Vilkår og betingelser for bruk

1. Omfang og parter

1.1. Protranslate-plattformen er en plattform opprettet for å formidle mellom Protranslate-kunder og oversettere for å levere oversettelsestjenester. Disse vilkårene og betingelsene for bruk ("Avtalen") gir vilkår og betingelser for bruk/tilgang/bruk av innhold/tjenester levert via Protranslate-plattformen (spesielt oversettelsestjenestene levert av Translator til Protranslate-kunder via plattformen).

1.2. Partene i avtalen er www.protranslate.net (heretter referert til som "Protranslate") og brukeren.

1.3. Protranslate og Brukeren skal refereres til som "Partene" kollektivt og som "Parten" individuelt.

2. Definisjoner

I denne avtalen

"Bruker" betyr enhver fysisk eller, hvis aktuelt, juridisk person, som har tilgang til Protranslate-plattformen, enten registrert eller ikke, (i tilfelle registrering, skal brukeren heretter bli referert til som "Protranslate-kunde" eller "oversetter" i henhold til deres bruk av plattformen og dens innhold/tjenester) og anskaffer eller gjør bruk av innholdet og tjenestene på Protranslate-plattformen på en måte som er delvis/fullstendig og midlertidig/permanent på hans/hennes vegne og for egen regning eller på vegne av tredjeparter og for egen regning,

"Oversetter" betyr enhver tredjepartsregistrert bruker, som en uavhengig entreprenør, som engasjerer seg med Protranslate for å levere oversettelsestjenester til Protranslate-kundene,

"Protranslate-kunde" betyr enhver tredjepartsregistrert bruker som ønsker å skaffe seg oversettelsestjenester via Protranslate-plattformen,

"Kundemateriell" betyr kildeinnhold, retningslinjer, ordlister og annet materiale levert av Protranslate-kunder for oversettelse,

"Oversatt innhold" betyr innhold, som er oversettelse av kundemateriell på kildespråket til et annet (mål) språk av oversetteren, ved å bruke de allment kjente og anerkjente grammatikkreglene, samt hans/hennes egen erfaring, yrke og feltspesifikke kunnskaper eller den nødvendige vokabularkunnskapen som er oppnådd gjennom og på grunnlag av ulike ordbøker og tesauruser,

"Protranslate-plattform/-plattform" betyr nettportal og -plattform som inneholder Protranslate-innhold/-tjenester på www.protranslate.net,
"Oversettelsesordre" betyr enhver ordre om oversettelsestjenester via plattformen av en Protranslate-kunde,

"Alternativer for kvalitetsnivå" betyr alternativer for oversettelse, angitt som "Standard, Professional, Certified" i Protranslate Quality Standards.

3. Endringer/oppdateringer i avtalen

Protranslate skal ha rett og autorisasjon til å endre eller oppdatere vilkårene og betingelsene i dette dokumentet og i personvernreglene som er en integrert del av denne avtalen, når som helst, enten det er helt eller delvis. Brukeren skal ikke hevde, kreve eller oppgi at han/hun ikke er varslet om de refererte endringene og oppdateringene av Protranslate, eller de refererte endringene og oppdateringene kan ikke gjelde for brukeren hvis brukeren har blitt direkte varslet av Protranslate eller fått tilgang til plattformen på noen måte eller brukt/gjort bruk av innholdet/tjenestene i Protranslate-plattformen direkte/indirekte etter at endringer og oppdateringer er gjort. Det er brukerens ansvar å sjekke denne avtalen og personvernreglene med jevne mellomrom for endringer/oppdateringer.

4. Etablering av avtalen og dens håndheving

4.1. Ved tilgang til plattformen, uansett om brukeren registrerer seg og uavhengig av varigheten av hans/hennes aktiviteter, besøk, medlemskap og mer av det samme, skal denne avtalen etableres og tre i kraft, og begge parter skal anses å ha avtalt å være juridisk bundet, og fra nå av skal brukeren anses å ha lest, forstått og bekreftet denne avtalen.

