ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

1. ขอบเขตและคู่สัญญา

1.1. Protranslate Platform เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างลูกค้า Protranslate และนักแปลในการให้บริการแปลภาษา ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ (" ข้อตกลง ") ประกอบด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน/การเข้าถึง/การใช้เนื้อหา/บริการที่ให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม Protranslate (โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการแปลที่ให้บริการโดยนักแปลที่จัดหาโดย Protranslate เพื่อให้บริการลูกค้าผ่านแพลตฟอร์ม)

1.2 คู่สัญญาในสัญญานี้คือ www.protranslate.net (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "Protranslate ") และผู้ใช้

1.3. Protranslate และผู้ใช้จะเรียกรวมกันว่า "คู่สัญญา" และเรียกว่า "คู่สัญญาแต่ละฝ่าย" เมื่อระบุเป็นรายบุคคล

2. คำจำกัดความ

ในสัญญาฉบับนี้:

"ผู้ใช้" หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดๆ ที่เข้าถึงแพลตฟอร์ม Protranslate ไม่ว่าจะลงทะเบียนหรือไม่ก็ตาม (ในกรณีของการลงทะเบียนผู้ใช้จะถูกเรียกต่อไปในสัญญาฉบับนี้ว่า "ลูกค้า Protranslate" หรือ "ผู้แปล" ตามการใช้งานแพลตฟอร์มและเนื้อหา/บริการ) และได้มาหรือใช้เนื้อหาและบริการบนแพลตฟอร์ม Protranslate ซึ่งเป็นข้อมูลลักษณะที่เป็นบางส่วน/สมบูรณ์และชั่วคราว/ถาวรในนามของเขา/เธอและด้วยค่าใช้จ่ายของเขา/เธอเองหรือในนามของบุคคลที่สามและด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง

"ผู้แปล" หมายถึงผู้ใช้ที่ลงทะเบียนบุคคลที่สามในฐานะผู้รับเหมาอิสระที่มีส่วนร่วมกับ Protranslate เพื่อให้บริการแปลแก่ลูกค้า Protranslate

"Protranslate Customer" หมายถึงบุคคลที่สามที่ลงทะเบียนผู้ใช้ที่ต้องการรับบริการแปลภาษาผ่านแพลตฟอร์ม Protranslate

"เอกสารของลูกค้า" หมายถึงเนื้อหาแหล่งที่มาแนวทางอภิธานศัพท์และวัสดุอื่นๆที่จัดทำโดยลูกค้า Protranslate สำหรับการแปล

"เนื้อหาที่แปล" หมายถึงเนื้อหาซึ่งเป็นการแปลเนื้อหาของลูกค้าในภาษาต้นทางเป็นภาษาอื่น (ภาษาเป้าหมาย) โดยผู้แปล โดยใช้กฎไวยากรณ์ที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ตลอดจนประสบการณ์วิชาชีพและความรู้เฉพาะสาขาวิชาหรือความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่จำเป็นตามพจนานุกรมและคลังอภิธานศัพท์ต่าง ๆ

"Protranslate Platform/Platform" หมายถึงพอร์ทัลออนไลน์และแพลตฟอร์มที่มีเนื้อหา/บริการ Protranslate บน www.protranslate.net
"คำสั่งแปล" หมายถึงคำสั่งใดๆสำหรับบริการแปลผ่านแพลตฟอร์มโดยลูกค้า Protranslate

"ตัวเลือกระดับคุณภาพ" หมายถึงตัวเลือกสำหรับการแปล โดยจะระบุเป็น "มาตรฐานมืออาชีพได้รับการรับรอง" ในมาตรฐานคุณภาพของ Protranslate

3. การแก้ไข/ปรับปรุงในข้อสัญญา

Protranslate มีสิทธิ์และได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในที่นี้และในนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นส่วนสำคัญของสัญญานี้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด ผู้ใช้จะต้องไม่เรียกร้องเรียกร้องหรือระบุว่าเขา/เธอไม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการอัปเดตที่อ้างถึงโดย Protranslate หรือการเปลี่ยนแปลงและการอัปเดตที่อ้างถึงไม่สามารถใช้ได้กับผู้ใช้หากผู้ใช้ได้รับแจ้งโดยตรงจาก Protranslate หรือเข้าถึงแพลตฟอร์มในลักษณะใดๆหรือใช้/ใช้เนื้อหา/บริการใน Protranslate Platform โดยตรง/โดยอ้อมหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงและการอัปเดตแล้ว ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบของในการตรวจสอบสัญญาฉบับนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง/การอัปเดต

