Regler och villkor för användning

1. Tillämpningsområde och parter

1.1. Protranslate Platform är en plattform som skapats för att medla mellan Protranslate kunder och översättare för att tillhandahålla översättningstjänster. Dessa användarvillkor ("Avtalet") ger användarvillkor/tillgång/använda innehåll/tjänster som tillhandahålls via Protranslate-plattformen (särskilt översättningstjänster som tillhandahålls av Translator till Protranslate-kunder via plattformen).

1.2. Parter i avtalet är www.protranslate.net. (nedan kallad "Protranslate") och användaren.

1.3. Protranslate och användaren ska kallas "Parterna" kollektivt och som "Parten" individuellt.

2. Definitioner

I detta avtal används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

"Användare" avser varje fysisk eller, i tillämpliga fall, juridisk person, som får tillgång till Protranslate-plattformen, oavsett om den är registrerad eller inte, (vid registrering ska användaren hädanefter kallas "Protranslate-kund" eller "översättare" beroende på deras användning av plattformen och dess innehåll/tjänster) och förvärvar eller använder innehållet och tjänsterna på Protranslate-plattformen på ett sätt som är partiellt/fullständigt och tillfälligt/permanent för hans/hennes räkning och på hans/hennes egen bekostnad eller för tredje parts räkning och på deras egen bekostnad,

"Översättare" avser en tredje part registrerad användare, som en oberoende entreprenör, som engagerar sig med Protranslate för att tillhandahålla översättningstjänster till Protranslate-kunderna,

"Protranslate Customer" avser en tredje part registrerad användare, som vill förvärva översättningstjänster via Protranslate Platform,

"Kundmaterial" avser källinnehåll, riktlinjer, ordlistor och annat material som tillhandahålls av Protranslate-kunder för översättning,

"Översatt innehåll" betyder innehåll, som är översättning av kundmaterial på källspråket till ett annat (mål) språk av översättaren, med tillämpning av allmänt kända och erkända grammatiska regler samt hans/hennes egen erfarenhet, yrke och fältspecifik kunskap eller den nödvändiga ordförrådskunskap som erhållits genom och på grundval av olika ordböcker och teser,

"Protranslate-plattform/plattform" avser onlineportal och plattform som innehåller Protranslate-innehåll/tjänster på www.protranslate.net,
"Översättningsorder" avser alla beställningar av översättningstjänster via Plattform av en Protranslate-kund,

"Alternativ för kvalitetsnivå" avser alternativ för översättning, som anges som "Standard, Professional, Certified" i Protranslate Quality Standards.

3. Ändringar/Uppdateringar i Avtalet

Protranslate ska ha rätt och behörighet att ändra eller uppdatera villkoren häri och i sekretesspolicyn som är en integrerad del av detta avtal, när som helst, oavsett om det är helt eller delvis. Användaren får inte göra anspråk på, kräva eller uppge att han/hon inte underrättas om de hänvisade ändringarna och uppdateringarna av Protranslate eller att de hänvisade ändringarna och uppdateringarna inte kan vara tillämpliga för Användaren om Användaren har underrättats direkt av Protranslate eller fått åtkomst till Plattformen på något sätt eller använt/använt innehållet/tjänsterna i Protranslate-plattformen direkt/indirekt efter det att ändringar och uppdateringar har gjorts. Det är Användarens ansvar att regelbundet kontrollera detta Avtal och Integritetspolicyn för ändringar/uppdateringar.

4. Upprättande av avtalet och dess verkställighet

4.1. Vid åtkomst till plattformen, oavsett om användaren registrerar sig och oberoende av varaktigheten av sina aktiviteter, besök, medlemskap och mer av samma, ska detta avtal upprättas och träda i kraft och båda parterna ska anses ha samtyckt till att vara juridiskt bundna och hädanefter ska användaren anses ha läst, förstått och bekräftat detta avtal.

