Terma dan Syarat Penggunaan

1. Skop dan Pihak-pihak

1.1. Platform Protranslate adalah platform yang dibuat untuk menjadi perantara antara Pelanggan dan Penterjemah Protranslate dalam menyediakan perkhidmatan terjemahan. Terma dan Syarat Penggunaan ini ("Perjanjian") menyediakan terma dan syarat penggunaan/akses/memanfaatkan kandungan/perkhidmatan yang disediakan melalui Platform Protranslate (terutamanya, perkhidmatan terjemahan yang disediakan oleh Penterjemah kepada Pelanggan Protranslate melalui Platform).

1.2. Pihak-pihak dalam Perjanjian tersebut adalah www.protranslate.net (selepas ini disebut sebagai "Protranslate") dan Pengguna.

1.3. Protranslate dan Pengguna akan disebut sebagai "Pihak" secara kolektif dan sebagai "Pihak" secara individu.

2. Definisi

"Pengguna" bermaksud apa-apa semula jadi atau, jika berkenaan, orang yang sah, yang mengakses Platform Protranslate, sama ada mendaftar atau tidak, (dalam kes pendaftaran, Pengguna selanjutnya disebut sebagai "Pelanggan Protranslate" atau "Penterjemah" sesuai dengan penggunaan Platform dan kandungannya/perkhidmatannya) dan memperoleh atau menggunakan kandungan dan perkhidmatan di Platform Protranslate dengan cara yang sebahagian/lengkap dan sementara/tetap bagi pihaknya dan atas perbelanjaannya sendiri atau bagi pihak ketiga dan dengan perbelanjaan mereka sendiri,

"Penterjemah" bermaksud mana-mana Pengguna berdaftar pihak ketiga, sebagai kontraktor bebas, yang terlibat dengan Protranslate untuk menyediakan perkhidmatan terjemahan kepada Pelanggan Protranslate,

"Pelanggan Protranslate" bermaksud mana-mana Pengguna berdaftar pihak ketiga, yang ingin memperoleh perkhidmatan terjemahan melalui Platform Protranslate,

"Bahan Pelanggan" bermaksud kandungan sumber, garis panduan, glosari dan apa-apa bahan lain yang disediakan oleh Pelanggan Protranslate untuk terjemahan,

"Kandungan yang Diterjemahkan" bermaksud kandungan, yang merupakan terjemahan Bahan Pelanggan dalam bahasa sumber ke bahasa lain (sasaran) oleh Penterjemah, menerapkan peraturan tatabahasa yang umum diketahui dan dikenali sebagai pengalamannya, profesionnya dan bidangnya sendiri - atau pengetahuan khusus atau pengetahuan kosa kata yang diperlukan yang diperoleh melalui dan berdasarkan pelbagai kamus dan tesaurus,

"Platform Protranslate/Platform" bermaksud portal dan platform dalam talian yang mengandungi kandungan/perkhidmatan Protranslate di www.protranslate.net,
"Pesanan Terjemahan" bermaksud sebarang pesanan untuk perkhidmatan terjemahan melalui Platform oleh Pelanggan Protranslate,

"Pilihan Tahap Kualiti" bermaksud pilihan untuk terjemahan, dinyatakan sebagai "Standard, Profesional, Diperakui" dalam Standard Kualiti Protranslate.

3. Pindaan/Kemas kini dalam Perjanjian

Protranslate mempunyai hak dan kebenaran untuk mengubah atau mengemas kini terma dan syarat yang terkandung di sini dan dalam dasar privasi yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, pada bila-bila masa, sama ada sebahagian atau keseluruhannya. Pengguna tidak akan menuntut, meminta atau menyatakan bahawa dia tidak diberitahu tentang perubahan dan kemas kini yang disebutkan oleh Protranslate atau perubahan dan kemas kini yang disebutkan tidak dapat berlaku untuk Pengguna, jika Pengguna telah diberitahu secara langsung oleh Protranslate atau diakses ke Platform dengan cara apa pun atau menggunakan/membuat menggunakan kandungan/perkhidmatan dalam Platform Protranslate secara langsung/tidak langsung setelah perubahan dan kemas kini dilakukan Ini adalah tanggungjawab Pengguna untuk memeriksa Perjanjian dan dasar privasi ini secara berkala untuk perubahan/kemas kini.