4. การจัดทำและการบังคับใช้สัญญา

4.1. ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มไม่ว่าผู้ใช้จะลงทะเบียนและใช้ระยะเวลาเพื่อทำกิจกรรมอย่างเป็นอิสระ อาทิ การเข้าชมการเป็นสมาชิกและอื่นๆ สัญญานี้จะได้รับการจัดทำขึ้นและมีผลบังคับใช้ โดยทั้งสองฝ่ายจะถือว่าได้ตกลงที่จะผูกพันตามกฎหมายและนับต่อจากนี้ผู้ใช้จะถือว่าได้อ่านเข้าใจและยืนยันข้อตกลงนี้แล้ว

4.2. หลังจากการจัดทำสัญญานี้ตามที่ระบุไว้ใน 4.1 ข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้และผูกพันคู่สัญญาตามกฎหมายในช่วงเวลาที่ผู้ใช้เข้าถึง/ใช้แพลตฟอร์มเนื้อหา/บริการของตนโดยอิสระจากช่วงเวลาที่ผู้ใช้เข้าถึงสิ่งที่อ้างถึง

4.3. ผู้ใช้อาจยุติข้อตกลงนี้โดยการปิดบัญชีของตนและแจ้งให้ Protranslate ทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุวันที่โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ใช้รับประกันว่าจะไม่เข้าถึงแพลตฟอร์ม ณ วันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว หาก Protranslate พิจารณาว่าผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดใดๆของข้อตกลงนี้และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวบางส่วน/ทั้งหมด Protranslate จะระงับบัญชีผู้ใช้อย่างถาวร/ชั่วคราวและ/หรือยุติข้อตกลงนี้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดชอบการชำระเงินใดๆ

5. การใช้เนื้อหา/บริการและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้

5.1. การจำกัดอายุ

ในการใช้/ใช้แพลตฟอร์ม Protranslate และเนื้อหา/บริการผู้ใช้จะต้องไม่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรืออายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดในประเทศของตน ห้ามมิให้ผู้เยาว์ใช้แพลตฟอร์มและเนื้อหา/บริการของแพลตฟอร์มโดยเด็ดขาด หากผู้ใช้แจ้งอายุของตนในระหว่างการลงทะเบียนผิดพลาด Protranslate จะมีสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของผู้ใช้ที่อ้างถึง โดยการเข้าถึง/ใช้แพลตฟอร์มและเนื้อหา/บริการของแพลตฟอร์มผู้ใช้จะต้องยอมรับและรับประกันว่าตนมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการจำกัดอายุเหล่านี้

5.2 การใช้บัญชีผู้ใช้

5.2.1. ผู้ใช้จะต้องตกลงและรับประกันว่าจะให้ข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้องและอัปเดตข้อมูลที่อ้างถึงตามนั้นเมื่อผู้ใช้ลงนามในแพลตฟอร์มและ/หรือใช้เนื้อหา/บริการ Protranslate ในลักษณะใดๆ

5.2.2. ไม่ว่าในกรณีใด ผู้ใช้จะไม่มีสิทธิ์ที่จะให้บุคคลที่สามใช้ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราวข้อมูลบัญชีของเขา/เธอหรือการอนุญาตอื่นๆบนแพลตฟอร์ม มิฉะนั้น Protranslate อาจระงับบัญชีผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องอย่างถาวรหรือชั่วคราว

5.2.3. ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาของการให้บุคคลที่สามใช้บัญชีของตนแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าในกรณีใดบุคคลที่สามที่ใช้บัญชีของผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นการถาวร/ชั่วคราวและบางส่วน/ทั้งหมดจะไม่โอนสิทธิ์หรือการเรียกร้องใดๆต่อ Protranslate

5.2.4. ผู้ใช้จะต้องตกลงและรับประกันว่าจะไม่สร้างบัญชีผู้ใช้หลายบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม มิฉะนั้นผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อผลที่ไม่พึงประสงค์ใดๆเกี่ยวกับการละเมิดดังกล่าว