4.2. Etter etableringen av denne avtalen som angitt i 4.1., skal denne avtalen forbli i kraft og juridisk bindende for partene i den tiden brukeren får tilgang til/bruker plattformen, dens innhold/tjenester, uavhengig av tidsperioden for brukerens tilgang til den refererte.

4.3. Brukeren kan si opp denne avtalen ved å stenge sin konto og varsle Protranslate skriftlig og spesifisere datoen forutsatt at brukeren garanterer ikke å få tilgang til plattformen fra datoen for slik varsling. Hvis Protranslate fastslår at brukeren bryter noen bestemmelser i denne avtalen og/eller personvernreglene delvis/fullstendig, skal Protranslate suspendere brukerkontoen permanent/midlertidig og/eller si opp denne avtalen umiddelbart uten varsel og uten å pådra seg noe betalingsansvar.

5. Bruk av protranslate innhold/tjenester og forpliktelser knyttet til brukerkontoen

5.1. Aldersbegrensning

For å bruke/gjøre bruk av Protranslate-plattformen og dens innhold/tjenester, må brukerne ikke være under 18 år eller under den lovlige alderen i hans/hennes land. Mindreårige er strengt forbudt å bruke plattformen og dens innhold/tjenester. Hvis brukeren feilrepresenterer sin alder under registreringen, skal Protranslate ha rett til å kansellere den henviste brukerens konto. Ved å få tilgang til/bruke plattformen og dens innhold/tjenester, skal brukeren godta og garantere at han/hun oppfyller disse aldersbegrensningskravene.

5.2. Bruk av brukerkontoer

5.2.1. Brukeren skal godta og garantere å gi fullstendig og nøyaktig informasjon og oppdatere den refererte informasjonen tilsvarende når brukeren signerer på plattformen og/eller bruker Protranslate-innholdet/-tjenestene på noen måte.

5.2.2. Under ingen omstendigheter skal brukeren ha rett til å la tredjeparter bruke, enten permanent eller midlertidig, hans/hennes kontoinformasjon eller andre autorisasjoner på plattformen. Ellers kan Protranslate suspendere den respektive brukerkontoen permanent eller midlertidig.

5.2.3. Brukeren er eneansvarlig for konsekvensene av å la tredjeparter bruke hans/hennes konto. Under ingen omstendigheter skal tredjeparter, som bruker brukerens konto, enten permanent/midlertidig og delvis/fullstendig, fremme noen rett eller krav mot Protranslate.

5.2.4. Brukeren skal godta og garantere å ikke opprette flere brukerkontoer av en eller annen grunn. Ellers skal brukeren være ansvarlig for eventuelle ugunstige utfall i forbindelse med et slikt brudd.

5.2.5. Brukeren skal godta og garantere å ikke dele hans/hennes kontoinformasjon med noen annen tredjepart, for å beskytte og holde den nevnte informasjonen konfidensiell og å varsle Protranslate umiddelbart i tilfelle et slikt sikkerhetsbrudd. Protranslate er ikke ansvarlig for eventuelle skader, tap, kostnader og andre ugunstige utfall som oppstår som følge av slik uautorisert bruk.

5.2.6. I tillegg til denne avtalen, skal brukeren godta å bekrefte personvernreglene, som en integrert del av denne avtalen. Dermed skal brukeren garantere å overholde denne avtalen, personvernreglene, andre Protranslate regler og forskrifter, gjeldende lover og forskrifter mens du bruker Protranslate innhold/tjenester. I denne forbindelse skal brukeren godta å være eneansvarlig for sine egne handlinger, på ingen måte ha rett til regress mot Protranslate, og de nevnte handlingene gir ikke noe ansvar for Protranslate. I tillegg, i slike tilfeller, skal brukeren godta og garantere å holde Protranslate og andre tredjeparter skadesløse for eventuelle skader, tap, kostnader eller utgifter.

5.2.7. Brukeren skal godta å ikke krenke, reversere, dekompilere, reversere, demontere eller på andre måter utnytte plattformen og dens innhold/tjenester. I tillegg skal brukeren godta å ikke gi hjelp og assistanse til andre i forhold til de henviste handlingene.