4. Pembentukan Perjanjian dan Penguatkuasaannya

4.1. Semasa akses ke Platform, sama ada Pengguna mendaftar atau bebas dari jangka masa aktivitinya, lawatannya, keahliannya dan lain-lain yang serupa, Perjanjian ini akan dibentuk dan mula berkuatkuasa dan kedua-dua Pihak akan dianggap telah bersetuju untuk terikat secara sah dan seterusnya pengguna akan dianggap telah membaca, memahami dan mengesahkan Perjanjian ini.

4.2. Mengikuti penetapan Perjanjian ini sebagaimana dinyatakan dalam 4.1., Perjanjian ini akan tetap berkuatkuasa dan mengikat para Pihak secara sah selama waktu Pengguna mengakses ke/menggunakan Platform, kandungannya/perkhidmatannya, secara bebas dari jangka waktu akses Pengguna kepada yang dirujuk.

4.3. Pengguna boleh mengakhiri Perjanjian ini dengan menutup akaunnya dan memberitahu Protranslate secara bertulis yang menentukan tarikh yang disediakan bahawa Pengguna menjamin untuk tidak mengakses Platform sehingga tarikh pemberitahuan tersebut. Sekiranya Protranslate menentukan bahawa Pengguna melanggar apa-apa peruntukan Perjanjian ini dan/atau dasar privasi sebahagian/sepenuhnya, Protranslate akan menggantung akaun Pengguna secara kekal/sementara dan/atau menghentikan Perjanjian ini dengan segera tanpa sebarang pemberitahuan dan tanpa menanggung tanggungjawab pembayaran.

5. Penggunaan Kandungan/Perkhidmatan Protranslate dan Kewajiban Berkaitan dengan Akaun Pengguna

5.1. Had Umur

Untuk menggunakan/memanfaatkan Platform Protranslate dan kandungannya/perkhidmatannya, Pengguna tidak boleh berusia di bawah 18 tahun atau di bawah usia yang sah di negaranya. Kanak-kanak di bawah umur dilarang menggunakan Platform dan kandungannya/perkhidmatannya. Sekiranya Pengguna membuat pernyataan yang salah mengenai usianya semasa pendaftaran, Protranslate berhak untuk membatalkan akaun Pengguna yang dirujuk. Dengan mengakses/menggunakan Platform dan kandungannya/perkhidmatannya, Pengguna harus bersetuju dan menjamin bahawa dia memenuhi syarat-syarat sekatan umur ini.

5.2. Penggunaan Akaun Pengguna

5.2.1. Pengguna harus bersetuju dan menjamin untuk memberikan maklumat yang lengkap dan tepat dan mengemas kini maklumat yang dirujuk dengan sewajarnya apabila Pengguna masuk ke dalam Platform dan/atau menggunakan kandungan/perkhidmatan Protranslate dengan cara apa pun.

5.2.2. Dalam keadaan apa pun Pengguna tidak berhak untuk membiarkan pihak ketiga menggunakan, sama ada secara kekal atau sementara, maklumat akaunnya atau sebarang kebenaran lain di Platform. Jika tidak, Protranslate boleh menggantung akaun Pengguna masing-masing secara kekal atau sementara.

5.2.3. Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya atas akibat membiarkan pihak ketiga menggunakan akaunnya. Dalam keadaan apa pun pihak ketiga, yang menggunakan akaun Pengguna sama ada secara kekal/sementara dan sebahagian/sepenuhnya, mengemukakan hak atau tuntutan terhadap Protranslate.

5.2.4. Pengguna akan bersetuju dan menjamin untuk tidak membuat berbilang akaun pengguna dengan alasan apa pun. Jika tidak, Pengguna akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kesan buruk mengenai pelanggaran tersebut.

5.2.5. Pengguna harus bersetuju dan menjamin untuk tidak berkongsi maklumat akaunnya dengan pihak ketiga yang lain, untuk melindungi dan menyimpan maklumat yang dirahsiakan dan segera memberitahu Protranslate sekiranya berlaku pelanggaran keselamatan tersebut. Protranslate tidak bertanggung jawab atas sebarang kerosakan, kerugian, kos dan apa-apa akibat buruk lain yang timbul dari penggunaan yang tidak dibenarkan tersebut.