5.2.5. ผู้ใช้จะต้องตกลงและรับประกันว่าจะไม่แบ่งปันข้อมูลบัญชีของตนกับบุคคลที่สามอื่นๆ เพื่อปกป้องและเก็บรักษาข้อมูลที่อ้างถึงไว้เป็นความลับและแจ้งให้ Protranslate ทราบทันทีในกรณีที่มีการละเมิดความปลอดภัยดังกล่าว Protranslate จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสียค่าใช้จ่ายและผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆที่เกิดขึ้นจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว

5.2.6. นอกเหนือจากข้อตกลงนี้ผู้ใช้จะต้องตกลงที่จะยืนยันนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้จะต้องรับประกันว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้นโยบายความเป็นส่วนตัวกฎและข้อบังคับอื่นๆของ Protranslate กฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ในขณะที่ใช้เนื้อหา/บริการ Protranslate ในเรื่องนี้ผู้ใช้จะต้องตกลงที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองแต่เพียงผู้เดียว และไม่มีสิทธิ์ในการขอความช่วยเหลือต่อ Protranslate และจะไม่สามารถนำมารเรียกร้องความรับผิดใดๆต่อ Protranslate นอกจากนี้ ในกรณีดังกล่าวผู้ใช้จะต้องตกลงและรับประกันว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับ Protranslate และบุคคลที่สาม หากเกิดความเสียหาย การสูญเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ

5.2.7. ผู้ใช้จะต้องตกลงที่จะไม่ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัสย้อนกลับ ถอดแยกชิ้นส่วนหรือใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มและเนื้อหา/บริการด้วยวิธีอื่นๆ นอกจากนี้ผู้ใช้จะต้องตกลงที่จะไม่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อื่นให้กระทำการดังกล่าว

5.2.8. ในขณะที่ใช้บริการ/เนื้อหาของ Protranslate ผู้ใช้จะต้องตกลงและรับประกันว่าจะไม่ถ่ายโอนสื่อสารเผยแพร่แสดงบันทึกโพสต์ส่งต่อจัดเก็บให้การเข้าถึงเนื้อหาใดๆที่ตีความว่าผิดกฎหมาย คุกคาม ข่มขู่ เป็นอันตราย ละเมิด หมิ่นประมาท หยาบคาย มีความรุนแรง ลามกอนาจาร ล่วงละเมิดทางเพศ แทรกแซงชีวิตส่วนตัวของผู้อื่น เหยียดเชื้อชาติ หรือทำให้อับอายต่ออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ หรือไม่เป็นที่ยอมรับของ Protranslate บริษัทในเครือ กรรมการ พนักงาน ผู้ใช้อื่นๆ และบุคคลที่สามอื่นๆและจะไม่ใช้เนื้อหา/บริการของ Protranslate ในลักษณะที่กล่าวถึงข้างต้น มิฉะนั้นผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่เกี่ยวข้องของเขา/เธอโดยเฉพาะ ทั้งนี้ Protranslate ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาดังกล่าวออกจากแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2.9. ในกรณีที่ผู้ใช้ละเมิดข้อที่ระบุไว้ข้างต้นบัญชีผู้ใช้จะถูกระงับอย่างถาวร/ชั่วคราวและผู้ใช้อาจถูกเพิกถอนการเข้าถึงบริการ/เนื้อหาของ Protranslate โดย Protranslate และหากมีการเรียกร้องจากเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการ Protranslate จะต้องเปิดเผยเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ซึ่งละเมิดข้อที่ระบุไว้ข้างต้น

5.2.10 Protranslate จะรับผิดชอบต่อการลบเนื้อหาที่ผิดกฎหมายที่อ้างถึงจากบัญชีผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องและแพลตฟอร์มตราบเท่าที่การลบเป็นไปได้ในทางเทคนิคและ Protranslate จะไม่รับผิดชอบต่อการลบที่อ้างถึงต่อผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

5.2.11. หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนจาก Protranslate ผู้ใช้จะต้องไม่ให้นักแปลให้บริการแปลนอกแพลตฟอร์มหรือให้ลูกค้า Protranslate ส่งเอกสารของลูกค้าออกนอกแพลตฟอร์มหรือเจรจาต่อรองค่าธรรมเนียมการแปลสำหรับคำสั่งแปลกับผู้ใช้รายอื่นโดยตรงและไม่พยายามดำเนินการตามที่กล่าวถึง นอกจากนี้ผู้ใช้จะต้องรับประกันว่าจะไม่สื่อสารหรือไม่พยายามสื่อสารกับนักแปลยกเว้นพื้นที่ที่ให้ไว้บนแพลตฟอร์ม