4.2. Efter upprättandet av detta Avtal enligt 4.1. ska detta Avtal förbli i kraft och rättsligt bindande för Parterna under den tid som Användaren får tillgång till/använder Plattformen, dess innehåll/tjänster, oberoende av tiden för Användarens tillgång till den hänvisade.

4.3. Användaren kan säga upp detta avtal genom att stänga sitt konto och meddela Protranslate skriftligen med angivande av datumet förutsatt att användaren garanterar att inte få tillgång till plattformen från och med dagen för ett sådant meddelande. Om Protranslate fastställer att Användaren bryter mot några bestämmelser i detta Avtal och/eller Integritetspolicy delvis/helt, ska Protranslate stänga av Användarkontot permanent/tillfälligt och/eller säga upp detta Avtal omedelbart utan förvarning och utan att ådra sig något betalningsansvar.

5. Användning av Protranslate innehåll/tjänster och skyldigheter relaterade till användarkontot

5.1. Åldersbegränsning

För att kunna använda/använda Protranslate-plattformen och dess innehåll/tjänster får Användare inte vara under 18 år eller under den lagliga åldern i sitt land. Underåriga är strängt förbjudna att använda plattformen och dess innehåll/tjänster. Om användaren felaktigt återger sin ålder under registreringen, ska Protranslate ha rätt att avsluta den hänvisade användarens konto. Genom att komma åt/använda plattformen och dess innehåll/tjänster ska användaren samtycka till och garantera att han/hon uppfyller dessa åldersbegränsningskrav.

5.2. Användning av användarkonton

5.2.1. Användaren ska samtycka till och garantera att ge fullständig och korrekt information och uppdatera den hänvisade informationen i enlighet med detta när användaren loggar in på plattformen och/eller använder Protranslate-innehållet/tjänsterna på något sätt.

5.2.2. Användaren ska under inga omständigheter ha rätt att låta tredje parter använda, antingen permanent eller tillfälligt, sin kontoinformation eller andra auktorisationer på plattformen. I annat fall kan Protranslate stänga av respektive användarkonto permanent eller tillfälligt.

5.2.3. Användaren är ensam ansvarig för konsekvenserna av att låta tredje part använda sitt konto. Under inga omständigheter får tredje part, som använder Användarens konto antingen permanent/tillfälligt och delvis/helt, lägga fram någon rättighet eller anspråk mot Protranslate.

5.2.4. Användaren ska samtycka till och garantera att inte skapa flera användarkonton av någon anledning. I annat fall ska Användaren vara ansvarig för eventuella negativa utfall avseende sådant brott.

5.2.5. Användaren ska samtycka till och garantera att inte dela sin kontoinformation med någon annan tredje part, att skydda och hålla den hänvisade informationen konfidentiell och att omedelbart meddela Protranslate i händelse av ett sådant säkerhetsbrott. Protranslate ansvarar inte för eventuella skador, förluster, kostnader och andra negativa resultat som uppstår till följd av sådan obehörig användning.

5.2.6. Förutom detta avtal ska användaren samtycka till att bekräfta sekretesspolicyn som en integrerad del av detta avtal. Därmed ska Användaren garantera att följa detta Avtal, Integritetspolicy, alla andra Protranslate regler och förordningar, tillämpliga lagar och förordningar när du använder Protranslate innehåll/tjänster. I detta avseende ska Användaren samtycka till att vara ensam ansvarig för sina egna handlingar, på intet sätt ha rätt att vända sig mot Protranslate och de hänskjutna handlingarna medför inget ansvar för Protranslate. Dessutom ska Användaren i sådana fall samtycka till och garantera att Protranslate och andra tredje parter uteslutande erhåller ersättning för eventuella skador, förluster, kostnader eller utgifter.

5.2.7. Användaren ska samtycka till att inte bryta mot, bakåtutveckla, dekompilera, vända, demontera eller på annat sätt utnyttja plattformen och dess innehåll/tjänster. Dessutom ska användaren samtycka till att inte ge hjälp och assistans till andra i samband med de åtgärder som avses.

