فرآیند کنترل کیفیت در PROTRANSLATE.NET

• مرحله اول – مطالعه و تصحیح متن

متنی که توسط مترجمین ما ترجمه شده‌است، پس از خواندن و بررسی نهایی، توسط آنها در سیستم Protranslate.net بارگذاری می‌شوند.

مترجمین کاردان و مجرّب Protranslate.net، متن مربوطه را به دقت و از نظر صحت لغات و اصطلاحات به کار برده شده بررسی می‌نمایند.

با مطالعه همزمان متون مرجع و هدف، بررسی های لازم برای حصول اطمینان ازصحت و تمامیت مفهوم انجام می‌گیرد.

• مرحله دوم – کنترل کیفیت

پس از پایان یافتن مرحله مطالعه و تصحیح متن، بررسی‌های لازم در رابطه با صحت کاربرد دستور زبان، نقطه‌گذاری‌ها و نحوه نگارش انجام می‌پذیرد.

پس از تحویل پروژه و در صورت دریافت درخواست ویرایش‌ از جانب شما، این موضوع توسط تیم کیفیت کاردان و مجرب ما مورد بررسی قرار گرفته و راه حل مناسب حضورتان ارائه خواهد شد.