5.2.8. Når du bruker Protranslate-tjenester/innhold, skal brukeren godta og garantere å ikke overføre, kommunisere, publisere, vise, lagre, legge ut, sende, videresende, lagre, gi tilgang til innhold tolket som ulovlig, trakasserende, truende, skadelig, skadevoldende, ærekrenkende, fornærmende, uhøflig, som inneholder vold, slang, pornografisk, seksuelt støtende, forstyrrelse av andres privatliv, rasistisk eller ydmykende, etniske identiteter eller lignende ubeleilig for Protranslate, dets tilknyttede selskaper, direktører, ansatte, andre brukere og andre tredjeparter, og ikke å bruke Protranslate-innhold/tjenester på den nevnte måten. Ellers er brukeren eneansvarlig for sine relaterte handlinger. Protranslate forbeholder seg retten til å fjerne slikt materiale fra plattformen uten varsel.

5.2.9. I tilfeller der brukeren bryter klausulene som er angitt ovenfor, skal brukerkontoen suspenderes permanent/midlertidig, og brukeren kan bli fratatt tilgang til Protranslate-tjenester/innhold av Protranslate, og hvis det kreves av offisielle myndigheter, skal Protranslate avsløre innhold generert av brukeren, som bryter klausulen ovenfor.

5.2.10 Protranslate skal bare være ansvarlig for fjerning av det henviste ulovlige innholdet fra den relaterte brukerkontoen og plattformen så lenge fjerningen er teknisk mulig, og Protranslate skal ikke være ansvarlig for den henviste fjerningen mot den respektive brukeren.

5.2.11. Uten Protranslates eksplisitte skriftlige tillatelse, skal brukeren ikke gjøre oversettere til å levere oversettelsestjenester utenfor plattformen eller gjøre Protranslate-kunder til å sende sine kundemateriell utenfor plattformen eller forhandle oversettelsesgebyrer for en oversettelsesordre med andre brukere direkte og ikke forsøke å utføre de henviste handlingene. I tillegg skal brukeren garantere å ikke kommunisere eller ikke forsøke å kommunisere med oversettere unntatt områdene som tilbys på plattformen

5.2.12. Protranslate skal ikke være ansvarlig for eventuelle forhold og konsekvenser som oppstår som følge av eller i forbindelse med tap eller utilgjengelighet av brukerkontoene og/eller noen komponent/innhold på disse brukerkontoene som følge av tekniske årsaker mens du leverer innhold/tjenester.

5.2.13. For å beskytte brukerne mot feilaktig annonsering eller oppfordring og for å opprettholde bruksintegritet på plattformen, skal Protranslate ha rett til å begrense tilgangen til tjenester/innhold for brukere på plattformen helt eller delvis.

5.2.14. Det kan være tredjeparts koblinger, innhold, inkludert annonser, på Protranslate-plattformen. Brukeren skal utelukkende bestemme om han skal få tilgang til eller bruke eller ikke bruke innhold fra tredjeparter via plattformen. Vilkår og betingelser for bruk av det nevnte innholdet skal bestemmes av eierne. I denne forbindelse har Protranslate ingen makt til å fastsette disse vilkårene og betingelsene for bruk, og enhver tvist eller krav i forhold til de nevnte vilkårene og betingelsene for bruk skal ikke hevdes mot Protranslate.

6. Oversettelsestjenester

6.1. Siden Protranslate skal gi formidling mellom Protranslate-kunder og oversetter for oversettelsestjenester via plattform, skal oversetteren testes av Protranslate, en eller flere ganger, for å bestemme deres ferdigheter/yrke for oversettelsestjenester. Evaluering av disse testene og tildeling av oversettere for oversettelsesordrer bestemmes utelukkende av Protranslate og dets beslutninger/bestemmelser er endelige.