5.2.8. Medan du använder Protranslate-tjänster/innehåll ska Användaren samtycka till och garantera att inte överföra, kommunicera, publicera, visa, spara, posta, skicka, vidarebefordra, lagra, ge tillgång till innehåll som tolkas som olagligt, trakasserande, hotfullt, skadligt, skadligt, skadligt, förtalande, kränkande, oförskämt, innehållande våld, slang, pornografiskt, sexuellt kränkande, ingrepp i andra människors privatliv, rasistiska eller förödmjukande, etniska identiteter eller liknande obekvämt för Protranslate, dess dotterbolag, styrelseledamöter, anställda, andra användare och andra tredje parter och att inte använda Protranslate-innehåll/tjänster på det angivna sättet. I annat fall är användaren ensam ansvarig för sina relaterade åtgärder. Protranslate förbehåller sig rätten att ta bort sådant material från plattformen utan föregående meddelande.

5.2.9. I de fall där Användaren bryter mot de klausuler som anges ovan, ska Användarkontot stängas av permanent/tillfälligt och Användaren kan berövas tillgång till Protranslate-tjänster/innehåll av Protranslate och om det krävs av officiella myndigheter, ska Protranslate avslöja innehåll som genererats av Användaren, som bryter mot klausulen ovan.

5.2.10 Protranslate ska endast vara ansvarig för borttagning av det hänvisade olagliga innehållet från det relaterade användarkontot och plattformen så länge borttagningen är tekniskt möjlig och Protranslate ska inte vara ansvarig för den hänvisade borttagningen mot respektive användare.

5.2.11. Utan Protranslates uttryckliga skriftliga tillstånd ska Användaren inte göra Översättare att tillhandahålla översättningstjänster utanför Plattformen eller få Protranslate-kunder att skicka sitt Kundmaterial utanför Plattformen eller förhandla om översättningsavgifter för en Översättningsorder med andra Användare direkt och inte försöka utföra de hänvisade åtgärderna. Dessutom ska Användaren garantera att inte kommunicera eller inte försöka kommunicera med Översättarna förutom de områden som tillhandahålls på Plattformen

5.2.12. Protranslate är inte ansvarigt för några villkor och konsekvenser som uppstår till följd av eller i samband med förlust eller otillgänglighet av användarkonton och/eller komponenter/innehåll på dessa användarkonton som ett resultat av tekniska skäl medan du tillhandahåller innehåll/tjänster.

5.2.13. För att skydda Användarna från otillbörlig reklam eller uppmaning och för att upprätthålla användarintegriteten på Plattformen ska Protranslate ha rätt att begränsa åtkomst av tjänster/innehåll för Användare på Plattformen helt eller delvis.

5.2.14. Det kan finnas länkar från tredje part, innehåll, inklusive annonser, på Protranslate-plattformen. Användaren ska ensam besluta om att komma åt eller använda eller inte använda innehåll från tredje part via Plattformen. Villkoren för användning av det hänvisade innehållet ska fastställas av deras ägare. I detta avseende har Protranslate ingen befogenhet att fastställa dessa användningsvillkor och eventuella tvister eller anspråk i samband med dessa användningsvillkor ska inte göras gällande mot Protranslate.

6. Översättningstjänster

6.1. Eftersom Protranslate ska tillhandahålla förmedling mellan Protranslates kunder och översättare för översättningstjänster via plattformen, ska översättaren testas av Protranslate, en eller flera gånger, för att fastställa deras kompetens/yrkeskunskap för översättningstjänster. Utvärderingen av dessa tester och tilldelningen av översättare för översättningsuppdrag bestäms uteslutande av Protranslate och dess beslut/bestämningar är slutgiltiga.

6.2. För att få översättningstjänster via plattformen måste Protranslates kunder ge översättningsorder. I en översättningsbeställning ska Protranslates kunder fastställa och tillhandahålla viss information, inklusive kvalitetsnivåalternativ, i enlighet med Protranslates kvalitetsstandarder. Protranslate-kunder kan begära översättning av sitt material till ett eller flera språk med en enda översättningsorder. Protranslates kunder ska tillhandahålla all nödvändig information/dokument för översättning. Eftersom kvaliteten på översättningarna beror på det material som kunden tillhandahåller ska Protranslates kunder samtycka till och garantera att den information/dokument som de tillhandahåller är tydliga, korrekta och fullständiga.