5.2.6. Selain Perjanjian ini, Pengguna akan bersetuju untuk mengesahkan Dasar Privasi, sebagai bahagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Dengan itu, Pengguna menjamin untuk mematuhi Perjanjian ini, Dasar Privasi, peraturan dan undang-undang Protranslate lain, undang-undang dan peraturan yang berlaku semasa menggunakan kandungan/perkhidmatan Protranslate. Dalam hal ini, Pengguna bersetuju untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakannya sendiri, sama sekali tidak mempunyai hak untuk menggunakan Protranslate dan tindakan yang dirujuk tidak memberikan sebarang tanggungjawab kepada Protranslate. Di samping itu, dalam kes seperti itu, Pengguna bersetuju dan menjamin untuk memberi ganti rugi secara eksklusif kepada Protranslate dan pihak ketiga lain terhadap sebarang kerosakan, kerugian, kos, atau perbelanjaan.

5.2.7. Pengguna bersetuju untuk tidak melanggar, membuat jurutera terbalik, menyusun semula, membalikkan, membongkar atau dengan cara lain mengeksploitasi Platform dan kandungannya/perkhidmatannya. Selain itu, Pengguna bersetuju untuk tidak memberikan pertolongan dan bantuan orang lain berhubung dengan tindakan yang dirujuk.

5.2.8. Semasa menggunakan perkhidmatan/kandungan Protranslate, Pengguna bersetuju dan menjamin untuk tidak memindahkan, berkomunikasi, menerbitkan, memaparkan, menyimpan, menyiarkan, menghantar, mengirimkan, menyimpan, menyediakan akses kepada sebarang kandungan yang dianggap tidak sah, melecehkan, mengancam, membahayakan, menyeksa, memfitnah , kesat, kasar, mengandungi keganasan, slanga, pornografi, menyinggung perasaan seksual, gangguan terhadap kehidupan peribadi orang lain, perkauman atau penghinaan, identiti etnik atau sama yang tidak sesuai untuk Protranslate, afiliasinya, pengarah, pekerja, Pengguna lain dan pihak ketiga lain dan tidak untuk menggunakan kandungan/perkhidmatan Protranslate dengan cara yang dirujuk. Jika tidak, Pengguna bertanggungjawab secara eksklusif untuk tindakannya yang berkaitan dengannya. Protranslate berhak untuk membuang sebarang bahan tersebut dari Platform tanpa sebarang notis.

5.2.9. Sekiranya Pengguna melanggar klausa yang dinyatakan di atas, akaun Pengguna digantung secara kekal/sementara dan Pengguna mungkin dilarang mengakses perkhidmatan/kandungan Protranslate oleh Protranslate dan jika dituntut oleh pihak berkuasa rasmi, Protranslate mendedahkan kandungan yang dihasilkan oleh Pengguna, yang melanggar klausa di atas.

5.2.10 Protranslate hanya bertanggungjawab untuk membuang kandungan menyalahi undang-undang yang dirujuk dari akaun Pengguna yang berkaitan dan Platform yang berkaitan selagi penghapusan itu dilakukan secara teknikal dan Protranslate tidak bertanggungjawab untuk penghapusan yang dirujukkan terhadap Pengguna yang berkenaan.

5.2.11. Tanpa kebenaran bertulis daripada Protranslate, Pengguna tidak boleh membuat Penterjemah menyediakan perkhidmatan terjemahan di luar Platform atau membuat Pelanggan Protranslate menghantar Bahan Pelanggan mereka di luar Platform atau merundingkan bayaran terjemahan untuk Pesanan Terjemahan dengan Pengguna lain secara langsung dan tidak berusaha melakukan tindakan yang disebut. Sebagai tambahan, Pengguna menjamin untuk tidak berkomunikasi atau tidak berusaha untuk berkomunikasi dengan Penterjemah kecuali bidang yang disediakan di Platform

5.2.12. Protranslate tidak bertanggung jawab atas sebarang keadaan dan akibat yang timbul daripada atau berkaitan dengan kehilangan atau ketiadaan akaun Pengguna dan/atau komponen/kandungan apa pun pada akaun Pengguna ini kerana sebab-sebab teknikal semasa memberikan kandungan/perkhidmatan.