6.2. For å få oversettelsestjenester via plattformen, må Protranslate-kunder gi oversettelsesordrer. I en oversettelsesordre skal Protranslate-kunder bestemme og gi visse opplysninger, inkludert alternativer for kvalitetsnivå, som angitt i Protranslate-kvalitetsstandarder. Protranslate-kunder kan kreve oversettelse av materialene sine til ett/flere språk, med én enkelt oversettelsesordre. Protranslate-kunder må oppgi all nødvendig informasjon/dokumenter for oversettelse. Siden kvaliteten på oversettelsene avhenger av kundens materiale som leveres, skal Protranslate-kunder godta og garantere at informasjonen/dokumentene som leveres av dem, er eksplisitte, nøyaktige og fullstendige.

6.3. Oversettelsesordrer gitt av Protranslate-kunder registreres i Protranslate-systemet, og Protranslate tildeler en oversetter i henhold til hans/hennes ferdigheter/yrke og tilgjengelighet. Protranslate-kunder skal ha rett til å kansellere enhver av sine oversettelsesbestillinger via e-post eller gjennom sin konto på plattformen, uten betalingsansvar, hvis en respektiv bestilling ennå ikke har blitt engasjert av en oversetter. Ellers kan ikke oversettelsesordrer kanselleres, og det blir ingen refusjon av betalingen.

6.4. Protranslate skal ikke garantere at en bestemt oversetter eller at en oversetter vil engasjere seg i en oversettelsesordre. For hver oversettelsesordre skal Protranslate angi en estimert tid for fullføring av oversettelsen, men dette er kanskje ikke en eksakt leveringstid. Protranslate skal ikke garantere at oversettelsestjenesten vil bli fullført på det estimerte tidspunktet. Når oversettelsestjenesten er fullført, varsler Protranslate den respektive Protranslate-kunden om fullføringen for gjennomgang.

6.5. Etter Protranslates varsel angitt ovenfor, vil Protranslate-kunden ha .... timer til å gjennomgå Oversatt innhold. Translated Contents vil bli ansett som godkjent hvis Protranslate-kunder godkjenner det eller ikke svarer på noen måte innen denne tidsperioden. Hvis Protranslate-kunden mener at Oversatt innhold ikke overholder Protranslate-kvalitetsstandarder, må Protranslate-kunden avvise og protestere innen denne tidsperioden. Protranslate skal svare på avvisningen din innen rimelig tid.

6.6. Brukeren skal godta og akseptere at Protranslate bare er en mellommann mellom oversettere og Protranslate-kunder; Protranslate-kunder og oversettere skal bruke oversettelsestjenester på egen risiko og skal være ansvarlige overfor hverandre for sine egne handlinger/transaksjoner, inkludert oversatt innhold. Protranslate skal ikke gi noen garantier med hensyn til deres handlinger/transaksjoner.

6.7. Av grunnen som er angitt ovenfor, er Protranslate ikke forpliktet til å kontrollere og overvåke om Oversatt innhold og gir ingen garantier angående oversettelsestjenester via plattformen (inkludert, men ikke begrenset til, nøyaktigheten, kvaliteten, påliteligheten, fullstendigheten, lovligheten av oversettelser, oversetteres språkkunnskaper/yrker for oversettelse og/eller om Protranslate-kunder gir nøyaktig, eksplisitt, fullstendig informasjon for oversettelsestjenester og/eller om en oversettelsesordre er fullført på estimert tid).

7. Betalinger

7.1. Noe av innholdet/tjenestene som tilbys på plattformen kan kreve betaling, og resten av dem kan være gratis. Protranslate skal ha eksklusiv rett til å bestemme hvilket innhold/tjenester som krever betaling og på hvilken måte og hvor lenge denne bestemmelsen vil fortsette.

7.2. I forhold til oversettelsestjenester på Protranslate-plattformen, utføres betalinger av Protranslate-kunder, på datoen som oversettelsesordren er gitt. Betalinger utføres via PayPal eller med kredittkort. Hvis en Protranslate-kundes medlemskap er definert som "Godkjent bedriftsmedlemskap", skal de respektive Protranslate-kundene ha rett til å foreta sine betalinger månedlig i bytte mot riktig faktura. Betalinger, som vil bli gitt til oversettere, skal gjøres månedlig i tyrkiske lira som angitt i oversetteravtalen. På den annen side er en oversetters akkumulerte inntekter i en måned i bytte mot hans/hennes månedlige oversettelsestjenester via plattformen under  30 USD, så for den måneden betaler ikke Protranslate noen betaling for oversetteren og venter på at den akkumulerte inntekten overskrider grensen som er angitt her.