6.3. Översättningsuppdrag som ges av Protranslate-kunder registreras i Protranslate-systemet och Protranslate tilldelar en översättare enligt dennes kompetens/yrkeskunskap och tillgänglighet. Protranslates kunder har rätt att annullera sina översättningsbeställningar via e-post eller via sitt konto på plattformen, utan betalningsskyldighet, om respektive beställning ännu inte har anlitats av en översättare. I annat fall kan översättningsbeställningar inte annulleras och betalningen återbetalas inte.

6.4. Protranslate garanterar inte att en viss översättare eller att någon översättare kommer att engagera sig i en översättningsorder. För varje översättningsorder ska Protranslate ange en beräknad tid för att slutföra översättningen, men detta kan inte vara en exakt leveranstid. Protranslate ska inte garantera att översättningstjänsten kommer att slutföras vid den beräknade tidpunkten. När översättningstjänsten är klar meddelar Protranslate respektive Protranslate-kund om slutförandet för granskning.

6.5. Vid Protranslate meddelande anges häri ovan, Protranslate Kunden kommer att ha .... timmar att granska Translated Innehåll. Translated Content kommer att anses vara godkänt om Protranslate-kunder godkänner det eller inte svarar på något sätt inom den tidsperioden. Om Protranslate-kunden anser att Translated Contents inte uppfyller Protranslate-kvalitetsstandarderna måste Protranslate-kunden avvisa och invända inom den tidsperioden. Protranslate ska svara på ditt avvisande inom rimlig tid.

6.6. Användaren ska godkänna och acceptera att Protranslate endast är en mellanhand mellan översättare och Protranslate kunder; Protranslate kunder och översättare ska använda översättningstjänster på egen risk och ska vara ansvariga för varandra för sina egna handlingar/transaktioner, inklusive översatt innehåll. Protranslate skall inte ge några garantier för sina handlingar/transaktioner.

6.7. Av skäl som anges ovan är Protranslate inte skyldigt att kontrollera och övervaka översatt innehåll och ger inga garantier om översättningstjänster via plattformen (inklusive men inte begränsat till, noggrannhet, kvalitet, tillförlitlighet, fullständighet, laglighet av översättningar, översättares språkkunskaper/yrken för översättning och/eller om Protranslate-kunder ger korrekt, uttrycklig, fullständig information för översättningstjänster och/eller om en översättningsorder slutförs på beräknad tid).

7. Betalningar

7.1. Vissa av innehållet/tjänsterna som tillhandahålls på plattformen kan kräva betalning och resten av dem kan vara gratis. Protranslate ska ha ensamrätt att bestämma vilket innehåll/vilka tjänster som kräver betalning och på vilket sätt och hur länge detta fastställande ska fortsätta.

7.2. I förhållande till översättningstjänster på Protranslate-plattformen görs betalningar av Protranslate-kunder, på det datum som översättningsordern ges. Betalningar utförs via PayPal eller med kreditkort. Om ett Protranslate-kundmedlemskap definieras som "Godkänt företagsmedlemskap", ska dessa respektive Protranslate-kunder ha rätt att göra sina betalningar månadsvis i utbyte mot korrekt faktura. Betalningar, som kommer att ges till översättare, ska göras varje månad i turkiska Liras som anges i översättningsavtalet. Å andra sidan är en översättares ackumulerade inkomst under en månad i utbyte mot hans/hennes månatliga översättningstjänster via plattformen under 30 USD, sedan för den månaden gör Protranslate ingen betalning för översättaren och väntar på att den ackumulerade inkomsten överstiger den gräns som anges häri.

