Gebruiksvoorwaarden

1. Toepassingsgebied en betrokken partijen

1.1. Protranslate is een platform dat is opgezet om tussen de klanten van Protranslate en de vertalers bij de levering van vertaaldiensten als tussenpersoon te fungeren. Deze Algemene Voorwaarden (de "Overeenkomst") bevatten voorwaarden voor gebruik/toegang tot/gebruik van inhoud en diensten die via het Protranslate Platform worden geleverd (in het bijzonder de vertaaldiensten die door de Vertaler aan Protranslate worden geleverd via het Platform).

1.2. Partijen bij de overeenkomst zijn www.protranslate.net. (hierna "Protranslate" genoemd) en de Gebruiker.

1.3. Protranslate en de Gebruiker worden gezamenlijk aangeduid als de "Partijen" en ieder afzonderlijk als de "Partij".

2. Definities

Voor de uitvoering van deze Overeenkomst geldt het navolgende,

Onder "Gebruiker" wordt verstaan elke natuurlijke of, indien van toepassing, rechtspersoon die toegang heeft tot het Protranslate Platform, ongeacht of deze al dan niet is aangemeld (in geval van registratie wordt de gebruiker hierna aangeduid als "Protranslate Klant" of "Vertaler" afhankelijk van diens gebruikmaking van het Platform en de inhoud ervan/diensten) en de inhoud en diensten op het Protranslate Platform verkrijgt of gebruikt op een wijze die gedeeltelijk/volledig is en tijdelijk/permanent is voor zijn/haar eigen rekening of namens en voor rekening van derden,

"Vertaler" verwijst naar elke derde partij die is geregistreerd als Gebruiker, als onafhankelijke contractant en die zich verbindt aan Protranslate voor het leveren van vertaaldiensten aan de klanten van Protranslate,

"Protranslate Klant" verwijst naar elke derde partij geregistreerde Gebruiker die vertaaldiensten wil afnemen via het Protranslate Platform,

" Klantmateriaal " verwijst naar de broninhoud, richtlijnen, verklarende woordenlijsten en alle andere materialen die door de Protranslate Klant voor de vertaling worden verstrekt,

Onder "Vertaalde inhoud" wordt verstaan: inhoud die bestaat uit het vertalen van klantmateriaal in de brontaal naar een andere (doel) taal door de Vertaler, waarbij de algemeen bekende en erkende grammaticaregels worden toegepast, evenals zijn/haar eigen ervaring, beroep en vakgebied â€" specifieke kennis of de noodzakelijke kennis van de woordenschat, verkregen door en op basis van verschillende woordenboeken en thesaurussen,

""Protranslate Platform/Platform" betekent online portaal en platform met Protranslate inhoud / diensten op www.protranslate.net,
Vertaalopdracht betekent elke opdracht voor vertaaldiensten via het Platform door een Protranslate Klant,

"Kwaliteitsniveau-opties" betekent opties voor vertaling, aangegeven als "Standaard, Professioneel, Gecertificeerd" onder Protranslate Kwaliteitsnormen.

3. Wijzigingen/aanpassingen in de Overeenkomst

Protranslate behoudt zich het recht en de mogelijkheid voor om de voorwaarden die hierin en in het Privacybeleid dat een integraal onderdeel is van deze Overeenkomst, te allen tijde te wijzigen of bij te werken, ongeacht of dit geheel of gedeeltelijk gebeurt. De Gebruiker zal geen aanspraak maken op, eisen of verklaren dat hij/zij niet op de hoogte is gesteld van de genoemde wijzigingen en updates door Protranslate of dat de genoemde wijzigingen en aanvullingen voor de Gebruiker niet van toepassing kunnen zijn, indien de Gebruiker rechtstreeks door Protranslate op de hoogte is gesteld of op enigerlei wijze toegang heeft gekregen tot het Platform of de inhoud/diensten in het Protranslate Platform direct/indirect heeft geraadpleegd nadat de wijzigingen en aanvullingen zijn aangebracht. Het is de verantwoordelijkheid van de User’ om deze overeenkomst en het privacybeleid regelmatig te controleren op wijzigingen/aanvullingen.