5.2.13. Untuk melindungi Pengguna dari iklan atau permintaan yang tidak betul dan untuk menjaga integriti penggunaan di Platform, Protranslate berhak untuk menyekat akses perkhidmatan/kandungan untuk Pengguna di Platform secara sebahagian atau keseluruhan.

5.2.14. Mungkin ada pautan, kandungan, termasuk iklan pihak ketiga di Protranslate Platform. Pengguna harus memutuskan semata-mata untuk mengakses atau menggunakan atau tidak menggunakan kandungan pihak ketiga melalui Platform. Terma dan syarat penggunaan kandungan yang dirujuk ditentukan oleh pemiliknya. Dalam hal ini, Protranslate tidak memiliki kuasa untuk menentukan terma dan syarat penggunaan ini dan sebarang pertikaian atau tuntutan yang berkaitan dengan terma dan syarat penggunaan yang dirujuk tidak ditegaskan terhadap Protranslate.

6. Perkhidmatan Terjemahan

6.1. Oleh kerana Protranslate menyediakan perantaraan antara Pelanggan Protranslate dan Penterjemah untuk perkhidmatan terjemahan melalui Platform, Penterjemah diuji oleh Protranslate, sekali atau lebih dari sekali, untuk menentukan kemahiran/profesion mereka untuk perkhidmatan terjemahan. Penilaian ujian ini dan penugasan Penterjemah untuk Pesanan Terjemahan ditentukan secara eksklusif oleh Protranslate dan keputusan/penentuannya adalah muktamad.

6.2. Untuk mendapatkan perkhidmatan terjemahan melalui Platform, Pelanggan Protranslate harus memberikan Pesanan Terjemahan. Dalam Pesanan Terjemahan, Pelanggan Protranslate harus menentukan dan memberikan maklumat tertentu, termasuk Pilihan Tahap Kualiti, seperti yang dinyatakan dalam Standard Kualiti Protranslate. Pelanggan Protranslate boleh menuntut terjemahan bahan mereka ke dalam satu/lebih bahasa, dengan satu Pesanan Terjemahan. Pelanggan Protranslate harus memberikan semua maklumat/dokumen yang diperlukan untuk terjemahan. Oleh kerana kualiti terjemahan bergantung pada Bahan Pelanggan yang disediakan, Pelanggan Protranslate setuju dan menjamin bahawa maklumat/dokumen yang disediakan oleh mereka jelas, tepat dan lengkap.

6.3. Pesanan terjemahan yang diberikan oleh Pelanggan Protranslate direkodkan ke sistem Protranslate dan Protranslate menugaskan Penterjemah mengikut kemahiran/profesion dan ketersediaannya. Pelanggan Protranslate berhak untuk membatalkan mana-mana Pesanan Terjemahan mereka melalui e-mel atau melalui akaun mereka di Platform, tanpa tanggungjawab pembayaran, jika pesanan yang berkenaan belum dilakukan oleh Penterjemah. Jika tidak, Pesanan Terjemahan tidak dapat dibatalkan dan tidak akan ada pembayaran balik pembayaran mereka.

6.4. Protranslate tidak menjamin bahawa Penterjemah tertentu atau bahawa mana-mana Penterjemah akan melakukan Pesanan Terjemahan. Untuk setiap Pesanan Terjemahan, Protranslate menyatakan anggaran masa untuk menyelesaikan terjemahan tetapi ini mungkin bukan waktu penghantaran yang tepat. Protranslate tidak menjamin bahawa perkhidmatan terjemahan akan disiapkan pada jangka masa tersebut. Apabila perkhidmatan terjemahan selesai, Protranslate memberitahu Pelanggan Protranslate masing-masing mengenai penyelesaiannya untuk disemak.

6.5. Setelah pemberitahuan Protranslate dinyatakan di atas, Pelanggan Protranslate akan mempunyai .... jam untuk mengkaji semula Kandungan Terjemahan. Kandungan yang Diterjemahkan akan dianggap disetujui sekiranya Pelanggan Protranslate menyetujuinya atau tidak bertindak balas dengan cara apa pun dalam jangka masa tersebut. Sekiranya Pelanggan Protranslate percaya bahawa Kandungan yang Diterjemahkan tidak mematuhi Standard Kualiti Protranslate, maka Pelanggan Protranslate harus menolak dan membantah dalam jangka waktu tersebut. Protranslate menjawab penolakan anda dalam masa yang munasabah.