5.2.12. Protranslate จะไม่รับผิดชอบต่อเงื่อนไขใดๆและผลที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการสูญเสียหรือความไม่พร้อมใช้งานของบัญชีผู้ใช้และ/หรือส่วนประกอบ/เนื้อหาใดๆในบัญชีผู้ใช้เหล่านี้อันเป็นผลมาจากเหตุผลทางเทคนิคในขณะที่ให้เนื้อหา/บริการ

5.2.13. เพื่อปกป้องผู้ใช้จากการโฆษณาหรือการชักชวนที่ไม่เหมาะสมและเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของการใช้งานบนแพลตฟอร์ม Protranslate มีสิทธิ์ที่จะจำกัดการเข้าถึงบริการ/เนื้อหาสำหรับผู้ใช้บนแพลตฟอร์มบางส่วนหรือทั้งหมด

5.2.14. อาจมีลิงก์ของบุคคลที่สามเนื้อหารวมถึงโฆษณาบนแพลตฟอร์ม Protranslate ผู้ใช้จะต้องตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวว่าจะเข้าถึงหรือใช้หรือไม่ใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามผ่านแพลตฟอร์ม ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เนื้อหาที่อ้างถึงจะถูกกำหนดโดยเจ้าของ ในเรื่องนี้ Protranslate ไม่มีอำนาจใดๆในการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานและข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่อ้างถึงจะไม่ถูกยืนยันต่อ Protranslate

6. บริการแปลภาษา

6.1. เนื่องจาก Protranslate จะเป็นตัวกลางระหว่างลูกค้า Protranslate และนักแปลสำหรับบริการแปลผ่านแพลตฟอร์ม นักแปลจะต้องได้รับการทดสอบโดย Protranslate อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อพิจารณาทักษะ/ความรู้ด้านวิชาชีพของพวกเขาสำหรับบริการแปล การประเมินผลการทดสอบเหล่านี้และการมอบหมายงานให้นักแปลจะถูกกำหนดโดย Protranslate เท่านั้นและการตัดสินใจ/ดุลยพินิจจะถือเป็นที่สิ้นสุด

6.2. ในการรับบริการแปลภาษาผ่านแพลตฟอร์มลูกค้า Protranslate จะต้องให้คำสั่งแปล ในคำสั่งการแปล Protranslate ลูกค้าจะต้องกำหนดและให้ข้อมูลบางอย่างรวมถึงตัวเลือกระดับคุณภาพตามที่ระบุไว้ใน Protranslate Quality Standards Protranslate ลูกค้าอาจต้องการการแปลเนื้อหาของพวกเขาเป็นหนึ่ง/มากกว่าหนึ่งภาษาด้วยคำสั่งการแปลเพียงครั้งเดียว Protranslate ลูกค้าจะต้องให้ข้อมูล/เอกสารที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการแปล เนื่องจากคุณภาพของการแปลขึ้นอยู่กับวัสดุของลูกค้าที่ให้ไว้ Protranslate ลูกค้าจะต้องยอมรับและรับประกันว่าข้อมูล/เอกสารที่ให้ไว้มีความชัดเจนถูกต้องและครบถ้วน

6.3. คำสั่งแปลที่ให้โดยลูกค้าของ Protranslate จะถูกบันทึกลงในระบบ Protranslate และ Protranslate จะกำหนดนักแปลตามทักษะ/วิชาชีพและความพร้อมใช้งานของเขา/เธอ ลูกค้า Protranslate มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อการแปลใดๆ ของพวกเขาผ่านทางอีเมลหรือผ่านบัญชีของพวกเขาบนแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องรับผิดต่อการชำระเงินใดๆ หากนักแปลยังไม่รับงาน หากไม่เป็นเช่นนั้น คำสั่งการแปลจะไม่สามารถยกเลิกได้และจะไม่มีการคืนเงินที่ชำระไป

6.4. Protranslate จะไม่รับประกันว่านักแปลคนใดคนหนึ่งหรือนักแปลคนใดคนหนึ่งจะมีส่วนร่วมในคำสั่งแปลสำหรับการแปลแต่ละครั้ง Protranslate จะระบุเวลาโดยประมาณที่งานแปลจะเสร็จสมบูรณ์แต่ข้อมูลดังกล่าวอาจไม่ใช่เวลาจัดส่งที่แน่นอน Protranslate จะไม่รับประกันว่าบริการแปลจะเสร็จสมบูรณ์ในเวลาโดยประมาณนั้น เมื่อบริการแปลเสร็จสิ้น Protranslate จะแจ้งให้ลูกค้า Protranslate ทราบว่างานเสร็จแล้วเพื่อการตรวจสอบ