4. Totstandkoming van de Overeenkomst en toepassing ervan

4.1. Bij toegang tot het Platform, ongeacht of de Gebruiker zich aanmeldt en onafhankelijk van de duur van zijn/haar activiteiten, bezoeken, lidmaatschap en dergelijke, zal deze Overeenkomst tot stand komen en in werking treden en worden de Partijen verondersteld te hebben ingestemd met de rechtsgeldigheid ervan en wordt de Gebruiker geacht deze Overeenkomst te hebben gelezen, geïnterpreteerd en bevestigd.

4.2. Na de totstandkoming van deze Overeenkomst zoals vermeld onder 4.1. blijft deze Overeenkomst van kracht en juridisch bindend voor de Partijen gedurende de periode dat de Gebruiker toegang heeft tot/ gebruik maakt van het Platform, de inhoud / diensten ervan, onafhankelijk van de periode van toegang van de Gebruiker tot het genoemde Platform.

4.3. De Gebruiker kan deze overeenkomst beëindigen door zijn/haar gebruikersaccount op te zeggen en Protranslate hiervan schriftelijk in kennis te stellen met vermelding van de datum, op voorwaarde dat de Gebruiker garandeert dat hij/zij geen toegang zal hebben tot het Platform vanaf de datum van deze kennisgeving. Indien Protranslate vaststelt dat de Gebruiker de bepalingen van deze Overeenkomst en/of het Privacybeleid gedeeltelijk/volledig overtreedt, zal Protranslate de gebruikersaccount permanent/tijdelijk opschorten en/of deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen zonder enige kennisgeving en zonder enige betalingsverplichting.

5. Gebruik van Protranslate inhoud / diensten en verplichtingen met betrekking tot de gebruikersaccount

5.1. Leeftijdsrestrictie

Om het Protranslate Platform en de bijbehorende inhoud/diensten te kunnen benutten/gebruiken, dient de Gebruiker minimaal 18 jaar oud te zijn of de wettelijk erkende meerderjarige leeftijd van zijn/haar land te hebben. Het is strikt verboden voor minderjarigen om gebruik te maken van het Platform en zijn inhoud / diensten. Indien de gebruiker tijdens de registratie zijn/haar leeftijd onjuist opgeeft, heeft Protranslate het recht om het account van de genoemde Gebruiker op te zeggen. Door de toegang tot/het gebruik van het Platform en zijn inhoud/diensten, zal de Gebruiker ermee instemmen en garanderen dat hij/zij aan deze eisen inzake de leeftijdsgrens voldoet.

5.2. Gebruik van gebruikersaccounts

5.2.1. De Gebruiker stemt ermee in en garandeert dat de verstrekte informatie volledig en juist is en dat deze informatie wordt geactualiseerd indien de Gebruiker zich op het Platform inlogt en/of gebruik maakt van de inhoud van de Protranslate en/of de diensten op welke wijze dan ook.

5.2.2. De Gebruiker heeft onder geen beding het recht om derden permanent of tijdelijk gebruik te laten maken van zijn/haar accountinformatie of andere autorisaties op het Platform aan derden te verstrekken. Anders kan Protranslate de betreffende gebruikersaccount permanent of tijdelijk opschorten.

5.2.3. De Gebruiker is volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van zijn account door derden. Onder geen beding zullen derden, die het account van de gebruiker permanent/tijdelijk en gedeeltelijk/volledig gebruiken, enig recht of enige vordering jegens Protranslate doen gelden.

5.2.4. De gebruiker stemt ermee in en garandeert dat er niet meerdere gebruikersaccounts worden aangemaakt, om welke reden dan ook. Bij gebreke daarvan is de Gebruiker aansprakelijk voor de eventuele nadelige gevolgen van een dergelijke schending.