6.6. Pengguna bersetuju dan menerima bahawa Protranslate satu-satunya Pelanggan dan Penterjemah Protranslate; Penterjemah dan Pelanggan Protranslate menggunakan perkhidmatan terjemahan dengan risiko mereka sendiri dan bertanggungjawab satu sama lain untuk tindakan/transaksi mereka sendiri, termasuk Kandungan Terjemahan.perantara antara Protranslate tidak memberikan jaminan mengenai tindakan/transaksi mereka.

6.7. Atas sebab yang dinyatakan di atas, Protranslate tidak berkewajipan untuk mengawal dan mengawasi Kandungan Terjemahan dan tidak memberikan jaminan mengenai perkhidmatan terjemahan melalui Platform (termasuk tetapi tidak terhad kepada ketepatan, kualiti, kebolehpercayaan, kelengkapan, kesahihan terjemahan, kemahiran/profesi bahasa Penterjemah untuk terjemahan dan/atau sama ada Pelanggan Protranslate memberikan maklumat yang tepat, eksplisit, lengkap untuk perkhidmatan terjemahan dan/atau sama ada Pesanan Penterjemahan selesai pada jangka masa yang ditentukan).

7. Pembayaran

7.1. Sebilangan kandungan/perkhidmatan yang disediakan di Platform mungkin memerlukan pembayaran dan selebihnya mungkin percuma. Protranslate mempunyai hak eksklusif untuk menentukan kandungan/perkhidmatan mana yang memerlukan pembayaran dan dengan cara dan berapa lama penentuan ini akan berterusan.

7.2. Sehubungan dengan perkhidmatan terjemahan di Platform Protranslate, pembayaran dibuat oleh Pelanggan Protranslate, pada tarikh Pesan Terjemahan diberikan. Pembayaran dilaksanakan melalui PayPal atau dengan kad kredit. Sekiranya keahlian Pelanggan Protranslate didefinisikan sebagai "Keahlian Korporat yang Diluluskan", Pelanggan Protranslate masing-masing berhak membuat pembayaran mereka setiap bulan sebagai ganti invois yang betul. Pembayaran, yang akan dilakukan kepada Penterjemah, dilakukan setiap bulan dalam Lira Turki seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian Penterjemah. Selain itu, sekiranya pendapatan terkumpul Penterjemah dalam sebulan sebagai balasan untuk perkhidmatan terjemahan bulanannya melalui Platform adalah di bawah 30 USD, maka untuk bulan itu Protranslate tidak membuat pembayaran untuk Penterjemah dan menunggu sehingga pendapatan terkumpul melebihi had yang dinyatakan di sini.

7.3. Protranslate berhak untuk menangguhkan pembayaran sekiranya sumber pembayaran disyaki penipuan. Dalam kes sedemikian, jika pembayaran dilakukan kepada Penterjemah, Penterjemah wajib mengembalikan pembayaran sepenuhnya kepada Protranslate. Jika tidak, kegagalan dianggap sebagai pelanggaran Perjanjian ini dan Protranslate berhak untuk menghentikan Perjanjian ini dan/atau menggantung akaun Pengguna masing-masing secara kekal/sepenuhnya.

7.4. Mana-mana Pengguna, yang Protranslate membatalkan keahlian mereka kerana melanggar Perjanjian ini, tidak akan mendapatkan kredit/pembayaran atau apa-apa jenis kepentingan kewangan.

8. Privasi

8.1. Dengan menerima Perjanjian ini, Pengguna dianggap telah menerima dan terikat dengan Dasar Privasi, yang juga sebahagian daripada Perjanjian ini.

8.2. Pengguna mungkin perlu menyediakan beberapa maklumat (termasuk tetapi tidak terhad kepada nama, nama keluarga, alamat e-mel, maklumat mengenai kemahiran berbahasa mereka) semasa pendaftaran. Protranslate memperhatikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi maklumat yang dirujuk.

8.3. Syarat penggunaan, pendedahan dan pengumpulan maklumat peribadi Pengguna oleh Protranslate dijelaskan dalam Dasar Privasi.