7.3. Protranslate skal ha rett til å suspendere betaling hvis kilden til betalingen mistenkes å være uredelig. I slike tilfeller, hvis betaling gjøres til oversetteren, er oversetteren forpliktet til å returnere betalingen helt til Protranslate. Ellers skal svikt anses som et brudd på denne avtalen, og Protranslate skal ha rett til å si opp denne avtalen og/eller suspendere den respektive brukerkontoen permanent/fullstendig.

7.4. Enhver bruker, som Protranslate kansellerer sitt medlemskap på grunn av brudd på denne avtalen, vil ikke motta kreditt/betaling eller noen form for økonomisk interesse.

8. Personvern

8.1. Ved å akseptere denne avtalen anses brukeren å ha akseptert og være bundet av personvernreglene, som er en integrert del av denne avtalen.

8.2. Det kan være nødvendig for brukeren å oppgi noe informasjon (inkludert, men ikke begrenset til, navn, etternavn, e-postadresse, informasjon om språkkunnskaper) under registreringen. Protranslate legger vekt på å iverksette nødvendige tiltak for å beskytte den henviste informasjonen.

8.3. Vilkår for bruk, utlevering og innsamling av brukernes personlige opplysninger av Protranslate er forklart i personvernreglene.

8.4. Protranslate kan avsløre kundemateriell til potensielle oversettere, med det ene formål å la ham/henne forhåndsvise innholdet for å avgjøre om han/hun skal engasjere oversettelsesordre. I denne forbindelse er brukerne eneansvarlige for å redigere eller fjerne konfidensiell eller personlig identifiserbar informasjon i kundemateriell hvis brukerne ikke ønsker å avsløre denne informasjonen.

9. Immaterielle rettigheter

9.1. Alt visuelt/skriftlig innhold, opphavsrettsbeskyttet materiale og/eller annen beskyttet proprietær informasjon/innhold, varemerker på plattformen, og enhver tittel, rettigheter og interesser på den henviste er utelukkende eid av Protranslate. Ingenting i denne avtalen skal tolkes som å gi noen rett til å bruke eller lisensiere til brukerne på Protranslate sine merker, varemerker for noe formål, uten uttrykkelig skriftlig innhold fra Protranslate. Med unntak av det som er angitt her, skal brukeren ikke på noen måte kopiere, modifisere, publisere, overføre, videresende, vise, selge, distribuere eller reprodusere eller bruke på noen måte noe innhold eller materiale som er angitt her.

9.2. Brukeren skal godta at enhver rettighet, tittel eller interesse for ethvert innhold, ethvert opphavsrettsbeskyttet materiale og ethvert annet beskyttet proprietært materiale på Protranslate-plattformen (inkludert, men ikke begrenset til oversatt innhold/innhold avslørt av brukerne) eventuelle rettigheter til det henviste, inkludert immaterielle rettigheter, er Protranslates eneste eiendom; Oversatt innhold og eventuelle økonomiske rettigheter til dette oversatte innholdet (inkludert rett til å reprodusere, tilpasse, utføre, distribuere og overføre, videresende, kommunisere) skal overføres til de respektive Protranslate-kundene uten begrensning, bare hvis de overholder denne avtalen og godkjenner oversatt innhold.

9.3. Brukeren skal godta at alle typer innhold, tjenester og/eller annet materiale, dokumenter som leveres på Protranslate-plattformen, er beskyttet av immaterialrett, varemerkerett, patentrett og relaterte internasjonale traktater og andre lignende lover og avtalen. I denne forbindelse skal brukeren garantere å ikke handle i strid med de nevnte regler og forskrifter og å være utelukkende ansvarlig for eventuelle ugunstige utfall i tilfelle brudd.