5.2.5. De Gebruiker stemt ermee in en verbindt zich ertoe zijn accountinformatie niet te delen met derden, de bedoelde informatie te beschermen, deze vertrouwelijk te behandelen en Protranslate onmiddellijk op de hoogte te brengen in geval van een dergelijke schending van de veiligheid. Protranslate is niet verantwoordelijk voor schade, verlies, kosten en andere nadelige gevolgen die voortvloeien uit dergelijk ongeoorloofd gebruik.

5.2.6. De Gebruiker aanvaardt in aanvulling op deze Overeenkomst, het Privacybeleid als integraal onderdeel van deze Overeenkomst. Daarbij verbindt de Gebruiker zich ertoe deze Overeenkomst, het Privacybeleid, alle andere regels en voorschriften van Protranslate en de van toepassing zijnde wetten en voorschriften betreffende de inhoud en diensten van Protranslate strikt in acht te nemen. In dit verband stemt de Gebruiker ermee in dat hij/zij volledig aansprakelijk is voor zijn/haar eigen handelingen, dat hij/zij geen enkel recht van verhaal heeft op Protranslate en dat de genoemde handelingen geen enkele aansprakelijkheid voor Protranslate met zich meebrengen. Daarnaast aanvaardt en waarborgt de Gebruiker in een dergelijk geval dat de Gebruiker volledig aansprakelijk is voor alle schade, verlies, kosten of uitgaven die Protranslate en eventuele andere derde partijen zouden kunnen lijden.

5.2.7. De Gebruiker stemt ermee in het Platform en zijn inhoud / diensten niet te schenden, te reverse-engineeren, te decompileren, te resetten, te demonteren of op een andere manier te exploiteren. Bovendien stemt de gebruiker ermee in geen hulp en bijstand te verlenen aan anderen voor de genoemde acties.

5.2.8. Tijdens het gebruik van Protranslate diensten/inhoud, gaat de Gebruiker ermee akkoord en waarborgt deze dat hij/zij geen inhoud zal communiceren, publiceren, weergeven, opslaan, posten, versturen, doorsturen, opslaan of toegang verlenen die wordt geïnterpreteerd als illegaal, intimiderend, bedreigend, schadelijk, onwettig, lasterlijk, onbeschoft, gewelddadig, beledigend taalgebruik, pornografisch, seksueel aanstootgevend, inbreuk pleegt op de privacy van derden, als racistisch of beledigend voor een etnische identiteit wordt beschouwd dan wel een vergelijkbare hindernis vormt voor Protranslate, haar filialen, directeuren, werknemers, andere gebruikers en andere derden, alsmede dat geen enkele inhoud of dienst van Protranslate op de bovengenoemde wijze zal worden gebruikt. Bij gebreke daarvan is de Gebruiker zelf volledig aansprakelijk voor zijn/haar handelingen. Protranslate behoudt zich het recht voor om dergelijk materiaal zonder voorafgaande kennisgeving van het Platform te verwijderen.

5.2.9. In gevallen waarin de Gebruiker de bovenstaande bepalingen overtreedt, zal de gebruikersaccount permanent/tijdelijk worden geblokkeerd en kan de Gebruiker de toegang tot de diensten/inhoud van Protranslate worden ontzegd en zal Protranslate, op verzoek van de officiële autoriteiten, de door de Gebruiker vervaardigde inhoud, die in strijd is met de bovengenoemde bepalingen, doorgeven.

5.2.10 Protranslate is alleen aansprakelijk voor het verwijderen van de aangehaalde illegale inhoud van de bijbehorende gebruikersaccount en het Platform zolang de verwijdering technisch mogelijk is en Protranslate is niet aansprakelijk voor de genoemde verwijdering jegens de betrokken Gebruiker.