8.4. Protranslate boleh mendedahkan Bahan Pelanggan kepada bakal Penterjemah, dengan satu-satunya tujuan untuk membolehkannya melihat pratonton kandungan untuk memutuskan sama ada akan terlibat dengan Pesanan Terjemahan. Dalam hal ini, Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyunting atau membuang maklumat sulit atau peribadi yang dikenal pasti dalam Bahan Pelanggan jika Pengguna tidak mahu mendedahkan maklumat tersebut.

9. Hak Harta Intelek

9.1. Apa-apa kandungan visual/bertulis, apa-apa bahan yang dilindungi hak cipta dan/atau maklumat/kandungan proprietari lain yang dilindungi, tanda dagangan di Platform dan tajuk, hak dan faedah apa pun yang disebutkan tersebut dimiliki secara eksklusif oleh Protranslate. Tiada apa-apa dalam Perjanjian ini yang ditafsirkan untuk memberikan hak untuk menggunakan atau memberi lesen kepada Pengguna pada tanda, tanda dagang Protranslate untuk tujuan apa pun, tanpa menyatakan kandungan tertulis yang jelas dari Protranslate sebelumnya. Kecuali sebagaimana yang dinyatakan di sini, Pengguna tidak boleh menyalin, mengubah, menerbitkan, mengirim, mengirim ulang, memaparkan, menjual, menyebarkan dengan cara apa pun, atau memperbanyak atau menggunakan dengan cara apa pun sebarang kandungan atau bahan yang dinyatakan di sini.

9.2. Pengguna bersetuju bahawa hak, hakmilik atau kepentingan apa pun terhadap kandungan, sebarang bahan hak cipta dan sebarang bahan proprietari lain yang dilindungi di Platform Protranslate (termasuk, tetapi tidak terhad kepada kandungan/isi terjemahan yang diungkapkan oleh Pengguna) sebarang hak yang disebut termasuk hak harta intelek adalah hak milik Protranslate; Kandungan yang Diterjemahkan dan sebarang hak ekonomi pada Kandungan yang Diterjemahkan ini (termasuk hak untuk menghasilkan semula, adaptasi, prestasi, menyebarkan dan menghantar, menghantar semula, berkomunikasi) dipindahkan kepada Pelanggan Protranslate masing-masing tanpa had, hanya jika mereka mematuhi Perjanjian ini dan meluluskan Kandungan yang Diterjemahkan.

9.3. Pengguna bersetuju bahawa semua jenis kandungan, perkhidmatan dan/atau bahan lain, dokumen yang disediakan di Platform Protranslate dilindungi oleh Undang-Undang Harta Intelek, Undang-undang Tanda Dagangan, Undang-undang Paten dan perjanjian antarabangsa yang berkaitan dan mana-mana undang-undang lain yang serupa dan Perjanjian. Dalam hal ini, Pengguna menjamin untuk tidak bertindak melanggar peraturan dan undang-undang yang disebutkan dan bertanggung jawab secara eksklusif untuk sebarang akibat buruk sekiranya berlaku pelanggaran.

9.4 Berkaitan dengan perkhidmatan terjemahan yang disediakan untuk Pelanggan Protranslate, setiap konten dan bahan berhak cipta lain serta maklumat hak milik yang dilindungi yang disediakan oleh pihak ketiga ke Platform dan setiap hak yang disebutkan adalah milik pemilik pihak ketiga masing-masing (Pelanggan Protranslate) yang menyediakan yang disebut di Platform. Pengguna bersetuju dan menjamin untuk tidak melanggar hak Pelanggan Protranslate yang disebut.

9.5. Dengan menghantar maklumat atau kandungan ke mana-mana kawasan awam Platform, Pengguna secara automatik mengizinkan dan mewakili dan menjamin bahawa dia berhak menijinkan Pemilik dan Pengguna lain lesen di seluruh dunia yang tidak boleh ditarik balik, kekal, tidak eksklusif, berbayar sepenuhnya untuk menggunakan, menyalin, melaksanakan, mengagihkan, memaparkan, berkomunikasi, menghasilkan semula, untuk menijinkan dan membenarkan sub-lesen, menyiapkan karya terbitan atau menggabungkan ke dalam karya lain dan menggunakan dengan cara lain.