9.4. I forhold til oversettelsestjenester levert til Protranslate-kunder, tilhører alt innhold og annet opphavsrettsbeskyttet materiale og beskyttet proprietær informasjon levert av tredjeparter til plattformen og eventuelle rettigheter til de henviste, deres respektive tredjeparts eiere (Protranslate-kunder) som leverer de henviste til plattformen. Brukeren skal godta og garantere å ikke krenke noen av de henviste Protranslate-kundenes rettigheter.

9.5. Ved å legge ut informasjon eller innhold på et offentlig område av plattformen, skal brukeren automatisk gi og representere og garantere at han/hun har rett til å gi eieren og andre brukere en ugjenkallelig, evigvarende, ikke-eksklusiv, fullt betalt, verdensomspennende lisens til å bruke, kopiere, utføre, distribuere, vise, kommunisere, reprodusere, tildele og godkjenne underlisenser, utarbeide avledede verk av eller innlemme i andre verk og bruke på annen måte.

10. Erstatning og regress

BRUKEREN SAMTYKKER HERVED I Å HOLDE SKADESLØS PROTRANSLATE, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, STYREMEDLEMMER, ANSATTE FRA OG MOT ALLE TYPER HANDLINGER, KRAV, SØKSMÅL, SKADER, TAP, KOSTNADER OG/ELLER UTGIFTER (INKLUDERT ADVOKATHONORARER) DIREKTE/INDIREKTE FORÅRSAKET AV HANS/HENNES BRUK, MISBRUK, MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE ELLER MISBRUKE PLATTFORMEN OG NOE AV DENS INNHOLD/TJENESTER ELLER HANS/HENNES BRUDD PÅ DENNE AVTALEN, PERSONVERNPOLICY ELLER ANDRE PROTRANSLATE REGLER OG PRINSIPPER, ELLER LOVER OG/ELLER ANDRE JURIDISKE REGLER OG FORSKRIFTER, ENTEN FORSETTLIG, UAKTSOM ELLER PÅ ANNEN MÅTE.

11. Fraskrivelse av garanti

11.1. PROTRANSLATE-PLATTFORMEN OG DENS INNHOLD/TJENESTER LEVERES "SOM DE ER". BRUKEREN BRUKER DEN HENVISTE PÅ EGEN RISIKO OG KONTROLL. PROTRANSLATE SKAL IKKE GI NOEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, MOT NOEN FORM FOR DEFEKT, BESLAG, TREDJEPARTS EIERSKAP, IMMATERIELLE EIERSKAPSKRAV OG VEDRØRENDE KONTINUITET, NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET, KVALITET, UNINTERRUPTIBILITET AV PLATTFORMEN OG NOE AV DENS INNHOLD OG TJENESTER ELLER NOEN TIDSPERIODE UNNTATT TIDEN UNDER DRIFT.

11.2. BESTEMMELSENE I NO-WARRANTY KLAUSUL 11.1 OVENFOR SKAL IKKE TOLKES SOM AT PROTRANSLATE HAR TATT ELLER VIL TA BEVISSTE TILTAK FOR NOEN FORM FOR PROBLEM SOM ANGITT I 11.1 ELLER HAR FORFULGT ELLER VIL FORFØLGE DENNE TYPEN HANDLINGER OG MÅL.

12. Ansvarsbegrensning

12.1. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER I KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDRE JURIDISKE ANSVARSBESTEMMELSER OG PRINSIPPER SKAL PROTRANSLATE VÆRE ANSVARLIG OVERFOR BRUKEREN ELLER TREDJEPARTER RELATERT TIL BRUKEREN UNDER NOEN OMSTENDIGHETER UTEN BEGRENSNING I TID FOR NOEN KONSEKVENS, TAPT FORTJENESTE, TAPT SPARING ELLER TILFELDIGE, INDIREKTE, DIREKTE, SPESIELLE, PERSONLIGE, STRAFFENDE, MULTIPLE ELLER FØLGESKADER, TAP SOM FØLGE AV BRUKERENS BRUK, MISBRUK, MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE, MISBRUK AV PROTRANSLATE-PLATTFORMEN OG/ELLER DENS INNHOLD/TJENESTER, ELLER GROV UAKTSOMHET AV DENNE AVTALEN SELV OM PROTRANSLATE, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, STYREMEDLEMMER, ANSATTE BLIR INFORMERT ELLER BØR BLI INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER OG KONSEKVENSER OG/ELLER VED Å HEVDE KRAV AV DENNE TYPEN.