5.2.11. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Protranslate zal de Gebruiker geen vertalingen laten uitvoeren door Vertalers buiten het Platform, noch zal de Vertaler de Klanten van Protranslate aanmoedigen om hun klantenmateriaal buiten het Platform te sturen of om rechtstreeks met andere Gebruikers te onderhandelen over de kosten van een vertaalopdracht, noch zal de Vertaler pogingen hiertoe ondernemen. Bovendien garandeert de Gebruiker dat er geen communicatie met de Vertalers zal plaatsvinden of dat er geen pogingen daartoe zullen worden ondernomen, tenzij gebruik wordt gemaakt van de op het Platform beschikbare functies

5.2.12. Protranslate is niet aansprakelijk voor welke omstandigheid en consequentie dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het verlies of de ontoegankelijkheid van de Gebruikersaccounts en/of enige component / inhoud op deze Gebruikersaccounts ten gevolge van technische oorzaken bij het leveren van inhoud / diensten.

5.2.13. Om de Gebruiker te beschermen tegen ongewenste reclame, vragen of verzoeken en om de gebruikersintegriteit op het Platform te behouden, heeft Protranslate het recht om de toegang tot de diensten/inhoud voor de Gebruiker op het Platform geheel of gedeeltelijk te blokkeren.

5.2.14. TVerwijzingen naar derden kunnen op het Protranslate Platform worden geplaatst via links, inhoud, inclusief advertenties. De Gebruiker bepaalt zelf of hij via het Platform toegang wil krijgen tot of gebruik wil maken van de inhoud van derden. De voorwaarden voor het gebruik van de genoemde inhoud worden bepaald door de desbetreffende houders. In dit verband heeft Protranslate op geen enkele wijze de bevoegdheid deze gebruiksvoorwaarden te bepalen noch zal enig geschil of enige claim met betrekking tot de genoemde gebruiksvoorwaarden tegen Protranslate aanhangig worden gemaakt.

6. Vertaaldiensten

6.1. Aangezien Protranslate bemiddeling biedt tussen de Klant en de Vertaler voor vertaaldiensten via het Platform, zal de Vertaler één of meerdere keren door Protranslate worden getoetst om hun vaardigheden/vakbekwaamheid ten aanzien van vertaaldiensten te bepalen. De evaluatie van deze toetsen en de toewijzing van de Vertaler voor vertaalopdrachten worden uitsluitend door Protranslate bepaald en de beslissingen/bepalingen ervan zijn onherroepelijk.

6.2. Om vertaaldiensten via het Platform te krijgen, moet de Klant van Protranslate vertaalopdrachten verstrekken. Bij een vertaalopdracht bepaalt en verstrekt Protranslate de Klant specifieke informatie, waaronder opties voor het kwaliteitsniveau, zoals aangegeven in de Protranslate Kwaliteitsnormen. De Klant van Protranslate kan de vertaling van zijn materiaal in één/meerdere talen verlangen door één enkele vertaalopdracht te plaatsen. De Klant van Protranslate dient alle noodzakelijke informatie/documenten voor de vertaling te verstrekken. Aangezien de kwaliteit van de vertalingen afhankelijk is van de door de Klant aangeleverde materialen, aanvaardt en garandeert de Klant van Protranslate dat de informatie/documenten die door hem/haar worden aangeleverd duidelijk, nauwkeurig en volledig zijn.

6.3. Vertaalopdrachten gegeven door de Klant van Protranslate worden opgenomen in het Protranslate systeem en Protranslate wijst een Vertaler toe op basis van zijn/haar vaardigheden/vakbekwaamheid en beschikbaarheid. De Klant van Protranslate heeft het recht om zijn of haar vertaalopdrachten via e-mail of via zijn of haar gebruikersaccount op het Platform te annuleren en dit zonder enige betalingsverplichting, mits de betreffende opdracht nog niet door een Vertaler is uitgevoerd. In alle andere gevallen kunnen vertaalopdrachten niet worden geannuleerd en zal er geen restitutie van de betaling plaatsvinden.