6.5. ตามการแจ้งเตือนของ Protranslate ที่ระบุไว้ข้างต้นลูกค้า Protranslate จะมีเวลา.... ชั่วโมงในการตรวจสอบเนื้อหาที่แปลแล้ว เนื้อหาที่แปลจะถือว่าได้รับการอนุมัติหากลูกค้า Protranslate อนุมัติหรือไม่ตอบสนองในลักษณะใดๆ ภายในช่วงเวลานั้น หากลูกค้า Protranslate เชื่อว่าเนื้อหาที่แปลแล้วไม่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพ Protranslate ลูกค้า Protranslate จะต้องปฏิเสธและคัดค้านภายในช่วงเวลานั้น โดย Protranslate จะตอบรับคำปฏิเสธของคุณภายในเวลาที่เหมาะสม

6.6. ผู้ใช้จะต้องยอมรับและยอมรับว่า Protranslate เป็นเพียงตัวกลางระหว่างนักแปลและลูกค้า Protranslate เท่านั้น ลูกค้า Protranslate และนักแปลจะต้องใช้บริการแปลด้วยความเสี่ยงของตนเองและจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำ/ธุรกรรมของตนเองรวมถึงเนื้อหาที่แปล Protranslate จะไม่ให้การรับประกันเกี่ยวกับการกระทำ/การทำธุรกรรมของพวกเขา

6.7. ด้วยเหตุผลที่ระบุไว้ข้างต้น Protranslate ไม่จำเป็นต้องควบคุมและกำกับดูแลเกี่ยวกับเนื้อหาที่แปลและไม่ให้การรับประกันเกี่ยวกับบริการแปลผ่านแพลตฟอร์ม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความถูกต้องคุณภาพความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมายของการแปลทักษะ/วิชาชีพภาษาของนักแปลสำหรับการแปลและ/หรือไม่ว่าลูกค้า Protranslate จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนครบถ้วนสำหรับบริการแปลและ/หรือไม่ว่าคำสั่งการแปลจะเสร็จสมบูรณ์ตามเวลาโดยประมาณหรือไม่)

7. การชำระเงิน

7.1. เนื้อหา/บริการบางอย่างที่ให้บริการบนแพลตฟอร์มอาจต้องชำระเงินและส่วนที่เหลืออาจไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย Protranslate มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดว่าเนื้อหา/บริการใดที่ต้องชำระเงินและจะดำเนินการต่อไปในรูปแบบใดและจะใช้เวลาในการกำหนดนี้นานต่อไปเท่าใด

7.2. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการแปลบนแพลตฟอร์มของ Protranslate ลูกค้า Protranslate จะต้องชำระเงินในวันที่ได้รับคำสั่งแปล การชำระเงินจะดำเนินการผ่าน PayPal หรือบัตรเครดิต หากการเป็นสมาชิกของลูกค้า Protranslate ถูกกำหนดให้เป็น "การเป็นสมาชิกองค์กรที่ได้รับอนุมัติ" ลูกค้า Protranslate เหล่านั้นจะมีสิทธิ์ในการชำระเงินรายเดือนเพื่อแลกกับใบแจ้งหนี้ที่เหมาะสม การชำระเงินซึ่งจะมอบให้กับนักแปลจะต้องชำระเป็นรายเดือนในสกุลลีราตุรกีตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนักแปล อย่างไรก็ตาม หากรายได้สะสมของนักแปลในหนึ่งเดือนที่เป็นค่าตอบแทนบริการแปลรายเดือนของเขา/เธอผ่านแพลตฟอร์มน้อยกว่า 30USD ในเดือนนั้น Protranslate จะไม่ชำระเงินใดๆสำหรับนักแปลและรอให้รายได้สะสมเกินขีดจำกัดที่ระบุไว้ในที่นี้