12.2. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL BRUKEREN KREVE NOEN KOMPENSASJON FRA PROTRANSLATE, I FORHOLD TIL DENNE AVTALEN DIREKTE/INDIREKTE, MER ENN DET ENKELTE BETALINGSBELØPET FOR EN SLIK INDIVIDUELL TRANSAKSJON SOM ER UNDERLAGT ET SLIKT KRAV.

13. Force Majeure

Protranslate skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller forsinkelser i utførelsen av denne avtalen (inkludert, men ikke begrenset til, Protranslates svikt i å overholde sine forpliktelser i denne avtalen) ved force majeure, rimelig uforutsigbare hendelser som oppstår utenfor Protranslates kontroll (inkludert, men ikke begrenset til, naturkatastrofer, krig, terrorangrep, opptøyer, embargo, handlinger, beslutninger og forskrifter fra sivile eller militære myndigheter, brann, flom, ulykke, streik, begrensning av transportfasiliteter eller utilgjengelighet av drivstoff, kraft, arbeidskraft eller materialer).

14. Forholdet mellom partene

Denne avtalen skal ikke utgjøre og ikke tolkes som å danne et joint venture, partnerskap, byrå, ansettelse eller annet lignende forhold mellom partene. Denne Avtalen skal ikke påvirke andre tidligere avtaler mellom Partene så lenge disse tidligere avtalene ikke er i strid med bestemmelsene i denne Avtalen.

15. Overskrifter og tolkning

Seksjonsoverskriftene i denne avtalen er kun til referanseformål. Disse overskriftene skal ikke ha noen rettslig virkning og skal ikke på noen måte påvirke betydningen eller tolkningen av denne avtalen.

16. Delvis invaliditet

Hvis en bestemmelse i denne avtalen av en eller annen grunn viser seg å være ulovlig eller ikke kan håndheves, skal denne bestemmelsen erstattes av en gyldig bestemmelse i den grad det er tillatt for å påvirke intensjonen til partene, og resten av denne avtalen skal forbli i full kraft og effekt. Hvis det imidlertid fastslås at klausulen som er funnet å være ulovlig eller ikke kan håndheves, ikke kan omformuleres, er det avtalt at den aktuelle klausulen kan skilles fra de gjenværende bestemmelsene i avtalen, og at fastsettelsen ikke skal påvirke gyldigheten og håndhevelsen av disse gjenværende bestemmelsene.

17. Tildeling og overføring

17.1. Brukeren skal ikke tildele, overføre eller belaste noen rett eller garanti som er direkte eller indirekte relatert til denne avtalen, til noen tredjepart, uten skriftlig forhåndssamtykke fra Protranslate.

17.2. Protranslate kan når som helst tildele, overføre eller belaste alle eller deler av sine rettigheter, garantier eller forpliktelser i henhold til denne avtalen, til enhver tredjepart, med varsel til brukeren.

18. Non-Waiver

18.1. Protranslates unnlatelse av å utøve noen bestemmelse i denne avtalen skal aldri tolkes som en fraskrivelse eller skal ikke utgjøre avkall på partenes rett til å hevde eller stole på den aktuelle bestemmelsen eller noen annen bestemmelse i denne avtalen.

18.2. Protranslates eksplisitte fraskrivelse av enhver bestemmelse i denne avtalen skal aldri utgjøre Protranslates fraskrivelse av sin forpliktelse til å handle i henhold til den aktuelle bestemmelsen i fremtiden.

19. Gjeldende lov og jurisdiksjon

Denne avtalen skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i Republikken Tyrkia. Partene samtykker i at Istanbuls sentrale domstoler og eksekusjonskontorer har eksklusiv jurisdiksjon for enhver tvist som oppstår som følge av denne avtalen.