6.4. Protranslate kan niet garanderen dat een bepaalde Vertaler of een Vertaler een vertaalopdracht zal uitvoeren. Voor elke vertaalopdracht vermeldt Protranslate een verwachte levertijd, doch dit is niet noodzakelijkerwijs de werkelijke levertijd. Protranslate kan niet garanderen dat de vertaaldienst binnen deze termijn wordt voltooid. Zodra de vertaalservice is voltooid, stelt Protranslate de betreffende Klant van Protranslate daarvan op de hoogte, zodat hij/zij deze kan beoordelen.

6.5. Vanaf het moment dat Protranslate de Klant hiervan op de hoogte heeft gebracht, heeft hij/zij.... uur de tijd om de inhoud van de vertaling te controleren. De vertaalde inhoud wordt geacht te zijn goedgekeurd als de Klant van Protranslate ermee instemt of niet binnen deze termijn op enigerlei wijze reageert. Indien de Klant van Protranslate van mening is dat de vertaalde inhoud niet voldoet aan de kwaliteitsnormen van Protranslate, dan dient de Klant van Protranslate binnen deze termijn de vertaling te weigeren en bezwaar aan te tekenen. Protranslate zal binnen een redelijke termijn op uw afwijzing reageren.

6.6. De Gebruiker stemt ermee in en accepteert dat Protranslate slechts een tussenpersoon is tussen de Vertaler en de Klant van Protranslate De Gebruiker stemt ermee in en accepteert dat Protranslate slechts een tussenpersoon is tussen de Vertaler en de Klant van Protranslate Customers⇥. De Klant en de Vertaler van Protranslate gebruiken de vertaaldiensten op eigen risico en zijn jegens elkaar aansprakelijk voor hun eigen handelingen/transacties, met inbegrip van de vertaalde inhoud. Protranslate biedt geen enkele garantie met betrekking tot hun handelingen/transacties.

6.7. Om bovengenoemde reden is Protranslate niet verplicht de vertaalde inhoud te controleren en te begeleiden en biedt het geen garanties met betrekking tot vertaaldiensten via het Platform (met inbegrip van maar niet beperkt tot de nauwkeurigheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, volledigheid, rechtmatigheid van de vertalingen, de taalvaardigheid van de vertalers/professionals voor de vertaling en/of het verstrekken van nauwkeurige, duidelijke en volledige informatie door de klanten van Protranslate en/of het uitvoeren van de vertaalopdracht binnen de gestelde termijn).

7. Betalingen

7.1. Voor sommige van de op het Platform aangeboden inhoud/diensten moet mogelijk worden betaald en andere zijn mogelijk gratis. Protranslate heeft het exclusieve recht om te bepalen welke inhoud/diensten betaald moeten worden en op welke manier en hoe lang deze bepaling zal worden voortgezet.

7.2. Met betrekking tot vertaaldiensten op het Protranslate Platform worden de betalingen gedaan door de Klant van Protranslate op de dag dat de vertaalopdracht wordt ingediend. Betalingen geschieden via PayPal of met een creditcard. Indien de Protranslate Klant een goedgekeurd Corporate Membership heeft, heeft de betreffende Protranslate Klant het recht om maandelijkse betalingen te doen op basis van een geldige factuur. De betalingen, die aan de vertalers worden gedaan, worden maandelijks in Turkse Lira verricht, zoals bepaald in de overeenkomst met de Vertaler. Indien het geaccumuleerde inkomen van een Vertaler voor zijn of haar vertaalservices in een maand via het Platform lager is dan 30 USD, dan zal Protranslate voor die maand geen betaling uitvoeren aan de Vertaler en ermee wachten tot het geaccumuleerde inkomen hoger is dan de hierboven genoemde limiet.

7.3. Protranslate heeft het recht een betaling op te schorten indien het vermoeden bestaat dat de bron van de betaling frauduleus is. In dat geval is de Vertaler, indien de betaling aan de Vertaler wordt gedaan, verplicht de betaling volledig aan Protranslate te retourneren. Indien dit niet gebeurt, wordt dit beschouwd als een inbreuk op deze Overeenkomst en heeft Protranslate het recht om deze Overeenkomst te beëindigen en/of de respectievelijke gebruikersaccount permanent/volledig stop te zetten.