7.3. Protranslate มีสิทธิ์ระงับการชำระเงินหากสงสัยว่าแหล่งที่มาของการชำระเงินนั้นเป็นการฉ้อโกง ในกรณีเช่นนี้หากมีการชำระเงินให้กับผู้แปลผู้แปลมีหน้าที่ต้องคืนเงินทั้งหมดให้กับ Protranslate หากไม่ทำเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้และ Protranslate มีสิทธิ์ที่จะยุติข้อตกลงนี้และ/หรือระงับบัญชีผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องอย่างถาวร/สมบูรณ์

7.4. ผู้ใช้ใดๆที่ Protranslate ยกเลิกการเป็นสมาชิกเนื่องจากการละเมิดข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับเครดิต/การชำระเงินหรือผลประโยชน์ทางการเงินใดๆ

8. ความเป็นส่วนตัว

8.1. เมื่อยอมรับข้อตกลงนี้ถือว่าผู้ใช้ยอมรับและผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นส่วนสำคัญของข้อตกลงนี้

8.2. ผู้ใช้อาจต้องให้ข้อมูลบางอย่าง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ นามสกุล อีเมลแอดเดรส ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะภาษาของพวกเขา) ในระหว่างการลงทะเบียน Protranslate ให้ความสำคัญกับการใช้มาตรการที่จำเป็นสำหรับการปกป้องข้อมูลที่อ้างถึง

8.3. เงื่อนไขการใช้การเปิดเผยและการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้โดย Protranslate ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

Protranslate อาจเปิดเผยเนื้อหาของลูกค้าให้กับนักแปลที่มีศักยภาพเพื่อวัตถุประสงค์เพียงในการอนุญาตให้เขา/เธอดูตัวอย่างเนื้อหาเพื่อตัดสินใจว่าจะมีส่วนร่วมในการสั่งซื้อการแปลหรือไม่เท่านั้น ในเรื่องนี้ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือลบข้อมูลที่เป็นความลับ หรือสามารถระบุตัวบุคคลได้ในเนื้อหาของลูกค้าหากผู้ใช้ไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลนั้น

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

9.1. เนื้อหาที่เป็นภาพ/ลายลักษณ์อักษรเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์และ/หรือข้อมูล/เนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าบนแพลตฟอร์มและชื่อสิทธิและผลประโยชน์ใดๆที่อ้างถึงเป็นของ Protranslate แต่เพียงผู้เดียว ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่จะตีความว่าเป็นการให้สิทธิ์ในการใช้หรือการอนุญาตแก่ผู้ใช้ในเครื่องหมายของ Protranslate เครื่องหมายการค้าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆโดยไม่มีเนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งของ Protranslate ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในที่นี้ ผู้ใช้จะต้องไม่คัดลอกดัดแปลง เผยแพร่ ส่งผ่าน ส่งซ้ำ แสดง ขาย แจกจ่ายหรือทำซ้ำหรือใช้เนื้อหาหรือเนื้อหาใดๆที่ระบุไว้ในที่นี้ไม่ว่าในลักษณะใดๆ

9.2. ผู้ใช้จะต้องยอมรับว่าสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใดๆ ในเนื้อหาใดๆ เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ใดๆ และเนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครองอื่นๆบนแพลตฟอร์ม Protranslate (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาที่แปล/เนื้อหาที่เปิดเผยโดยผู้ใช้) สิทธิ์ใดๆ ในการอ้างถึงรวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินของ Protranslate แต่เพียงผู้เดียวเนื้อหาที่แปล และสิทธิ์ทางเศรษฐกิจใดๆในเนื้อหาที่แปลเหล่านี้ (รวมถึงสิทธิ์ในการทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน ใช้ประโยชน์ แจกจ่าย ส่งต่อและสื่อสาร) จะถูกโอนไปยังลูกค้า Protranslate ที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ เฉพาะในกรณีที่พวกเขาปฏิบัติตามข้อตกลงนี้และอนุมัติเนื้อหาที่แปล

9.3. ผู้ใช้จะต้องยอมรับว่าเนื้อหาบริการและ/หรือเอกสารอื่นๆทุกประเภทที่ให้ไว้บนแพลตฟอร์ม Protranslate ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากฎหมายเครื่องหมายการค้ากฎหมายสิทธิบัตรและสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและกฎหมายและข้อตกลงอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน ในเรื่องนี้ผู้ใช้จะต้องรับประกันว่าจะไม่กระทำการใดๆที่ขัดต่อกฎและข้อบังคับที่อ้างถึง และจะต้องรับผิดชอบเฉพาะต่อผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ใดๆในกรณีที่มีการละเมิดข้อสัญญา

