άλλου προστατευόμενου ιδιόκτητου υλικού στην Πλατφόρμα Protranslate (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των μεταφρασμένων περιεχομένων/περιεχομένων που αποκαλύπτονται από τους Χρήστες) οποιαδήποτε δικαιώματα επί των αναφερόμενων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Protranslate. Τα Μεταφρασμένα Περιεχόμενα και οποιαδήποτε οικονομικά δικαιώματα επί αυτών των Μεταφρασμένων Περιεχομένων (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αναπαραγωγής, προσαρμογής, εκτέλεσης, διανομής και μετάδοσης, αναμετάδοσης, επικοινωνίας) μεταβιβάζονται στους αντίστοιχους Πελάτες της Protranslate χωρίς κανένα περιορισμό, μόνο εάν συμμορφώνονται με την παρούσα Συμφωνία και εγκρίνουν τα Μεταφρασμένα Περιεχόμενα.

9.3. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλα τα είδη περιεχομένου, υπηρεσιών ή/και άλλου υλικού, εγγράφων που παρέχονται στην Πλατφόρμα Protranslate προστατεύονται από το Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, το Δίκαιο Εμπορικών Σημάτων, το Δίκαιο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και οποιουσδήποτε άλλους παρόμοιους νόμους και τη Συμφωνία. Στο πλαίσιο αυτό, ο Χρήστης εγγυάται ότι δεν θα ενεργήσει κατά των αναφερόμενων κανόνων και κανονισμών και ότι θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε δυσμενές αποτέλεσμα σε περίπτωση παραβίασης.

9.4. Σε σχέση με τις υπηρεσίες μετάφρασης που παρέχονται στους πελάτες της Protranslate, οποιοδήποτε περιεχόμενο και οποιοδήποτε άλλο υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και προστατευόμενες ιδιόκτητες πληροφορίες που παρέχονται από τρίτους στην πλατφόρμα και οποιαδήποτε δικαιώματα επί των αναφερόμενων ανήκουν στους τρίτους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους (πελάτες της Protranslate) που παρέχουν τα αναφερόμενα στην πλατφόρμα. Ο Χρήστης συμφωνεί και εγγυάται ότι δεν θα παραβιάσει κανένα από τα δικαιώματα των αναφερόμενων Πελατών της Protranslate.

9.5. Με την ανάρτηση οποιασδήποτε πληροφορίας ή περιεχομένου σε οποιαδήποτε δημόσια περιοχή της Πλατφόρμας, ο Χρήστης αυτόματα χορηγεί και δηλώνει και εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα να χορηγήσει στον Ιδιοκτήτη και σε άλλους Χρήστες αμετάκλητη, διαρκή, μη αποκλειστική, πλήρως πληρωμένη, παγκόσμια άδεια χρήσης, αντιγραφής, εκτέλεσης, διανομής, προβολής, επικοινωνίας, αναπαραγωγής, χορήγησης και εξουσιοδότησης υποαδειών, προετοιμασίας παράγωγων έργων ή ενσωμάτωσης σε άλλα έργα και χρήσης με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

10. Αποζημίωση και Προσφυγή

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ ΤΗΝ PROTRANSLATE, ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΩΓΕΣ, ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΧΡΕΩΣΕΙΣ Ή/ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ/ΕΜΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ, ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ/ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Ή ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ή ΟΠΟΙΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ Ή ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ Ή/ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ.

11. Παραίτηση από την Εγγύηση

11.1. Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ PROTRANSLATE ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ». Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ. Η PROTRANSLATE ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΡΙΤΩΝ, ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ

11.2. ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 11.1 ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΤΙ Η PROTRANSLATE ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ή ΘΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΚΟΠΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ 11.1 Ή ΕΧΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ Ή ΘΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ

Περιορισμοί ευθύνης

12.1. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, Η PROTRANSLATE ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ή ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΥΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΧΑΜΕΝΟ ΚΕΡΔΟΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ Ή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΑΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ, ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ PROTRANSLATE Ή/ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ/ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ή ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η PROTRANSLATE, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ Ή ΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ή/ΚΑΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ

12.2. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PROTRANSLATE ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΜΕΣΑ/ΕΜΜΕΣΑ, ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΑΞΙΩΣΗ

13. Ανωτέρα βία

Η Protranslate δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση στην εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των παραλείψεων της Protranslate να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της που περιέχονται στην παρούσα Σύμβαση) λόγω γεγονότος ανωτέρας βίας, ευλόγως απρόβλεπτων γεγονότων που συμβαίνουν εκτός του ελέγχου της Protranslate (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, θεομηνιών, πολέμου, τρομοκρατικής επίθεσης, ταραχών, εμπάργκο, πράξεων, αποφάσεων και κανονισμών πολιτικών ή στρατιωτικών αρχών, πυρκαγιάς, πλημμύρας, ατυχήματος, απεργίας, περιορισμού των εγκαταστάσεων μεταφοράς ή μη διαθεσιμότητας καυσίμων, ισχύος, εργασίας ή υλικών).

Σχέσεις μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών

Η παρούσα Σύμβαση δεν συνιστά και δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως σύσταση κοινοπραξίας, εταιρικής σχέσης, αντιπροσωπείας, απασχόλησης ή οποιασδήποτε άλλης παρόμοιας σχέσης μεταξύ των Μερών. Η παρούσα Συμφωνία δεν επηρεάζει οποιεσδήποτε άλλες προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ των Μερών, εφόσον αυτές οι προηγούμενες συμφωνίες δεν παραβιάζουν τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας.

15. Τίτλοι και ερμηνεία

Οι τίτλοι των ενοτήτων που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς. Οι εν λόγω τίτλοι δεν θα έχουν καμία νομική ισχύ και δεν θα επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την έννοια ή την ερμηνεία της παρούσας Σύμβασης.

Μερική ακυρότητα

Εάν οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στην παρούσα Σύμβαση διαπιστωθεί ότι είναι παράνομη ή μη εκτελεστή για οποιονδήποτε λόγο, η διάταξη αυτή θα αντικατασταθεί από έγκυρη διάταξη στον μέγιστο επιτρεπτό βαθμό, ώστε να επηρεάσει την πρόθεση των Μερών και το υπόλοιπο της παρούσας Σύμβασης θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ. Ωστόσο, εάν διαπιστωθεί ότι η ρήτρα που κρίθηκε παράνομη ή μη εκτελεστή δεν θα μπορούσε να αναδιατυπωθεί, συμφωνείται ότι η εν λόγω ρήτρα μπορεί να διαχωριστεί από τις υπόλοιπες διατάξεις της Συμφωνίας και ότι ο προσδιορισμός αυτός δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα αυτών των υπόλοιπων διατάξεων.

Εκχώρηση και Μεταβίβαση

17.1. Ο Χρήστης δεν θα εκχωρεί, μεταβιβάζει ή χρεώνει οποιοδήποτε δικαίωμα ή εγγύηση που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την παρούσα Σύμβαση, σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Protranslate.

17.2. Η Protranslate μπορεί να εκχωρήσει, να μεταβιβάσει ή να χρεώσει το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων, των εγγυήσεων ή των υποχρεώσεών της βάσει της παρούσας Σύμβασης, ανά πάσα στιγμή, σε οποιονδήποτε τρίτο, με ειδοποίηση προς τον Χρήστη.

18. Μη Παραίτηση

18.1. Η αδυναμία της Protranslate να ασκήσει οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στην παρούσα Σύμβαση δεν θα ερμηνεύεται ποτέ ως παραίτηση ή δεν θα συνιστά παραίτηση από το δικαίωμα των Μερών να διεκδικήσουν ή να επικαλεστούν την εν λόγω διάταξη ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη της παρούσας Σύμβασης.

18.2. Η ρητή παραίτηση της Protranslate από οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης δεν θα συνιστά ποτέ παραίτηση της Protranslate από την υποχρέωσή της να ενεργεί σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη στο μέλλον.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Η παρούσα συμφωνία διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Τα Μέρη συναινούν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Κεντρικών Δικαστηρίων και των Γραφείων Εκτέλεσης της Κωνσταντινούπολης για οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα Συμφωνία.