7.4. Elke Gebruiker, wiens gebruikersaccount wegens schending van deze Overeenkomst wordt opgezegd, ontvangt geen credit/betaling of welk financieel voordeel dan ook.

8. Privacy

8.1. Door deze Overeenkomst te aanvaarden, wordt de Gebruiker geacht het Privacybeleid, dat een integraal deel uitmaakt van deze Overeenkomst, te hebben aanvaard en er aan gebonden te zijn.

8.2. De Gebruiker kan worden verzocht om tijdens de registratie bepaalde informatie te verstrekken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, zijn naam, achternaam, e-mailadres en informatie over zijn taalvaardigheid). Protranslate zal er op toezien dat de nodige maatregelen worden genomen om de bedoelde informatie te beschermen.

8.3. Gebruiksvoorwaarden, openbaarmaking en verzameling van persoonlijke informatie van gebruikers door Protranslate worden nader toegelicht in het Privacybeleid.

8.4. Protranslate is gerechtigd het materiaal van de opdrachtgever aan potentiële vertalers bekend te maken, met als enig doel hem/haar in staat te stellen de inhoud te bekijken om te beslissen of hij/zij de vertaalopdracht wenst uit te voeren. In dit verband zijn Gebruikers zelf verantwoordelijk voor het bewerken of verwijderen van vertrouwelijke of persoonlijk identificeerbare informatie in het Materiaal van de Klant, indien Gebruikers deze informatie vertrouwelijk wensen te houden.

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Alle visuele/schriftelijke inhoud, elk auteursrechtelijk beschermd materiaal en/of elke andere beschermde eigendomsinformatie/inhoud, handelsmerken op het Platform en elke titel, rechten en belangen op het genoemde Platform zijn exclusief het eigendom van Protranslate. Niets in deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd als een recht op gebruik of licentie door de gebruikers van de merken en handelsmerken van Protranslate voor welk doel dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke inhoud van Protranslate. Met uitzondering van hetgeen hierin is uiteengezet, mag de Gebruiker de hierin vermelde inhoud of materiaal op geen enkele wijze kopiëren, wijzigen, publiceren, verzenden, heruitzenden, weergeven, verkopen, distribueren of op enigerlei wijze reproduceren of gebruiken.

9.2. De Gebruiker stemt ermee in dat elk recht, titel of belang op enige inhoud, alle auteursrechtelijk beschermde materialen en alle andere beschermde eigendomsmaterialen op het Protranslate Platform (met inbegrip van, maar niet beperkt tot vertaalde inhoud/content die door de Gebruikers worden verstrekt), alle rechten op de genoemde inhoud, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten, het exclusieve eigendom van Protranslate zijn Vertaalde inhoud en alle economische rechten van deze vertaalde inhoud (met inbegrip van het recht om te reproduceren, aan te passen, uit te voeren, te distribueren en te verzenden, door te sturen, te communiceren) zal worden overgedragen aan de desbetreffende Klant van Protranslate, op voorwaarde dat hij/zij zich houdt aan deze Overeenkomst en de vertaalde inhoud aanvaardt.

9.3. De Gebruiker stemt ermee in dat alle soorten inhoud, diensten en/of andere materialen, documenten die op het Protranslate Platform worden verstrekt, worden beschermd door het intellectueel eigendomsrecht, het merkenrecht, het octrooirecht en aanverwante internationale verdragen en alle andere soortgelijke wetten en deze Overeenkomst. De Gebruiker garandeert in dit verband dat hij/zij niet in strijd met de genoemde regels en voorschriften zal handelen en dat hij/zij volledig aansprakelijk zal zijn voor eventuele nadelige gevolgen bij een eventuele schending.