7.3. Protranslate har rätt att avbryta betalningen om källan till betalningen misstänks vara bedräglig. I sådana fall, om betalning sker till Översättaren, är Översättaren skyldig att återbetala betalningen helt till Protranslate. Annars ska underlåtenhet betraktas som ett brott mot detta avtal och Protranslate ska ha rätt att säga upp detta avtal och/eller stänga av respektive användarkonto permanent/fullständigt.

7.4. Alla användare, som Protranslate avbryter sitt medlemskap på grund av brott mot detta avtal, kommer inte att få någon kredit/betalning eller någon form av ekonomiskt intresse.

8. Sekretess

8.1. Genom att acceptera detta avtal anses användaren ha accepterat och vara bunden av sekretesspolicyn, som är en integrerad del av detta avtal.

8.2. Det kan krävas att användaren tillhandahåller viss information (inklusive men inte begränsat till deras namn, efternamn, e-postadress, information om deras språkkunskaper) under registreringen. Protranslate uppmärksammar att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda den hänvisade informationen.

8.3. Villkor för användning, utlämnande och insamling av användares personuppgifter av Protranslate förklaras i sekretesspolicyn.

8.4. Protranslate kan avslöja kundmaterial till potentiella översättare, i det enda syftet att tillåta honom/henne att förhandsgranska innehållet för att besluta om att engagera översättningsorder. I detta avseende är Användarna ensamma ansvariga för att redigera eller ta bort konfidentiell eller personligt identifierbar information i Klientmaterial om Användarna inte vill avslöja denna information.

9. Immateriella rättigheter

9.1. Allt visuellt/skriftligt innehåll, allt upphovsrättsskyddat material och/eller annan skyddad äganderättslig information/innehåll, varumärken på plattformen och alla titlar, rättigheter och intressen på den hänvisade är uteslutande ägda av Protranslate. Ingenting i detta avtal ska tolkas som att det ger någon rätt att använda eller licensiera till användarna på Protranslates varumärken, varumärken för något syfte, utan det uttryckliga skriftliga innehållet i Protranslate. Förutom vad som anges häri, får Användaren inte på något sätt kopiera, modifiera, publicera, överföra, återsända, visa, sälja, distribuera eller reproducera eller använda något innehåll eller material som anges häri.

9.2. Användaren ska samtycka till att alla rättigheter, titlar eller intressen på något innehåll, allt upphovsrättsskyddat material och annat skyddat äganderättsmaterial på Protranslate-plattformen (inklusive, men inte begränsat till, översatt innehåll/innehåll som avslöjas av användarna) alla rättigheter på det hänvisade inklusive immateriella rättigheter är Protranslates enda egendom. Översatt innehåll och alla ekonomiska rättigheter på dessa översatta innehåll (inklusive rätten att reproducera, anpassa, utföra, distribuera och överföra, vidarebefordra, kommunicera) ska överföras till respektive Protranslate-kunder utan begränsning, endast om de följer detta avtal och godkänner översatt innehåll.

9.3. Användaren ska samtycka till att alla typer av innehåll, tjänster och/eller annat material, dokument som tillhandahålls på Protranslate-plattformen skyddas av immaterialrätt, varumärkesrätt, patenträtt och relaterade internationella fördrag och andra liknande lagar och avtalet. I detta avseende ska Användaren garantera att inte agera mot de hänvisade reglerna och föreskrifterna och att vara exklusivt ansvarig för eventuella negativa utfall i händelse av brott.

9.4. När det gäller översättningstjänster som tillhandahålls för Protranslate-kunder, allt innehåll och annat upphovsrättsskyddat material och skyddad äganderättslig information som tillhandahålls av tredje part till plattformen och alla rättigheter på den hänvisade tillhör deras tredje part respektive ägare (Protranslate-kunder) som tillhandahåller hänvisade till plattformen. Användaren ska samtycka till och garantera att inte bryta mot någon av de hänvisade Protranslate-kundernas rättigheter.