10. Ganti Rugi dan Rekursa

PENGGUNA DENGAN INI BERSETUJU UNTUK MENGGANTI RUGI DAN MENAHAN PROTRANSLATE , AHLI GABUNGANNYA, PENGARAH, PEKERJA TIDAK BERBAHAYA DARI/DAN TERHADAP SEMUA JENIS TINDAKAN, TUNTUTAN, TUNTUTAN MAHKAMAH, KEROSAKAN, KERUGIAN, KOS DAN / ATAU PERBELANJAAN (TERMASUK BAYARAN PEGUAM) YANG DISEBABKAN SECARA LANGSUNG/TIDAK LANGSUNG OLEH PENGGUNAAN, PENYALAHGUNAAN, KETIDAKUPAYAAN UNTUK MENGGUNAKAN ATAU MENYALAHGUNAKAN PLATFORM DAN MANA-MANA KANDUNGANNYA/PERKHIDMATANNYA ATAU PELANGGARAN PERJANJIAN INI, POLISI PRIVASİ ATAU PERATURAN DAN PRINSIP PROTRANSLATE LAIN, ATAU UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN PERUNDANGAN LAIN DAN PERATURAN SAMA ADA DISENGAJAKAN, CUAI ATAU SEBALIKNYA.

11. Pengabaian Waranti

11.1. PLATFORM PROTRANSLATE DAN KANDUNGAN/PERKHIDMATANNYA DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA". PENGGUNA MENGGUNAKAN RUJUKAN DALAM RISIKO DAN KAWALAN SENDIRI. PROTRANSLATE TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN DALAM APA JUA BENTUK, SAMA ADA TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERHADAP SEGALA JENIS KECACATAN, PENYITAAN, PEMILIKAN PIHAK KETIGA, TUNTUTAN PEMILIKAN HARTA INTELEK DAN MENGENAI KESINAMBUNGAN, KETEPATAN, KEBOLEHPERCAYAAN, KUALITI, TANPA GANGGUAN PLATFORM DAN KANDUNGANNYA DAN PERKHIDMATANNYA ATAU SEBARANG TEMPOH MASA TIDAK TERMASUK MASA SEMASA BEROPERASI.

11.2. PERUNTUKAN KLAUSA TANPA JAMINAN 11.1 DI ATAS TIDAK AKAN DITAFSIRKAN KERANA PROTRANSLATE TELAH MENGAMBIL ATAU AKAN MENGAMBIL TINDAKAN YANG DISENGAJAKAN UNTUK SEGALA JENIS MASALAH YANG DINYATAKAN DALAM 11.1 ATAU TELAH MENGEJAR ATAU AKAN MENGEJAR TINDAKAN DAN TUJUAN SEPERTI INI.

12. Had Liabiliti

12.1. DALAM KEADAAN APA PUN SAMA ADA DALAM KONTRAK, TORT, LIABILITI OBJEKTIF ATAU SEBARANG PERATURAN DAN PRINSIP LIABILITI UNDANG-UNDANG YANG LAIN HARUS PROTRANSLATE BERTANGGUNGJAWAB KEPADA PENGGUNA ATAU PIHAK KETIGA YANG BERKAITAN DENGAN PENGGUNA DALAM KEADAAN APA PUN TANPA BATASAN MASA UNTUK APA-APA AKIBAT, KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KEHILANGAN SIMPANAN ATAU TIDAK DISENGAJAKAN, TIDAK LANGSUNG, LANGSUNG, KHAS, PERIBADI, PUNITIF, KEROSAKAN PELBAGAI ATAU BERBANGKIT, KERUGIAN YANG TIMBUL DARI PENGGUNAAN PENGGUNA, PENYALAHGUNAAN, KETIDAKUPAYAAN UNTUK MENGGUNAKAN, PENYALAHGUNAAN PLATFORM PROTRANSLATE DAN/ATAU KANDUNGANNYA/PERKHIDMATANNYA, ATAU KECUAIAN BESAR TERHADAP PERJANJIAN INI WALAUPUN PROTRANSLATE, AFILIASINYA, PENGARAH, PEKERJA DIBERITAHU ATAU HARUS DIBERITAHU MENGENAI KEMUNGKINAN KEROSAKAN DAN AKIBATNYA DAN/ATAU DENGAN CARA MENEGASKAN TUNTUTAN SEPERTI INI.