9.4. Met betrekking tot de vertaaldiensten die worden verstrekt aan klanten van Protranslate, behoren alle inhoud en alle andere auteursrechtelijk beschermde materialen en beschermde eigendomsinformatie die door derden aan het Platform worden verstrekt, en alle rechten op de genoemde informatie toe aan de respectievelijke eigenaren (de Klant van Protranslate), die de genoemde informatie aan het Platform verstrekken. De Gebruiker stemt ermee in en garandeert dat er geen enkele van de genoemde rechten van de klanten van Protranslate wordt geschonden.

9.5. Door het plaatsen van welke informatie of inhoud dan ook in een openbare omgeving van het Platform, zal de Gebruiker automatisch een onherroepelijke, niet-exclusieve, gratis, wereldwijde licentie voor onbepaalde tijd verlenen aan Protranslate en andere Gebruikers voor het gebruiken, kopiëren, uitvoeren, distribueren, weergeven, communiceren, reproduceren, verlenen en autoriseren van sublicenties, het voorbereiden van afgeleide werken van of het opnemen in andere werken en het gebruik op welke andere manier dan ook.

10. Schadeloosstelling en verhaalsrecht

De Gebruiker verklaart hierbij akkoord te gaan met het schadeloosstellen en vrijwaren van Protranslate, haar filialen, directeuren, werknemers van en tegen alle soorten acties, claims, rechtszaken, schade, verliezen, kosten en/of uitgaven (inclusief de honoraria van de advocaten) direct/indirect veroorzaakt door zijn/haar gebruik, misbruik, onvermogen tot gebruik of misbruik van het Platform en de inhoud ervan/diensten of zijn/haar schending van deze Overeenkomst, het Privacybeleid of andere bepalingen en principes van Protranslate, of wetten en/of andere wettelijke regels en voorschriften, ongeacht of dit opzettelijk, door onachtzaamheid of anderszins is.

11. Afstand van het recht op garanties

11.1. PROTRANSLATE PLATFORM EN ZIJN INHOUD / DIENSTEN WORDEN " AS IS " GELEVERD. DE GEBRUIKER MAAKT OP EIGEN RISICO EN VERANTWOORDELIJKHEID GEBRUIK VAN HET GENOEMDE. PROTRANSLATE GEEFT GEEN GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, TEGEN ENIGE VORM VAN DEFECTEN, INBESLAGNAME, EIGENDOM VAN DERDEN, INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN MET BETREKKING TOT DE CONTINUÏTEIT, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, ONONDERBREEKBAARHEID VAN HET PLATFORM EN DE INHOUD EN DIENSTEN ERVAN OF ENIGE TIJDSPERIODE, MET UITZONDERING VAN DE TIJD DIE NODIG IS VOOR DE WERKING ERVAN.

11.2. HET BEPAALDE IN ARTIKEL 11.1. KAN NIET WORDEN GEÏNTERPRETEERD ALS EEN HANDELING DIE OPZETTELIJK IS VERRICHT OF ZAL WORDEN VERRICHT IN VERBAND MET EEN IN 11.1 GENOEMD PROBLEEM, OF DIE DIT SOORT HANDELINGEN EN DOELSTELLINGEN HEEFT VERRICHT OF ZAL VERRICHTEN.

12. Uitsluiting van aansprakelijkheid

12.1. Protranslate is, ongeacht of het een contract, onrechtmatige daad, objectieve aansprakelijkheid of andere wettelijke aansprakelijkheidsvoorschriften of -principes betreft, onder geen enkele omstandigheid en zonder tijdslimiet, aansprakelijk jegens de Gebruiker of derden die met de Gebruiker verbonden zijn voor enig gevolg, gederfde winst, gemiste besparingen of incidentele, indirecte, directe, speciale, persoonlijke, punitieve, meervoudige of gevolgschade, verlies als gevolg van het gebruik, misbruik, onvermogen tot gebruik, misbruik van het Protranslate platform en/of de inhoud/diensten ervan, of grove nalatigheid van de gebruiker, zelfs indien Protranslate, haar filialen, directeuren, werknemers op de hoogte zijn of zouden moeten worden gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en gevolgen en/of door middel van het indienen van een claim van deze aard.