9.5. Genom att publicera information eller innehåll till något offentligt område på plattformen, ska användaren automatiskt bevilja och representera och garantera att han/hon har rätt att bevilja ägaren och andra användare en oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, fullt betald, världsomspännande licens att använda, kopiera, utföra, distribuera, visa, kommunicera, reproducera, att bevilja och auktorisera underlicenser, förbereda härledda verk av eller införliva i andra verk och använda på något annat sätt.

10. Ersättning och regress

ANVÄNDAREN SKA HÄRMED SAMTYCKA TILL ATT ERSÄTTA OCH HÅLLA SKADESLÖS PROTRANSLATE, DESS DOTTERBOLAG, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA FRÅN OCH MOT ALLA TYPER AV ÅTGÄRDER, ANSPRÅK, STÄMNINGAR, SKADOR, FÖRLUSTER, KOSTNADER OCH/ELLER KOSTNADER (INKLUSIVE ADVOKATARVODEN) DIREKT/INDIREKT ORSAKADE AV HANS/HENNES ANVÄNDNING, MISSBRUK, OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA ELLER MISSBRUKA PLATTFORMEN OCH NÅGOT AV DESS INNEHÅLL/TJÄNSTER ELLER HANS/HENNES BROTT MOT DETTA AVTAL, INTEGRITETSPOLICY ELLER ANDRA PROTRANSLATE REGLER OCH PRINCIPER, ELLER LAGAR OCH/ELLER ANDRA JURIDISKA REGLER OCH FÖRORDNINGAR OAVSETT AVSIKTLIGT, FÖRSUMLIGT ELLER PÅ ANNAT SÄTT.

11. Avstående från garanti

11.1. PROTRANSLATE PLATTFORM OCH DESS INNEHÅLL/TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS "SOM DET ÄR". ANVÄNDAREN ANVÄNDER DEN HÄNVISADE PÅ EGEN RISK OCH KONTROLL. PROTRANSLATE SKA INTE LÄMNA NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MOT NÅGON TYP AV DEFEKT, BESLAG, TREDJEPARTS ÄGANDE, IMMATERIELLA ÄGANDERÄTTSANSPRÅK OCH GÄLLANDE KONTINUITET, NOGGRANNHET, TILLFÖRLITLIGHET, KVALITET, INTERRUPTIBILITET AV PLATTFORMEN OCH NÅGOT AV DESS INNEHÅLL OCH TJÄNSTER ELLER NÅGON TIDSPERIOD EXKLUSIVE TIDEN UNDER DRIFT.

11.2. BESTÄMMELSERNA I KLAUSUL 11.1 OVAN SKA INTE TOLKAS SOM ATT PROTRANSLATE HAR VIDTAGIT ELLER KOMMER ATT VIDTA AVSIKTLIGA ÅTGÄRDER FÖR NÅGON TYP AV PROBLEM SOM ANGES I 11.1 ELLER HAR BEDRIVIT ELLER KOMMER ATT BEDRIVA DENNA TYP AV ÅTGÄRDER OCH MÅL.

12. Begränsning av ansvar

12.1. I INGET FALL, OAVSETT OM DET RÖR SIG OM KONTRAKT, SKADESTÅNDSANSVAR, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDRA RÄTTSLIGA ANSVARSBESTÄMMELSER OCH PRINCIPER, SKA PROTRANSLATE VARA ANSVARIG GENTEMOT ANVÄNDAREN ELLER NÅGON TREDJE PART SOM ÄR RELATERAD TILL ANVÄNDAREN UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER UTAN BEGRÄNSNING I TID FÖR NÅGON KONSEKVENS, FÖRLORAD VINST, FÖRLORAD BESPARING ELLER OAVSIKTLIG, INDIREKT, DIREKT, SPECIELL, PERSONLIG, BESTRAFFANDE, MULTIPEL ELLER FÖLJDSKADA, FÖRLUST SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDARENS ANVÄNDNING, MISSBRUK, OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, MISSBRUK AV PROTRANSLATE-PLATTFORMEN OCH/ELLER DESS INNEHÅLL/TJÄNSTER, ELLER GROV VÅRDSLÖSHET AV DETTA AVTAL ÄVEN OM PROTRANSLATE, DESS DOTTERBOLAG, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA INFORMERAS ELLER BÖR INFORMERAS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR OCH KONSEKVENSER OCH/ELLER GENOM ATT HÄVDA NÅGOT ANSPRÅK AV DETTA SLAG.