9.4. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการแปลที่ให้ไว้สำหรับลูกค้า Protranslate เนื้อหาใดๆและเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์อื่นๆและข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครองโดยบุคคลที่สามไปยังแพลตฟอร์ม และสิทธิ์ใดๆในการอ้างอิงความเป็นเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม (ลูกค้า Protranslate) ซึ่งให้ข้อมูลที่อ้างถึงแพลตฟอร์ม ผู้ใช้จะต้องยอมรับและรับประกันว่าจะไม่ละเมิดสิทธิของลูกค้าที่ได้รับการแนะนำ

9.5. เมื่อโพสต์ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ไปยังพื้นที่สาธารณะใดๆของแพลตฟอร์ม ผู้ใช้จะต้องรับรองและรับประกันโดยอัตโนมัติว่าเขา/เธอมีสิทธิ์ที่ได้รับจากเจ้าของและผู้ใช้รายอื่นๆ ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ตลอดไป ไม่ผูกขาด จ่ายเงินเต็มจำนวนและมีผลทั่วโลก ในการใช้ คัดลอก ดำเนินการ แจกจ่าย แสดง สื่อสาร ทำซ้ำ ให้และอนุญาตให้ออกใบอนุญาตเพื่อทำผลงานลอกเลียนแบบหรือรวมเข้ากับผลงานอื่นๆและใช้ในลักษณะอื่นใด

10. การชดใช้ค่าเสียหายและการขอความช่วยเหลือ

ผู้ใช้จะต้องตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง Protranslate บริษัทในเครือ กรรมการ พนักงานจากการกระทำการเรียกร้องการฟ้องร้องความเสียหาย ความสูญเสียค่าใช้จ่ายและ/หรือเงินเรียกเก็บทุกประเภท (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ) ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากการใช้การใช้ในทางที่ผิด การไม่สามารถใช้หรือใช้แพลตฟอร์ม และเนื้อหา/บริการใดๆหรือการละเมิดสัญญาฉบับนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือกฎและหลักการอื่นๆของ Protranslate หรือกฎหมายและ/หรือกฎและข้อบังคับทางกฎหมายอื่นๆ ไม่ว่าจะโดยเจตนาประมาทเลินเล่อหรืออื่นๆ

11. การยกเว้นการรับประกัน

11.1. แพลตฟอร์ม Protranslate และเนื้อหา/บริการมีให้ "ตามสภาพ" ผู้ใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวภายใต้ความเสี่ยงและการควบคุมของตนเอง PROTRANSLATE จะไม่ให้การรับประกันใดๆไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยต่อความบกพร่อง การอ้างสิทธิ์การเป็นเจ้าของของบุคคลที่สาม การเรียกร้องสิทธิ์ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และเกี่ยวกับความต่อเนื่อง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ คุณภาพและการทำงานที่ราบรื่นของแพลตฟอร์ม รวมทั้งเนื้อหาและบริการใดๆหรือช่วงเวลาใดๆยกเว้นเวลาในขณะที่ดำเนินงาน

11.2. ข้อกำหนดการไม่รับประกัน 11.1 ข้างต้นจะไม่ถูกตีความว่า PROTRANSLATE ได้ดำเนินการหรือจะดำเนินการโดยเจตนาเพื่อให้เกิดปัญหาที่กำหนดไว้ใน 11.1 หรือได้ดำเนินการหรือจะดำเนินการและมีเป้าหมายในลักษณะดังกล่าว

การจำกัดความรับผิด

12.1. ไม่ว่าในกรณีใดๆ ไม่ว่าจะในสัญญาการละเมิดความรับผิดตามวัตถุประสงค์หรือกฎระเบียบและหลักการความรับผิดตามกฎหมายอื่นๆ Protranslate จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้หรือบุคคลที่สามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ภายใต้สถานการณ์ใดๆ และไม่ว่าในเวลาใดต่อผลที่ตามมา การสูญเสียกำไร การสูญเสียเงินออม หรือความเสียหายโดยบังเอิญทั้งทางอ้อมและทางตรง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายส่วนบุคคล ความเสียหายเชิงลงโทษ ความเสียหายหรือผลสืบเนื่องการสูญเสียที่เกิดจากการใช้งานของผู้ใช้ การละเมิดข้อกำหนด การไม่สามารถใช้งาน การใช้แพลตฟอร์ม Protranslate และ/หรือการใช้เนื้อหา/บริการของ Protranslate ในทางที่ผิด หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงตามสัญญานี้ แม้ว่า Protranslate บริษัทในเครือ กรรมการ พนักงานจะได้รับแจ้งหรือควรได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเสียหายและผลกระทบดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นและ/หรือการเรียกร้องลักษณะใด ๆ ก็ตามในเรื่องดังกล่าว

