خدمات ترجمه جواز تجاری

 

 

 

به پلات فورم  Protranslate.net, ارائه کننده خدمات ترجمه آنلاین خوش آمدید. مرکز ما متضمن این است که هر نوع نیاز به ترجمه صرف نظر ازماهیت آن در ایمجا بر طرف خواهد شد. مفتخر هستیم که مترجمین حرفه ای با تجربه فراوان در زمینه های مختلف از حقوق و آموزش گرفته تا فلسفه و تجارت با ما همکاری میکنند. خدمات ما شامل ترجمه گواهی ایمنی شغلی، ترجمه گواهی کیفیت ،موافقتنامه حق پخش و گواهی تاسیس شرکت می باشد. مترجمین رسمی ما تا کنون تعداد بی شماری مجوز تجاری ترجمه کرده اند و در این زمینه دارای تجارب ارزشمندی هستند که در تهیه سند بر اساس قوانین کشورهای مختلف بسیار مثمر ثمر می باشد.  

​​