12.2. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA ANVÄNDAREN KRÄVA FRÅN PROTRANSLATE NÅGON KOMPENSATION, I FÖRHÅLLANDE TILL DETTA AVTAL DIREKT/INDIREKT, MER ÄN EN ENGÅNGSBETALNING BELOPP AV SÅDAN ENSKILD TRANSAKTION SOM ÄR FÖREMÅL FÖR SÅDANT ANSPRÅK.

13. Force Majeure

Protranslate ansvarar inte för eventuella fel eller förseningar i utförandet av detta Avtal (inklusive men inte begränsat till Protranslates underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter i detta Avtal) genom en händelse av force majeure, rimligen oförutsägbara händelser som inträffar utanför Protranslates kontroll (inklusive men inte begränsat till, Guds handlingar, krig, terroristattack, upplopp, embargo, handlingar, beslut och föreskrifter från civila eller militära myndigheter, brand, översvämning, olycka, strejk, begränsning av transportanläggningar eller otillgänglighet av bränsle, kraft, arbetskraft eller material).

14. Förhållandet mellan parterna

Detta avtal ska inte utgöra och ska inte tolkas som ett gemensamt företag, partnerskap, agentur, anställning eller något annat liknande förhållande mellan parterna. Detta avtal ska inte påverka några andra tidigare avtal mellan parterna så länge dessa tidigare avtal inte strider mot bestämmelserna i detta avtal.

15. Rubriker och tolkning

Avsnittsrubrikerna i detta avtal är endast avsedda för referensändamål. Dessa rubriker skall inte ha någon rättslig verkan och skall inte på något sätt påverka innebörden eller tolkningen av detta avtal.

16. Partiell ogiltighet

Om någon bestämmelse i detta avtal befinns vara olaglig eller omöjlig att verkställa av någon anledning, ska den bestämmelsen ersättas av en giltig bestämmelse i största möjliga utsträckning för att påverka parternas avsikt och återstoden av detta avtal ska förbli i full kraft och verkan. Om det fastställs att den klausul som befunnits vara olaglig eller ogenomförbar inte kan omformuleras, är det dock överenskommet att klausulen i fråga är åtskild från övriga bestämmelser i Avtalet och att fastställandet inte ska påverka giltigheten och verkställbarheten av dessa återstående bestämmelser.

17. Välj och överför

17.1. Användaren får inte överlåta, överföra eller debitera någon rättighet eller garanti som är direkt eller indirekt relaterad till detta avtal till någon tredje part, utan föregående skriftligt samtycke från Protranslate.

17.2. Protranslate kan när som helst överlåta, överföra eller debitera hela eller delar av sina rättigheter, teckningsoptioner eller skyldigheter enligt detta avtal till någon tredje part, med meddelande till användaren.

18. Icke-avstående

18.1. Protranslates underlåtenhet att utöva någon bestämmelse i detta avtal ska aldrig tolkas som ett avstående eller ska inte utgöra avstående från parternas rätt att hävda eller förlita sig på bestämmelsen i fråga eller någon annan bestämmelse i detta avtal.

18.2. Protranslates uttryckliga avstående från någon bestämmelse i detta avtal ska aldrig utgöra Protranslates avstående från sin skyldighet att agera i enlighet med bestämmelsen i fråga i framtiden.

19. Tillämplig lag och jurisdiktion

Detta avtal skall regleras av och tolkas i enlighet med Republiken Turkiets lagstiftning. Parterna samtycker till den exklusiva jurisdiktionen för Istanbuls centrala domstolar och verkställande kontor för alla tvister som uppstår till följd av detta avtal.