12.2. ONDER GEEN BEDING ZAL DE GEBRUIKER VAN PROTRANSLATE ENIGE VORM VAN COMPENSATIE EISEN, MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST, DIRECT/INDIRECT, DIE MEER BEDRAAGT DAN HET ENKELVOUDIGE BETALINGSBEDRAG VAN DE AFZONDERLIJKE TRANSACTIE WAAROVER DE GEBRUIKER EEN DERGELIJKE EIS HEEFT GESTELD.

13. Overmacht

Protranslate is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van deze Overeenkomst (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het niet nakomen door Protranslate van haar verplichtingen in deze Overeenkomst) door een geval van overmacht, redelijkerwijs onvoorspelbare gebeurtenissen die zich voordoen buiten de controle van Protranslate (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overmacht, oorlog, terroristische aanslag, oproer, embargo, handelingen, beslissingen en voorschriften van civiele of militaire autoriteiten, brand, overstroming, ongeval, staking, beperking van transportfaciliteiten of het niet beschikbaar zijn van brandstof, stroom, arbeid of materialen).

14. Relatie tussen de partijen

Deze Overeenkomst vormt geen joint venture, partnerschap, agentschap, dienstverband of enige andere soortgelijke relatie tussen de partijen en mag niet worden geïnterpreteerd als een dergelijke relatie. Deze overeenkomst heeft geen gevolgen voor andere eerdere overeenkomsten tussen de Partijen, zolang deze eerdere overeenkomsten niet in strijd zijn met de bepalingen van deze Overeenkomst.

15. Definities en verklaringen

De in deze Overeenkomst vermelde titels dienen slechts als referentie. Deze rubrieken hebben geen rechtsgevolgen en zijn niet van invloed op de betekenis of de interpretatie van deze Overeenkomst.

16. Partiële ontbinding

Indien een bepaling van deze Overeenkomst om welke reden dan ook onwettig of onuitvoerbaar wordt bevonden, zal die bepaling worden vervangen door een geldige bepaling, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, zodat de intentie van de partijen kan worden ingewilligd, met dien verstande dat de overige bepalingen van deze Overeenkomst onverkort van kracht blijven. Indien echter wordt vastgesteld dat de onwettig of niet-afdwingbaar bevonden clausule niet opnieuw kan worden verwoord, wordt overeengekomen dat de clausule in kwestie kan worden gescheiden van de overige bepalingen van de Overeenkomst en dat deze vaststelling geen invloed heeft op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

17. Toewijzing en overdracht

17.1. De Gebruiker zal geen rechten of garanties die direct of indirect verband houden met deze Overeenkomst overdragen of in rekening brengen aan een derde partij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Protranslate.

17.2. Protranslate kan te allen tijde haar rechten, garanties of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk toewijzen, overdragen of in rekening brengen aan een derde partij, waarbij de Gebruiker hiervan op de hoogte wordt gesteld.

18. Non-waiver

18.1. Het niet uitoefenen van een bepaling in deze Overeenkomst door Protranslate zal nooit worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand of zal niet betekenen dat de Partijen afstand doen van hun recht om de betreffende bepaling of enige andere bepaling in deze Overeenkomst te laten gelden of in te roepen.

18.2. De uitdrukkelijke afstandsverklaring van Protranslate van enige bepaling in deze Overeenkomst zal nooit betekenen dat Protranslate afstand doet van haar toekomstige verantwoordelijkheid om te handelen in overeenstemming met de betreffende bepaling.

19. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze overeenkomst wordt onderworpen aan en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van de Republiek Turkije. De Partijen stemmen in met de exclusieve bevoegdheid van de Centrale Rechtbanken en Executieve Bureaus van Istanbul voor alle geschillen die uit deze Overeenkomst voortvloeien.