12.2. DALAM KEADAAN APA PUN, PENGGUNA MENUNTUT DARI PROTRANSLATE APA-APA PAMPASAN, BERHUBUNG DENGAN PERJANJIAN INI SECARA LANGSUNG/TIDAK LANGSUNG, LEBIH DARIPADA JUMLAH PEMBAYARAN TUNGGAL BAGI TRANSAKSI INDIVIDU TERSEBUT YANG TERTAKLUK KEPADA TUNTUTAN TERSEBUT.

13. Force Majeure

Protranslate tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kegagalan atau kelewatan dalam pelaksanaan Perjanjian ini (termasuk tetapi tidak terhad kepada kegagalan oleh Protranslate untuk mematuhi kewajibannya yang terkandung dalam Perjanjian ini) dengan peristiwa force majeure, kejadian yang tidak dapat diramalkan yang berlaku di luar kawalan Protranslate (termasuk tetapi tidak terbatas pada, tindakan Tuhan, perang, serangan pengganas, rusuhan, embargo, tindakan, keputusan dan peraturan pihak berkuasa sivil atau ketenteraan, kebakaran, banjir, kemalangan, mogok, had kemudahan pengangkutan atau ketiadaan bahan bakar, kuasa, tenaga kerja atau bahan).

14. Hubungan Antara Pihak

Perjanjian ini tidak boleh dibuat dan tidak ditafsirkan sebagai membentuk usaha sama, perkongsian, agensi, pekerjaan atau hubungan serupa lainnya antara Para Pihak. Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi perjanjian sebelumnya yang lain antara Para Pihak selagi perjanjian sebelumnya tidak akan melanggar ketentuan Perjanjian ini.

15. Tajuk dan Tafsiran

Tajuk bahagian yang terkandung dalam Perjanjian ini hanya untuk tujuan rujukan. Tajuk-tajuk ini tidak mempunyai kesan undang-undang dan tidak mempengaruhi makna atau tafsiran Perjanjian ini.

16. Ketidaksahan Sebahagian

Sekiranya ada peruntukan yang terkandung dalam Perjanjian ini didapati tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan untuk alasan apa pun, peruntukan itu akan diganti dengan yang sah sehingga maksimum yang diizinkan sehingga mempengaruhi niat Para Pihak dan sisa Perjanjian ini tetap berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya. Namun, jika ditentukan bahawa klausa yang didapati tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tidak dapat dirumuskan semula, dipersetujui bahawa klausa yang bersangkutan dapat dipisahkan dari ketentuan-ketentuan Perjanjian yang masih ada dan penentuan itu tidak akan mempengaruhi kesahan dan kebolehlaksanaan ketentuan-ketentuan yang masih ada ini.

17. Tugasan dan Pindahan

17.1. Pengguna tidak boleh memberikan, memindahkan atau menagih sebarang hak atau waran yang dipegang secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan Perjanjian ini, kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan bertulis daripada Protranslate.

17.2. Protranslate dapat memberikan, memindahkan atau mengenakan semua atau sebahagian hak, waran atau kewajipannya di bawah Perjanjian ini, pada bila-bila masa, kepada pihak ketiga mana pun, dengan memberi notis kepada Pengguna.

18. Bukan Penepian

18.1. Kegagalan Protranslate untuk melaksanakan sebarang peruntukan yang terkandung dalam Perjanjian ini tidak pernah ditafsirkan sebagai penepian atau tidak merupakan pelepasan hak Para Pihak untuk menegaskan atau bergantung pada ketentuan yang dimaksudkan atau peruntukan lain dalam Perjanjian ini.

18.2. Penepian eksplisit Protranslate dari mana-mana peruntukan dalam Perjanjian ini tidak menjadi pengunduran diri Protranslate dari kewajipannya untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang bersangkutan di masa depan.

19. Undang-undang dan Bidang Kuasa Berkaitan

Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Republik Turki. Para Pihak menyetujui bidang kuasa eksklusif Mahkamah Pusat dan Pejabat Pelaksana Istanbul untuk setiap pertikaian yang timbul dari Perjanjian ini.