12.2. ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ใช้จะต้องไม่เรียกร้องค่าชดเชยใดๆจาก Protranslate อันเนื่องมาจากข้อตกลงนี้ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าจำนวนเงินที่ชำระสำหรับการทำธุรกรรมแต่ละรายการที่อยู่ภายใต้การเรียกร้องดังกล่าว

เหตุสุดวิสัย

Protranslate จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความล้มเหลวของ Protranslate ในการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้) โดยเหตุการณ์เหตุสุดวิสัยเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล ที่เกิดขึ้นนอกเหนือการควบคุมของ Protranslate (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภัยธรรมชาติ สงคราม การโจมตีของผู้ก่อการร้าย การจลาจล การกีดกัน การกระทำการตัดสินใจและกฎระเบียบของหน่วยงานพลเรือนหรือทหาร ไฟไหม้ น้ำท่วม อุบัติเหตุ การนัดหยุดงาน การจำกัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่ง หรือการขาดแคลนเชื้อเพลิงพลังงานแรงงานหรือวัสดุ)

14. ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา

ข้อตกลงนี้จะไม่ถือและไม่ถูกตีความว่าเป็นการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน หุ้นส่วน บริษัท ตัวแทน การจ้างงานหรือความสัมพันธ์อื่นใดที่คล้ายคลึงกันระหว่างคู่สัญญา ข้อตกลงนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อตกลงอื่นใดก่อนหน้านี้ระหว่างคู่สัญญาตราบเท่าที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้เหล่านี้ไม่ขัดต่อบทบัญญัติของข้อตกลงนี้

15. หัวข้อและการตีความ

หัวข้อส่วนที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น หัวข้อเหล่านี้จะไม่มีผลทางกฎหมายและจะไม่ส่งผลกระทบต่อความหมายหรือการตีความของข้อตกลงนี้

16. ความไม่ถูกต้องบางส่วนของข้อสัญญา

หากพบว่าบทบัญญัติใดๆที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บทบัญญัตินั้นจะถูกแทนที่โดยบทบัญญัติที่ถูกต้องตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตเพื่อให้เป็นไปตามเจตนาของคู่สัญญา และส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามหากมีการพิจารณาว่าข้อสัญญาผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่สามารถปรับรูปแบบได้ คู่สัญญาจะตกลงกันว่าข้อที่เป็นปัญหาสามารถถูกแยกออกจากบทบัญญัติที่เหลือของข้อตกลงและการพิจารณาแนกดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของข้อสัญญาที่เหลือเหล่านี้

17. การมอบหมายและการโอนสิทธิ์

17.1. ผู้ใช้จะต้องไม่มอบหมายโอนหรือเรียกเก็บสิทธิ์หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมของสัญญาฉบับนี้ให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Protranslate

17.2. การแปลเอกสารอาจมอบหมายโอนหรือเรียกเก็บสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิหรือภาระผูกพันทั้งหมดหรือบางส่วนภายใต้ข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลากับบุคคลที่สามโดยแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

18. การไม่สละสิทธิ์

18.1. การที่ Protranslate ไม่บังคับใช้ข้อกำหนดใดๆที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ หรือจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของคู่สัญญาในการยืนยันหรืออ้างถึงข้อกำหนดที่เป็นปัญหาหรือข้อกำหนดอื่นใดในข้อตกลงนี้

18.2. การสละสิทธิ์โดยชัดแจ้งของ Protranslate สำหรับข้อสัญญาใดๆในสัญญาฉบับนี้จะไม่ถือเป็นการสละภาระผูกพันของ Protranslate ในการดำเนินการตามบทบัญญัติที่เป็นปัญหาในอนาคต

19. กฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้

ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของสาธารณรัฐตุรกี คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยินยอมให้สัญญานี้อยู่ภายใต้อำนาจศาลกลางอิสตันบูลและสำนักงานบังคับคดีหากเกิดข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้